Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

  Halasztható a megváltozott munkaképességű személyek vizsgálata

  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel kihirdetésre került kormányrendeletek közül a megváltozott munkaképességű személyek ellátását érinti az a rendelkezés, mely szerint a rehabilitációs hatóság az elmaradt, 2020. december 5-e és 2021. november 9-e között esedékes felülvizsgálatokat legkésőbb 2022. augusztus 31-ig folytatja le. Ezen felülvizsgálatokra hivatkozva az ellátás 2022. február 28. napjáig nem szüntethető meg.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  nyomtatást
  1. §
  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (10) bekezdésében foglaltaktól eltérően
  a)
  az Eütv. 155. § (10) bekezdése alkalmazásában a megyeszékhelynek nem minősülő megyei jogú városban székhellyel rendelkező megyei intézmények kivételt képeznek az irányító megyei intézmény fogalma alól,
  b)
  ha a megyében nincs olyan megyei intézmény (ideértve a klinikai központot is), amelyik székhelye a megyeszékhelyen lenne, az irányító megyei intézmény az az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, amelynek legalább egy telephelye a megyeszékhelyen működik.
  • Magyarázat

  Kormányrendeleteket hirdettek ki a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról, a koronavírus-járványra tekintettel meghozott egyes korábbi szabályok hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.

  A megváltozott munkaképességű személyek ellátását érinti az a rendelkezés, mely szerint a rehabilitációs hatóság az elmaradt, 2020. december 5-e és 2021. november 9-e között esedékes felülvizsgálatokat legkésőbb 2022. augusztus 31-ig folytatja le. Ezen felülvizsgálatokra hivatkozva az ellátás 2022. február 28. napjáig nem szüntethető meg.

  Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység során az  állékonyságot, az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapot előidézése miatt szankció megállapításának legfeljebb két alkalommal van helye. Ezt követően a hatóság az épület lebontását rendeli el. A hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb 1000 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület esetében tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező. 

  2. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  2. §
  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § e) pontjától eltérően egészségügyi ügyelet egészségügyi szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban látható el.
  3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  3. §
  (1)
  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt, 2020. december 5-e és 2021. november 9-e között esedékes felülvizsgálatát a rehabilitációs hatóság
  a)
  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felülvizsgálatok esetén 2022. január 9-ig,
  b)
  az a) pont alá nem tartozó felülvizsgálatok esetén 2022. augusztus 31-ig
  (2)
  A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozással a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 2022. május 31-ig nem szüntethető meg.
  4. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  4. §
  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 2020. december 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint indított 31 621 02 azonosító számú aranykalászos gazda részszakképesítés tekintetében nem feltétele a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak, hogy a képzésben részt vevő érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen.
  6. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  6. §
  (1)
  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (10) bekezdésében foglaltaktól eltérően alkalmazható a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36-40. §-a az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, továbbá az Eszjtv. 1. § (6) és (8) bekezdése szerinti foglalkoztatott jogviszonyára.
  (2)
  Az Eszjtv. 16. § c) pontjától eltérően az Eszjtv. alkalmazásában munkáltatónak minősül az állami fenntartású egészségügyi szolgáltató esetén a törvényben és a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltató esetén az egészségügyi szolgáltató vezetője.
  7. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  7. §
  (1)
  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény) 50. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően nem kezdeményezhet reorganizációt az a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás, amely a reorganizáció kezdő napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bármelyik beszámolója nem került közzétételre és letétbe helyezésre.
  (2)
  Az Átmeneti törvény 74. § (4) bekezdésétől eltérően azon gazdasági társaság esetében, amelyben az állam közvetlen vagy közvetett befolyása az 1%-os mértéket nem haladja meg, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter kérelmet nyújthat be a bírósághoz, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) IV. fejezetének mellőzése iránt. A kérelmet a bíróság 8 napon belül bírálja el. A bíróság a végzésében felmenti a Cstv. 66. § (2) bekezdése alapján kirendelt állami felszámolót, és egyidejűleg a felszámolók névjegyzékéből kirendeli az ideiglenes vagyonfelügyelőt, a vagyonfelügyelőt, illetve a felszámolót. A felmentett állami felszámoló költségtérítésére a Cstv. 27/A. § (9) bekezdését kell alkalmazni. A felmentett állami felszámoló az új kirendelt felszámoló részére a kirendelésétől számított 8 napon belül teljesíti a Cstv. 27/A. § (11) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket.
  8. §
  (1)
  Az Átmeneti törvény 82. § (1) bekezdésétől eltérően, ha a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hatálya alá tartozó adósságrendezési eljárásban részt vevő adós és egyéb kötelezett a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kihirdetett jogszabályok alapján igénybe vette a hiteltörlesztési moratóriumot, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, a bírósági adósságrendezési egyezség, a bírósági adósságrendezési egyezség módosítása, valamint a bírósági adósságtörlesztési terv elkészítésénél a teljesítési határidőt úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe vegye a futamidőnek a fizetési moratóriumra tekintettel történő meghosszabbodását is.
  (2)
  Az Átmeneti törvény 82. § (2) bekezdésétől eltérően az e kormányrendelet hatálybalépése előtt megkötött bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, illetve bírósági adósságtörlesztési végzésben az (1) bekezdés szerinti hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vevő adós számára a pénzügyi intézmény kimutatást küld - a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tartozásokra tekintettel - a törlesztések teljesítési határidejének meghosszabbításáról. A bírósági adósságrendezési eljárásban az adós kérelmére a bíróság 15 napon belül végzést hoz az adósságrendezési egyezség, illetve az adósságtörlesztési végzés ennek megfelelő kiegészítéséről. A végzés ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes.
  8/A. §
  (1)
  Az Átmeneti törvény 96. § (1) bekezdésétől eltérően a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) ideje alatt esedékessé vált felülvizsgálatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell megindítani. A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozva ellátásra való jogosultság legkorábban a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjával szüntethető meg.
  (2)
  Az Átmeneti törvény 96. § (3) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró jogosultság és hatály a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.
  (3)
  Az Átmeneti törvény 96. § (4) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, illetve közgyógyellátási igazolvány érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig hosszabbodik meg.
  (4)
  Az Átmeneti törvény 96. § (5) bekezdésétől eltérően a jogosultságot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell felülvizsgálni.
  (5)
  Az Átmeneti törvény 97. § (1) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napján szűnik meg.
  (6)
  Az Átmeneti törvény 98. §-ától eltérően, valamint a 3. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ellátás, a kedvezmény, a mentesség és a foglalkoztatás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.
  9. §
  Az Átmeneti törvény 147. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni a helyi önkormányzati tulajdonban vagy vagyonkezelésben álló temetőben költségvetési támogatásból létesített, 2020. december 18. napján vagy ezt követően első alkalommal megváltásra kínált új urnafülke megváltása után fizetett díj tekintetében.
  10. §
  Az Átmeneti törvény 154. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy foglalkoztatottnak minősül a Nemzeti Népegészségügyi Központnál foglalkoztatott személy is.
  8. Záró rendelkezések
  11. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.
  (2)
  A 12. § 2021. december 15-én lép hatályba.
  12. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
  13. §
  E rendeletnek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit az Átmeneti törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő és az Átmeneti törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.