Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet - az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról

  Az ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

  Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek (menekültek) foglalkoztatásának támogatása a munkavállaló munkaviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható, azzal, hogy egy alkalommal, a munkaadó kérelmére, tizenkét hónappal meghosszabbítható. A támogatás mértéke munkavállalónként, havonta a lakhatási költség és az utazási költség 50%-a.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A Kormány az Ukrajna területéről 2022. február 24. előtt Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatása érdekében, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktusra való tekintettel támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha
  a)
  a munkaadó olyan ukrán állampolgárt foglalkoztat munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló), akinek a Magyarországon munkaviszonyban történő foglalkoztatása az e rendelet szerinti kérelem benyújtását megelőző 365 napon belül a 90 napot elérte vagy meghaladja,
  b)
  a munkavállaló - a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése szerinti - családtagja (a továbbiakban: családtag) 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Ukrajna területéről Magyarországra, és a családtag
  ba)
  az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet alapján menedékes, vagy menedékesként elismerését kéri, vagy
  bb)
  magyar állampolgár,
  c)
  a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,
  d)
  a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jött létre, és
  e)
  a munkaadó és a munkavállaló megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.
  (2)
  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napos időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.
  • Magyarázat

  Kormányrendeletet hirdettek ki az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek (menekültek) foglalkoztatásának támogatásáról. A  támogatás a  munkavállaló munkaviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható, azzal, hogy egy alkalommal, a  munkaadó kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a munkaviszony fennállásának idejére. A  támogatás mértéke - meghatározott kivétellel – munkavállalónként, havonta a  lakhatási költség és az  utazási költség 50%-a, ami nem haladhatja meg a  munkavállalónként járó legfeljebb 30 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

  2. §
  (1)
  A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.
  (2)
  A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az a gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
  (3)
  A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen
  a)
  a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti - feltételeinek, és
  b)
  nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
  3. §
  (1)
  A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.
  (2)
  A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
  (3)
  A kormányhivatal nyolc munkanapon belül
  a)
  megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását a támogatás iránti kérelem tekintetében, és
  b)
  határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.
  (4)
  Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal
  a)
  a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és
  b)
  a munkavállaló adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.
  (5)
  Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.
  (6)
  A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.
  (7)
  Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban alkalmazni kell.
  4. §
  Támogatás a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat 1. pontja alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap címének a 16. Válsághelyzeti támogatás alcíméből nyújtható.
  5. §
  (1)
  A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.
  (2)
  A támogatás a munkavállaló 1. § szerinti munkaviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.
  (3)
  A támogatás a (2) bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkaadó kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a munkaviszony fennállásának idejére.
  (4)
  A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó - a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével - a munkavállaló, illetve a munkavállaló családtagja lakhatási költségeinek (a továbbiakban: lakhatási költség), valamint a munkavállaló utazási költségeinek (a továbbiakban: utazási költség) biztosítására köteles fordítani.
  (5)
  A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.
  (6)
  A támogatás mértéke - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - munkavállalónként, havonta a lakhatási költség és az utazási költség 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 30 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.
  (7)
  Ha a munkaadó a munkavállaló részére a szálláshelyet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen biztosítja, - a (6) bekezdéstől eltérően - a támogatás mértéke havonta a lakhatási költség és az utazási költség 100%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 30 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.
  (8)
  Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, a munkaadó a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak az egyik munkavállaló szülő után jogosult.
  (9)
  A (8) bekezdés szerinti esetben a munkaadó a támogatásra csak akkor jogosult, ha a kiskorú gyermek után járó támogatásban az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet alapján nem részesül.
  (10)
  A lakhatási és utazási költségnek a (6)-(7) bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli, kivéve, ha a munkaadó 50%-nál nagyobb költség viselését vállalja.
  (11)
  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2010. Korm. rendelet) hatálya alá tartozó munkába járás kapcsán a (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 39/2010. Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
  (12)
  A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.
  (13)
  A támogatás köztehermentes.
  6. §
  (1)
  A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkaviszony fennállásának idejére gondoskodik
  a)
  a munkavállaló, valamint szükség esetén a munkavállaló családtagjának megfelelő körülmények között történő szálláshelyének,
  b)
  a munkavállaló munkába járásának szervezett körülmények között történő
  (2)
  Ha a munkaadó a munkavállaló családtagja számára szálláshelyet biztosít, a munkaadó vagy annak megbízottja ellenőrizheti a családtag szálláshelyen való életvitelszerű tartózkodását. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a családtagja számára aránytalan terhet.
  (3)
  Ha a munkavállaló családtagjának a munkaadó által biztosított szálláshelyen történő tartózkodása végleg megszűnik, ennek tényét a munkavállaló haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül köteles bejelenteni a munkaadó részére.
  (4)
  A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.
  (5)
  A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszaköveteléssel és visszafizetéssel kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.
  (6)
  A munkaadó által az (1) bekezdés szerinti magánszemély részére az ott említett juttatások biztosítása köztehermentes.
  7. §
  Megszűnik a támogatás, ha
  a)
  a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,
  b)
  a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
  c)
  a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható,
  d)
  a munkavállaló - támogatás iránti kérelemben feltüntetett - összes családtagjának tartózkodása Magyarország területén végleg megszűnik.
  8. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.