Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet - az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról

  Állami támogatás a menekülteket foglalkoztató munkaadóknak

  Állami támogatásban részesülnek az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyeket foglalkoztató munkaadók. A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A Kormány az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha
  a)
  a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,
  b)
  a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,
  c)
  a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és
  d)
  a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.
  • Magyarázat

  Állami támogatásban részesülnek az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyeket foglalkoztató munkaadók. A  támogatás iránti kérelmet a  munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A rendelet értelmében támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani, azzal, hogy az nem haladhatja meg a  munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét. 

  2. §
  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdés j) pontjától eltérően az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban a 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár kérelme ügyében.
  3. §
  (1)
  A külgazdasági és külügyminiszter a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladat- és hatáskörében
  a)
  tájékoztatást nyújt az ukrán állampolgár részére a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál,
  b)
  tájékoztatja a munkaadókat, valamint a kormányhivatalt a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár munkavállalási igényeiről, annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével,
  c)
  gondoskodik a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár és családtagjai átmeneti szállásának biztosításáról,
  d)
  eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában.
  (2)
  A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
  a)
  ellátja a támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a munkaerőpiaci programmal kapcsolatos feladatokat,
  b)
  a kormányhivatal felett az e rendelet szerinti feladatköreivel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerv.
  4. §
  (1)
  A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.
  (2)
  A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az a gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
  (3)
  A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen
  a)
  a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti - feltételeinek, és
  b)
  nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
  (4)
  A munkaadó nem jogosult támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli, az 1. § b) pontja szerinti foglalkoztatása a 90 napot elérte. Az időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.
  5. §
  (1)
  A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.
  (2)
  A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
  (3)
  A kormányhivatal
  a)
  a támogatás iránti kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és
  b)
  határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.
  (4)
  Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal
  a)
  a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és
  b)
  az ukrán állampolgár adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.
  (5)
  Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.
  (6)
  A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.
  (7)
  Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban kell alkalmazni.
  6. §
  A Kormány az e rendelet szerinti támogatás és foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról egyedi határozatban dönthet.
  7. §
  (1)
  A támogatás a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követően, a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.
  (2)
  A támogatás a munkavállaló 1. § szerinti jogviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.
  (3)
  A támogatás a (2) bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkaadó kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére.
  (4)
  A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.
  (5)
  A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.
  (6)
  A támogatás mértéke - a (6a) bekezdésben foglalt kivétellel - munkavállalónként, havonta a munkavállaló
  (6a)
  Ha a munkaadó a munkavállaló részére a szálláshelyet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen biztosítja, - a (6) bekezdéstől eltérően - a támogatás mértéke havonta a munkavállaló (4) bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének a 100%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.
  (7)
  Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, a munkaadó a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak az egyik munkavállaló szülő után jogosult.
  (7a)
  A (7) bekezdés szerinti esetben a munkaadó a támogatásra csak akkor jogosult, ha a kiskorú gyermek után járó támogatásban az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján nem részesül.
  (4)
  bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének az 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.
  (8)
  A lakhatási és utazási költségnek a (6) és (6a) bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli, kivéve, ha a munkaadó 50%-nál nagyobb költség viselését vállalja.
  (8a)
  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2010. Korm. rendelet) hatálya alá tartozó munkába járás kapcsán a (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 39/2010. Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
  (9)
  A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.
  (10)
  A támogatás köztehermentes.
  8. §
  (1)
  A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik
  a)
  a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő körülmények között történő szálláshelyének,
  b)
  a munkába járás szervezett körülmények között történő
  (2)
  A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.
  (3)
  A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszaköveteléssel és visszafizetéssel kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.
  (4)
  A munkaadó által az (1) bekezdés szerinti magánszemély részére az ott említett juttatások biztosítása köztehermentes.
  9. §
  Megszűnik a támogatás, ha
  a)
  a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,
  b)
  a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
  c)
  a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
  10. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 11. § 2022. március 25-én lép hatályba.
  12. §
  E rendeletnek az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (3), (6), (6a), (7), (7a), (8) és (8a) bekezdését, valamint 8. § (2) és (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.