Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról

  Forgalmi adó mentesség a járványhelyzetre tekintettel

  A veszélyhelyzetre tekintettel mentes a forgalmi adó alól termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha Európai Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv részére és Covid19-világjárványra való reagálás érdekében történik.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénytől (a továbbiakban: Áfa tv.) eltérően mentes az általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó) alól a termék importja az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv által, ha a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében, a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében importálja a terméket, feltéve, hogy a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv nem értékesíti tovább ellenérték fejében az importált terméket.
  (2)
  A Bizottság vagy az érintett ügynökség, illetve szerv észszerű időn belül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot, ha az (1) bekezdés szerinti adómentességre vonatkozó feltételek a továbbiakban nem állnak fenn. A fizetendő adót abban az időpontban alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell megállapítani, amikor a mentesség feltételei már nem állnak fenn.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról szóló rendelet értelmében mentes forgalmi adó alól termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az  esetben, ha Európai Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv részére és Covid19-világjárványra való reagálás érdekében történik.  Az adómentes termékértékesítés alkalmazásának feltétele, hogy az  értékesített terméket küldeményként belföldön feladják vagy belföldről elfuvarozzák, és a  termék belföldről való elhagyásának tényét, amelynek a  termékértékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a  teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie.

  2. §
  (1)
  Az Áfa tv.-től eltérően mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az a Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv részére történik, ha a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében, a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében szerzi be a terméket vagy veszi igénybe a szolgáltatást, feltéve, hogy a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv nem értékesíti, illetve nem nyújtja tovább ellenérték fejében a beszerzett terméket, igénybe vett szolgáltatást.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti adómentes termékértékesítés alkalmazásának további feltétele, hogy az értékesített terméket - az (1) bekezdésben említett beszerző nevére szóló rendeltetéssel - küldeményként belföldön feladják vagy belföldről elfuvarozzák, és a termék belföldről való elhagyásának tényét, amelynek a termékértékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, anélkül, hogy ezen határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen használnák, egyéb módon hasznosítanák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást, fuvarlevél vagy az értékesített terméket kísérő egyéb okirat igazolja.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti adómentesség az adó utólagos visszatéríttetése iránti jog formájában illeti meg a termék beszerzőjét, a szolgáltatás igénybevevőjét az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások igénybevétele után, valamint abban az esetben, ha a termék a (2) bekezdés értelmében nem hagyja el belföldet.
  (4)
  A Bizottság vagy az érintett ügynökség, illetve szerv, aki (amely) részére a terméket, illetve a szolgáltatást adómentesen értékesítették, illetve nyújtották, észszerű időn belül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot, ha az (1) bekezdés szerinti adómentességre vonatkozó feltételek a továbbiakban nem állnak fenn. A fizetendő adót abban az időpontban alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell megállapítani, amikor a mentesség feltételei már nem állnak fenn.
  (5)
  Az (1) bekezdés szerinti adómentesség jogosulatlan igénybevétele esetében a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője köteles a rá át nem hárított adót megfizetni, vagy ha az adómentesség az adó utólagos visszatéríttetése formájában illeti meg, köteles a jogosulatlanul visszatérített adót visszafizetni.
  3. §
  A 2. §-ban foglalt adómentességre, adó-visszatéríttetési jog gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségre, az adó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmára, valamint az utólagos adó-visszatéríttetés szabályaira az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
  4. §
  A veszélyhelyzet ideje alatt az Áfa tv. 184. § (2)-(10) bekezdése és 346. §-a nem alkalmazandó.
  5. §
  Az Áfa tv.-nek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel 2022. július 1-jével hatályát vesztő 142. § (1) bekezdés h)-j) pontját, 142. § (8) és (9) bekezdését, valamint 6/A-6/C. számú mellékletét 2022. június 30-át követően is alkalmazni kell.
  6. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  7. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
  8. §
  Az 1-3. §-t a 2020. december 31-ét követően teljesített ügyletekre kell alkalmazni.
  9. §
  Az 1-3. § a 2006/112/EK irányelvnek az importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó, a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett ideiglenes mentességek tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. július 13-i 2021/1159/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.