Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  84/20222. (III. 5.) Korm. rendelet - a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

  Állami támogatásban részesülnek a vidéki kisbenzinkutak üzemeltetői

  Állami támogatásban részesülnek a vidéki kisbenzinkutakat üzemeltetők az üzemanyagok hatósági ára miatt elszenvedett veszteségeik kompenzálására. Eszerint az üzemanyagtöltő állomásokat üzemeltetők hiteltörlesztési moratóriumra, adókedvezményekre, bérleti díj fizetési mentességre és átmeneti támogatásra jogosultak. A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki kiskereskedő mentesül továbbá energiamegtakarítási kötelezettség 25%-ának teljesítésére vonatkozó kötelezettsége alól.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  E § rendelkezéseit az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) szerinti hitelező és a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi CXXX. törvény) 28. alcíme szerint hatósági áras terméket forgalmazó, üzemszünetet nem hirdető olyan üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, amely legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtet, és amelynek az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 2021. évben az 50 000 000 000 forintot (a továbbiakban: üzemanyagtöltő állomás üzemeltető) mint adós között fennálló hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén kell alkalmazni.
  (2)
  Üzemanyagtöltő állomás üzemeltetőnek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége, ha ezt az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető a hitelezőnél az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napját megelőzően írásban kérte, 2023. június 30. napjáig akként módosul, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe.
  (3)
  A hiteltörlesztési moratóriumra a 2020. évi CVII. törvény 7-9. és 11. §-át az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  (4)
  E § rendelkezései esetén a 2021. évi CXXX. törvény 17. §-át nem kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Állami támogatásban részesülnek a vidéki kisbenzinkutakat üzemeltetők az üzemanyagok hatósági ára miatt elszenvedett veszteségeik kompenzálására. Eszerint az üzemanyagtöltő állomásokat üzemeltetők hiteltörlesztési moratóriumra, adókedvezményekre, bérleti díj fizetési mentességre és átmeneti támogatásra jogosultak. A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki kiskereskedő mentesül továbbá energiamegtakarítási kötelezettség 25%-ának teljesítésére vonatkozó kötelezettsége alól. 

  2. §
  (1)
  Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) alapján fennálló, 2022. év február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december havi adófizetési kötelezettségét csökkenti a töltőállomáson munkaviszonyban foglalkoztatott - töltőállomásonként legfeljebb négy fő - magánszemély részére juttatott, a Szocho tv. 1. § (1) bekezdése szerint adóalapot képező jövedelem után megállapított szociális hozzájárulási adó.
  (2)
  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kkilencelezett, az 1. § (1) bekezdése szerinti üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető a 2022. évben a hozzájárulás-fizetési kkilencelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kkilencelezett 2022. évre előleget nem fizet.
  (3)
  Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany a 2022. év február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapra vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a töltőállomáson munkaviszonyban foglalkozatott, töltőállomásonként legfeljebb 4 fő magánszemély részére jutatott személyi jellegű kifizetések összegét.
  3. §
  A veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni 2022. évben.
  4. §
  (1)
  A bérbeadó a bérleti díj 2022. március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november és december hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől
  a)
  az állam vagy a helyi önkormányzat, vagy
  b)
  az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
  (2)
  A bérbeadó
  a)
  az állam vagy a helyi önkormányzat, vagy
  b)
  az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
  5. §
  (1)
  A 2. § (1)-(3) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz. A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható az ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.
  (2)
  Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. december 31-ig hozható.
  (3)
  Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megjelölt jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
  (4)
  Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységekhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
  (5)
  A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.
  (6)
  Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
  (7)
  Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.
  7. §
  Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti, a közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki kiskereskedő mentesül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2022. évre vonatkozó határozatában jövedéki kiskereskedőként folytatott értékesítési tevékenysége alapján megállapított energiamegtakarítási kötelezettség 83%-ának teljesítésére vonatkozó kötelezettsége alól.
  8. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  9. §
  A Módr.-rel megállapított 1. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően az 1. § alapján módosult hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén is alkalmazni kell.
  10. §
  A Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § szerinti, a Módr. hatálybalépését követően igénybe vehető kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető a Módr. hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmondással nem szünteti meg a Módr. hatálybalépése és 2023. január 1. közötti időszakban.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.