Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  648/2021.(XI. 30.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kormányrendeleti szabályokról

  Új szabályok az egyszerű bejelentéshez kötött építkezéseknél

  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel kihirdetett kormányrendelet értelmében egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység során az  állékonyságot, az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapot előidézése miatt szankció megállapításának legfeljebb két alkalommal van helye. Ezt követően a hatóság az épület lebontását rendeli el. A hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb 1000 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület esetében tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező. 
  A Kormány
  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
  a 2. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
  a 4. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
  az 5. § és a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
  a 6. § és a 3. melléklet tekintetében a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény 12. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény egyes rendelkezéseihez kapcsolódó szabályok
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  2022. június 30-ig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel kapcsolatos végrehajtási rendeleti rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
  (2)
  Az építtetőnek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) felületén történő, legalább öt nappal korábbi bejelentésére, az építésfelügyeleti hatósággal egyeztetett időpontban az építésfelügyeleti hatóság, az építtető és a fővállalkozó kivitelező részt vesznek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdése szerinti méretű, egyszerű bejelentés alapján épülő épület kitűzésén. A határidőben közölt kitűzés csak különösen indokolt esetben maradhat el. Amennyiben a hatóság a kitűzésen értesítés ellenére nem vesz részt, a kitűzést szakszerűnek kell tekinteni.
  (3)
  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdése szerinti egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetében ugyanazon tényállás mellett az állékonyságot, az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapot előidézése miatt szankció - ide nem értve a bontás elrendelését - megállapításának legfeljebb két alkalommal van helye. Ezt követően a hatóság az épület lebontását rendeli el.
  (4)
  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 22. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül az Épkiv. 22. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalmú kivitelezési dokumentáció alapján végezhető az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység, ha a lakóépület összes hasznos alapterülete 300 négyzetméternél nagyobb, de nem haladja meg az 1000 négyzetmétert, kivéve, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet természetes személy saját lakhatása biztosítása céljából folytatja.
  (5)
  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdése szerinti esetben
  a)
  a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező,
  b)
  a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése szerinti határidő az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző tizenötödik nap,
  c)
  a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni, és
  d)
  a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) és c) pontját, valamint 5/A. §-át a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdésében meghatározott alapterületi korlátozással kell alkalmazni.
  (6)
  Az e §-ban foglalt eltérések nem érintik a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti egyszerű bejelentést.
  • Magyarázat

  Kormányrendeleteket hirdettek ki a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról, a koronavírus-járványra tekintettel meghozott egyes korábbi szabályok hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.

  Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység során az  állékonyságot, az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapot előidézése miatt szankció megállapításának legfeljebb két alkalommal van helye. Ezt követően a hatóság az épület lebontását rendeli el. A hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb 1000 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület esetében tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező. 

  2. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi xcix. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító rendelkezések
  3. §
  A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
  5. §
  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
  6. §
  A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
  3. Záró rendelkezések
  7. §
  Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.
  1.
  1. MELLÉKLET A 648/2021. (XI. 30.) KORM. RENDELETHEZ
  A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezője helyébe a következő mező lép:
  2.
  2. MELLÉKLET A 648/2021. (XI. 30.) KORM. RENDELETHEZ
  1.
  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
  2.
  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28-31. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
  3.
  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.