Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

  Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az elektronikus szerződés

  A Magyar Nemzeti Bank elektronikus rendszere útján megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződés és a pénzügyi szolgáltatási szerződéshez - ideértve a biztosítéki szerződéseket is - kapcsolódó jognyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. Az így megtett jognyilatkozatokat a pénzügyi intézmény a bírósági vagy hatósági eljárásokban köteles rendelkezésre bocsátani.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet fennállása alatt a felek által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti auditált elektronikus hírközlő eszköz vagy auditált elektronikus ügyfélazonosító és nyilatkozattételi rendszer (a továbbiakban együtt: elektronikus rendszer) útján megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződés és a pénzügyi szolgáltatási szerződéshez - ideértve a biztosítéki szerződéseket is - kapcsolódó jognyilatkozat (a továbbiakban együtt: jognyilatkozat) teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.
  (2)
  Bírósági vagy hatósági eljárás esetén elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozatot a pénzügyi intézmény köteles a bíróság és a peres felek rendelkezésére bocsátani.
  (3)
  A (2) bekezdésben foglaltak elmulasztása esetén a pénzügyi intézménnyel szerződő fél (a továbbiakban: fél) az elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozatra vonatkozóan tett tényállítása valóságát vélelmezni kell.
  (4)
  Az elektronikus rendszer igénybevétele kiterjed a jognyilatkozat módosítására, megerősítésére, visszavonására, megtámadására, valamint az elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozat alapján létrejött jogviszony módosítására és megszüntetésére is.
  • Magyarázat

  Egy kormányrendelet szerint a Magyar Nemzeti Bank elektronikus rendszere útján megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződés és a  pénzügyi szolgáltatási szerződéshez- ideértve a  biztosítéki szerződéseket is - kapcsolódó jognyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. Az így megtett jognyilatkozatokat a pénzügyi intézmény a bírósági vagy hatósági eljárásokban köteles rendelkezésre bocsátani.

  2. §
  (1)
  A jognyilatkozat megtételéhez az elektronikus rendszer akkor vehető igénybe, ha ahhoz a fél az elektronikus rendszer igénybevételének megkezdésekor kifejezetten hozzájárult és a felek jognyilatkozatának megtételére valós idejű kapcsolat keretében kerül sor.
  (2)
  Az elektronikus rendszer igénybevétele esetén a pénzügyi intézmény köteles a teljes kommunikációt és a továbbított adattartalmat rögzíteni és a fél kérésére a rendelkezésére bocsátani.
  (3)
  Ha a szerződő fél fogyasztó, a pénzügyi intézmény köteles az elektronikus rendszer igénybevételével megkötött szerződés egy példányát a fél rendelkezésére bocsátani.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIV. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.