Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

  Felmondási tilalom és harmadik oltás az egészségügyi dolgozóknál

  Több, meghatározó jogszabálymódosítás is született az egészségügyi dolgozók jogviszonyára vonatkozóan. A 2021. november 19-étől hatályos szabályok a felmondási tilalomról és a harmadik oltás beadatásának kötelezettségéről rendelkeznek.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt (a továbbiakban: Eszjtv.) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
  (2)
  Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát - az azonnali hatályú felmondás kivételével - nem szüntetheti meg.
  • Magyarázat

  A felmondási tilalom 

  2021. november 19-étől hatályos szabály alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát – az azonnali hatályú felmondás kivételével – nem szüntetheti meg. 

  Azaz 2021. november 19-étől az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló munkavállaló a veszélyhelyzet fennállása alatt csak az azonnali hatályú felmondási jogával élhet, amelyre sor kerülhet 
  -    a próbaideje alatt, illetve 
  -    ha a munkáltató munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy 
  -    ha a munkáltató egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
  Megjegyzés: A fenti szabályt kell alkalmazni a hivatásos állományra, azaz a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja – a Hszt. 84. §-ában foglaltaktól eltérően – a hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem mondhat le.
  Jogszabályi alap: 636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet, 2012. évi I. törvény

  Harmadik (emlékeztető) oltás felvételének kötelezettsége

  A veszélyhelyzet ideje alatt – a mentesítettek kivételével – az alapellátásban, az ügyeleti ellátásban, a járóbeteg-szakellátásban, a diagnosztikában, a fekvőbeteg-szakellátásban, mentést igénylő ellátásnál, betegszállításnál, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátásnál, továbbá a fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátásánál (dolgozók és fogvatartottak alapellátásánál), valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál nem hozható létre jogviszony olyan személlyel, aki nem rendelkezik a SARS-COV-2 elleni védőoltással, beleértve az alábbi feltételek fennállásakor a harmadik (emlékeztető) védőoltást is.


  Emlékeztető (harmadik) védőoltásra vonatkozó szabály

  2021. november 19-étől hatályos szabály alapján egészségügyi dolgozó (beleértve a rezidenst is) és egészségügyben dolgozó – kivéve az oltás alól mentesülő személyt – köteles felvenni a harmadik (emlékeztető) oltást, egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül.

  A SARS-COV-2 elleni védőoltási kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt adott orvosi szakvélemény is alátámasztja.

  Azt a foglalkoztatottat, aki a fentiek szerint az emlékeztető oltást nem vette fel, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint igazolja, vagy mentesülés kapcsán az orvosi szakvéleményt mutassa be. 

  Az a foglalkoztatott, aki 2021. november 19-én a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, illetve kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől 180 nap már eltelt, 2021. december 10. napjáig köteles az emlékeztető védőoltást felvenni, és igazolni annak felvételét, vagy a mentesülését.

  Ha a foglalkoztatott a fenti kötelezettségét nem teljesíti, akkor a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét igazolja, vagy mentesülés kapcsán az orvosi szakvéleményt mutassa be. Ennek elmulasztása esetén a foglalkoztatott jogviszonyát felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni azzal, hogy a foglalkoztatottat felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal. 
   

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.