Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet - a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

  Új veszélyhelyzeti szabályok a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásokra

  A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályai szerint a támogató által kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell biztosítani.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,
  a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatások - ide nem értve az európai uniós programok lebonyolításához szükséges támogatásokat - tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Gazdaság- újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KÜT rendelet) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályait a 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza. A veszélyhelyzet ideje alatt, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A támogató által kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell biztosítani. A támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra nem kell alkalmazni az Ávr-nek az elbírálás során tett észrevételek, a pályázatok értékelése, és a véleményezésre jogosultak javaslatainak dokumentálására vonatkozó rendelkezését. 

  A kedvezményezett által használt és elismert aláíráskép igazolására benyújtható – az aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata mellett –
  -    a fenti dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata, valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt,
  -    az érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély kedvezményezett képviselője által, a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata.

  A kedvezményezett létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya mellett elfogadható ezen dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata is. Az egyes dokumentumok és nyilatkozatok az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas formában, elektronikusan is benyújthatók.

  Ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi, annak korábbi benyújtása vagy meglétéről való nyilatkozat nem szükséges.

  2. §
  Az 1. § szerinti támogatási jogviszonyra az Áht. 50/A. §-át, valamint az Ávr. 85. § (3) és (4) bekezdését, továbbá a KÜT rendelet 6. § b) pont bc) alpontját és c) pont ce)-cg) alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogató által kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt nem az államháztartási jogszabályoknak és a támogató által előírtaknak megfelelően biztosítja a kedvezményezett, a támogató az Ávr. 96. §-a szerint jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni.
  3. §
  Az 1. § szerinti támogatási jogviszonyra az Ávr. rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
  a)
  az Ávr. 74. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra nem kell alkalmazni az Ávr. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az elbírálás során tett észrevételek, a pályázatok értékelése, és a véleményezésre jogosultak javaslatainak dokumentálására vonatkozó rendelkezést,
  b)
  az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok mellett a kedvezményezett által használt és elismert aláíráskép igazolására benyújtható
  ba)
  az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata, valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt,
  bb)
  az érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély kedvezményezett képviselője által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata,
  c)
  az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumok mellett elfogadható ezen dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata,
  d)
  a b) és c) pontban, valamint az Ávr. 75. § (2), (3) és (3a) bekezdésében meghatározott dokumentumok és nyilatkozatok az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas formában, elektronikusan is benyújthatók,
  e)
  az Ávr. 75. § (6a) bekezdésétől - és más, az 1. § szerinti támogatási jogviszonyra vonatkozó kormányrendeleti rendelkezésektől - eltérően, ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi, annak korábbi benyújtása vagy meglétéről való nyilatkozat nem szükséges.
  4. §
  A 2. és 3. §-t alkalmazni kell a határon túli kedvezményezettnek nyújtott támogatásra is, ha a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványügyi helyzet a határon túli kedvezményezett honossága (székhelye, illetve lakóhelye) szerinti államot is érinti.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  6. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  7. §
  E rendeletet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, 1. § és 4. § szerinti támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.
  8. §
  E rendelet 1. és 2. §-ának a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) megállapított rendelkezéseit a Mód.R. hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.