Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

  Így kompenzálja a Kormány az önkormányzatokat az iparűzési adó felezéséért

  Az iparűzési adó 1%-ra csökkentésével járó veszteséget kívánja a Kormány kompenzálni azzal a rendelettel, amely állami támogatást tesz lehetővé a bevételkieséssel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok esetében.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat (a továbbiakban: települési önkormányzat) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.
  (2)
  A támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 6.3. pontjától eltérően a Kvtv. 3. melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím terhére kell teljesíteni.
  (3)
  A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti - kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított - adóelőleg-csökkentés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával.
  (4)
  A (3) bekezdés szerint megállapított támogatást két egyenlő részletben - a szükséges támogatási összeg ismeretében -, legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani.
  (5)
  A Kvtv. rendelkezéseitől eltérően a (2) bekezdés szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.
  (6)
  A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő - a Korm. rendelet 3. §-a szerinti adózó esetében a 2021. évben kezdődő - adóévről benyújtott bevallás alapján, a bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban kell elszámolni.
  (7)
  Ha a (6) bekezdés szerint elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a (3) bekezdés szerint igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
  • Magyarázat


  A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. Ha az önkormányzat iparűzési adóról szóló rendelete szerinti adómérték kevesebb, mint 1%, a vállalkozás a rendelet szerinti adómérték megfizetésére köteles. 
  https://jogkoveto.hu/tudastar/kinek-jar-az-iparuzesi-ado-felezese

  A Korm. rendelet hatálya alá tartozó vállalkozónak 2021-ben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie. A Kormány ugyanakkor – a 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. 

  A kompenzáció összege

  A kompenzáció összege ennek megfelelően az adóelőleg-csökkentés összege növelve a kisadózó vállalkozás adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával. A támogatás folyósítása – nettó finanszírozás keretében – két egyenlő részletben 2021. június és 2021. október hónapban történik.

  Az önkormányzat a támogatásról köteles elszámolni. Az elszámolást az adózónak a 2021. évben végződő – a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallása alapján, a bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban kell teljesíteni. Ha az elszámolt támogatás összesített összege meghaladja az igénybe vett támogatás összegét, az önkormányzat a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ha azonban az igénybe vett támogatás összege magasabb, mint az elszámolt összeg, a két összeg különbözetét vissza kell fizetni. Ilyen esetben megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.