Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

  Egészségügyi bérpótlék is járhat a rendvédelmi szervek dolgozóinak

  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottak illetményének és szakdolgozó pótlékának megállapítására vonatkozó új szabály szerint veszélyhelyzet idején a vezetői szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót egészségügyi vezetői bérkiegészítés is megilleti. 
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végző személy foglalkoztatása tekintetében az e rendeletben foglalt eltérő rendelkezések alkalmazásával kell eljárni.
  (2)
  A hivatásos állomány, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv munkavállalói állománya egészségügyi tevékenységet végző tagjára
  a)
  az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya nem terjed ki,
  b)
  az a) pontban foglalt kivételszabály alkalmazása mellett az Eszjtv. e rendeletben meghatározott előírásait alkalmazni kell,
  c)
  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezéseit e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  (3)
  E rendelet alkalmazásában
  a)
  egészségügyi tevékenységet végző személy: az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,
  b)
  egészségügyi feladatot ellátó dolgozó: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá egyéb, az egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozónak nem minősülő, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező személy,
  c)
  egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozó: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló egészségügyi tevékenységet végző személy, aki az 1. mellékletben meghatározott szakdolgozói szolgálati beosztást vagy munkakört tölt be,
  d)
  munkakör: a rendvédelmi igazgatási alkalmazott által betölthető munkakör,
  e)
  rendvédelmi illetményalap: a Hszt. 159. §-a szerinti illetményalap,
  f)
  szolgálati beosztás: a hivatásos állomány tagja által betölthető, Hszt. 2. § 25. pontja szerinti szolgálati beosztás.
  • Magyarázat

  Különleges szabályok vonatkoznak a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottak illetményének és szakdolgozó pótlékának megállapítására a veszélyhelyzet idején. A  vezetői szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót egészségügyi vezetői bérkiegészítés is megilleti. 

  2. §
  (1)
  A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó
  a)
  a Hszt. 154-158. §-a szerinti illetmény helyett az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetmény 106%-ára jogosult, az ott meghatározott gyakorlati idő figyelembevételével,
  b)
  részére a Hszt. 180. § (2) bekezdése szerinti tanácsosi és főtanácsosi címpótlék nem folyósítható, azonban a cím használatára jogosult,
  c)
  besorolása, rendfokozata, szolgálati ideje a Hszt. szerint kerül megállapításra,
  d)
  esetében nem alkalmazható a Hszt. 160. §-a, a Hszt. 6., 8. és 9. mellékletében foglalt, a beosztási illetményt meghatározó szorzószám és a Hszt. 10. melléklete.
  (2)
  A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó nem jogosult
  a)
  a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-a szerinti,
  b)
  az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 24/G. §-a szerinti,
  c)
  az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet 46/B. §-a szerinti
  (3)
  A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó
  a)
  a Hszt. 289. §-a szerinti illetmény helyett az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetményre jogosult, az ott meghatározott gyakorlati idő figyelembevételével,
  b)
  esetében a Hszt. 289/A. §-a nem alkalmazható azzal, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazott Hszt. szerinti fizetési fokozatát vezetni kell,
  c)
  esetében nem alkalmazható a Hszt. 289/D. §-a és a Hszt. 12. melléklete.
  (4)
  Az (1) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés a) pontja szerinti illetmény legfeljebb 20%-os mértékben növelhető, a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében a Hszt. 111-113. §-a, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében a Hszt. 288/Q. §-a szerinti teljesítményértékelés alapján. Az ilyen módon megnövelt illetmény első alkalommal április hónapban folyósítható, utolsó alkalommal a tárgyévet követő év márciusában jár. Az illetmény növelésére első alkalommal a 2020. évre vonatkozó teljesítményértékelés elvégzését követően kerülhet sor.
  (5)
  Ha a Hszt. XXVIII. Fejezete szerinti munkavállaló egészségügyi feladatot ellátó dolgozói feladatot lát el, legalább az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetmény 100%-ára jogosult.
  3. §
  (1)
  Az 1. mellékletben meghatározott szakdolgozói szolgálati beosztást vagy munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozó egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosult.
  (2)
  A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozó esetében az egészségügyi szakdolgozói pótlék
  a)
  a Hszt. 154. §-a szerinti illetmény része, azt egyéb pótlékként kell figyelembe venni,
  b)
  a Hszt. 168. § (2) bekezdése tekintetében rendszeres illetménypótléknak minősül.
  4. §
  (1)
  Az egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozói pótlék mértékét a 2. melléklet állapítja meg.
  (2)
  Az egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges gyakorlati időt az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglalt idők figyelembevételével kell megállapítani.
  (3)
  Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztást és munkakört a középfokú, emeltszintű és felsőfokú végzettséghez kötött szakdolgozói szolgálati beosztásba vagy munkakörbe kell besorolni. A szakdolgozói végzettség szintjeit a 3. melléklet tartalmazza.
  (4)
  Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosultságról a munkáltatói jogkör gyakorlója munkáltatói intézkedésben rendelkezik.
  5. §
  (1)
  A vezetői szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót a 2. §-ban foglaltakon túl - e § szerint - egészségügyi vezetői bérkiegészítés illeti meg.
  (2)
  Az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékét a vezető kinevezésére jogosult személy állapítja meg. Ha a vezetői szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót
  a)
  a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka vagy országos főigazgatója nevezi ki, akkor az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékére az állományilletékes parancsnok tesz javaslatot,
  b)
  az állományilletékes parancsnok vagy - rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében - a szervezeti egység vezetője nevezi ki, akkor az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékének megállapítására az országos parancsnok vagy országos főigazgató előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.
  (3)
  Az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékét
  a)
  a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgatója, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosa esetében a megyei fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál intézményvezetésre adott megbízással rendelkező személyekre vonatkozó gyakorlat figyelembevételével,
  b)
  a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ orvos igazgatója, ápolási igazgatója, gazdasági vezetője, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató-helyettese esetén a megyei fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató orvosigazgatói, ápolási igazgatói, illetve gazdasági igazgatói feladatok ellátására adott magasabb vezetői megbízással rendelkező személyekre vonatkozó gyakorlat figyelembevételével,
  c)
  az a) és b) pontba nem tartozó azon vezetői szolgálati beosztást vagy munkakört betöltő esetében, aki önálló szervezeti elem vezetője, vagy a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti elem vezetője az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott személyekre vonatkozó gyakorlat figyelembevételével
  (4)
  Az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályok figyelembevételével megállapított egészségügyi vezetői bérkiegészítés megállapítását követően az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékéről a munkáltatói jogkör gyakorlója az országos kórház-főigazgatót tájékoztatja.
  (5)
  A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében az egészségügyi vezetői bérkiegészítés
  a)
  a Hszt. 154. §-a szerinti illetmény része, azt egyéb pótlékként kell figyelembe venni,
  b)
  a Hszt. 168. § (2) bekezdése tekintetében rendszeres illetménypótléknak minősül.
  6. §
  A Hszt. 288/S. § (4) bekezdése szerinti három százalékos korlátba nem kell beszámítani a Hszt. 288/T. § (1) bekezdése szerint felsőfokú munkaköri osztályba tartozó „F” munkaköri kategóriába sorolt azon rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állót, aki a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti illetményre jogosult.
  7. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.
  (2)
  A 8. § 2021. január 15-én lép hatályba.
  8. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  1.
  1. MELLÉKLET A 644/2020. (XII. 22.) KORM. RENDELETHEZ
  I. SZAKDOLGOZÓI SZOLGÁLATI BEOSZTÁSOK
  1.
  diplomás ápoló
  2.
  gyógytornász
  3.
  mentőtiszt
  4.
  kiemelt főeladó (mentő)
  5.
  egészségfejlesztő tiszt
  6.
  kiemelt főelőadó (közegészségügy, járványügy)
  7.
  közegészségügyi járványügyi főfelügyelő
  8.
  főápoló
  9.
  szakápoló
  10.
  ápoló
  11.
  mentőápoló
  12.
  ápolási asszisztens
  13.
  asszisztens
  14.
  vezető szakasszisztens
  15.
  segédelőadó (egészségügyi)
  16.
  szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
  17.
  felcser
  18.
  mentő gépkocsivezető
  19.
  egészségügyi operátor
  20.
  gyógymasszőr
  II. SZAKDOLGOZÓI MUNKAKÖRÖK
  1.
  diplomás ápoló
  2.
  gyógytornász
  3.
  mentőtiszt
  4.
  laboratóriumi analitikai asszisztens
  5.
  dietetikus
  6.
  közegészségügyi járványügyi főfelügyelő
  7.
  közegészségügyi járványügyi felügyelő
  8.
  főügyintéző (közegészségügyi)
  9.
  főápoló
  10.
  szakápoló
  11.
  ápoló
  12.
  ápolási asszisztens
  13.
  asszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
  14.
  vezető szakasszisztens
  15.
  szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
  16.
  egészségügyi operátor
  17.
  gyógymasszőr
  2.
  2. MELLÉKLET A 644/2020. (XII. 22.) KORM. RENDELETHEZ
  Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértéke a rendvédelmi illetményalap %-ában
  3.
  3. MELLÉKLET A 644/2020. (XII. 22.) KORM. RENDELETHEZ
  Az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintjei
  1.
  Középfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör:
  1.1.
  Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez, vagy a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,
  1.2.
  OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
  1.3.
  OKJ előtti elsőfokú, vagy OKJ-ban szereplő középfokú szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,
  1.4.
  OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez, részszakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör, vagy
  1.5.
  a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.
  2.
  Emeltszintű végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör:
  2.1.
  OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez, vagy felsőoktatási szakképzéshez vagy szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
  2.2.
  OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítéssel vagy OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés- ráépüléssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.
  3.
  Felsőfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör:
  3.1.
  Főiskolai vagy BSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
  3.2.
  Főiskolai vagy BSc végzettségre épülő szolgálati beosztás vagy munkakör, melynek betöltéséhez főiskolai vagy BSc végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges,
  3.3.
  Egyetemi vagy MSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
  3.4.
  Egyetemi vagy MSc végzettséghez és jogszabályban előírt szakvizsgához, vagy szakirányú továbbképzéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.