Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  Kedvezményes energiavásárlás kisvállalkozásoknak is

  A rendeleti jogalkotás keretében megjelent kormányrendelet értelmében a jövőben kisvállalkozások is vásárolhatnak majd hatósági, vagyis egyetemes szolgáltatási tarifán áramot. Az egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést az a 2022. november 22. előtt létesített vállalkozás köthet, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl, legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni az a felhasználó, amely
  a)
  a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  b)
  az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és
  c)
  létesítő okiratának aláírására, illetve - egyéni vállalkozó esetén - nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt került sor.
  • Magyarázat

  A rendeleti jogalkotás keretében megjelent kormányrendelet értelmében a jövőben kisvállalkozások is vásárolhatnak majd hatósági, vagyis egyetemes szolgáltatási tarifán áramot. Az egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést  az a 2022. november 22. előtt létesített vállalkozás  köthet, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő. 

  1/A. §
  Az 1. § szerinti villamosenergia-vásárlási szerződést kötni újonnan legfeljebb a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet hatálybalépéséig lehet.
  2. §
  (1)
  A felhasználó a Vet. szerinti egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az 1. §-ban előírt feltételek teljesüléséről, valamint arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen kötelezettsége alól mentesül-e.
  (2)
  Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult az 1. § szerinti jogosultságot alátámasztó iratokat a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó az 1. § szerinti szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.
  3. §
  Az egyetemes szolgáltatóval megkötésre kerülő villamosenergia-vásárlási szerződésre egyebekben az általános rendelkezések alkalmazandók, azzal, hogy az 1. § szerinti felhasználókat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és áralkalmazáson kívül egyéb kedvezmény nem illeti meg.
  4. §
  (1)
  Ha a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére
  a)
  a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a hónap utolsó napján,
  b)
  a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a következő hónap utolsó napján
  (2)
  A felhasználó az (1) bekezdés szerinti esetben a 2. § (1) bekezdése szerinti igénybejelentéséhez köteles megadni a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.
  (3)
  A villamosenergia-kereskedő az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat kézhezvételét követő öt napon belül köteles a kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe venni kívánt, vele szerződött villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az egyetemes szolgáltató által történő ellátás kezdete és a vele szerződött időszak vége közötti időszakra arányosan eső mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.
  (4)
  Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követő nyolc napon belül dönt arról, hogy a (3) bekezdés alapján köt-e a villamosenergia-kereskedővel szerződést. Az egyetemes szolgáltató a főbb szerződéses elemeket tartalmazó mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A jóváhagyásra irányuló eljárás ügyintézési határideje öt nap. A jóváhagyott mintaszerződést az egyetemes szolgáltató honlapján közzéteszi.
  (5)
  A felhasználó az 1. § szerinti, egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-szerződésének megszűnését követően az 1. § szerinti jogosultságra alapozva egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötéskor ismételten nem hivatkozhat.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.