Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet - az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  Árbefagyasztás egyes élelmiszeripari termékek esetében

  Az árbefagyasztást elrendelő kormányrendelet értelmében a meghatározott termékek ára nem lehet nagyobb a kereskedő által 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál, azzal, hogy a kereskedő köteles a korábbi átlagos mennyiségben a hatósági áras termékek forgalmazására és árbefagyasztással kapcsolatos tájékoztatásra. Az árra vonatkozó rendelkezések megsértése 50 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírság kiszabását eredményezheti.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A piaci rendellenességek káros hatásainak megelőzése érdekében a 2022. február 1. és 2023. június 30. közötti időszakban az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártörvény) Melléklet I. pont A) alpontjában foglalt táblázatban foglaltakon túl hatósági áras termék az 1. melléklet szerinti termék.
  (2)
  Az 1. melléklet szerinti termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) által 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb.
  (3)
  A 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár helyett
  a)
  ha a 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2021. október 15. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,
  b)
  ha az a) pont szerinti bruttó kiskereskedelmi ár nem állapítható meg, akkor a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2021. október hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, amennyiben rendelkezésre áll.
  (4)
  Ha a kereskedő a (2) bekezdés szerinti alkalmazandó ára kiárusítás, leárazás, akció, szezonális kedvezmény, promóciós értékesítés (a továbbiakban együtt: kedvezményes értékesítés) során alkalmazott ár lenne, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.
  (5)
  A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdés q) pontja szerinti számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértéke megegyezik a 2021. október 15. napján érvényes számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértékével.
  (6)
  A (2) bekezdés szerinti árazás során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.
  • Magyarázat

  Befagyasztották egyes élelmiszeripari termékek árát. A kormányrendelet értelmében a meghatározott termékek ára nem lehet nagyobb a kereskedő által 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál, azzal, hogy a kereskedő köteles a korábbi átlagos mennyiségben a hatósági áras termékek forgalmazására és árbefagyasztással kapcsolatos tájékoztatásra. Az árra vonatkozó rendelkezések megsértése 50 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírság kiszabását eredményezheti.

  1/A. §
  (1)
  Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt termékeken túl az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépésének napja és 2023. június 30. közötti időszakban hatósági áras termék a 2. melléklet szerinti termék.
  (2)
  A 2. melléklet szerinti termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb.
  (3)
  A 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár helyett,
  a)
  ha a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2022. szeptember 30. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,
  b)
  ha az a) pont szerinti bruttó kiskereskedelmi ár nem állapítható meg, akkor a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2022. szeptember hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, amennyiben az rendelkezésre áll.
  (4)
  Ha a (2) bekezdés vagy (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban a kereskedő kedvezményes értékesítés során alkalmazott árkedvezményt nyújtott, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell figyelembe vennie.
  (5)
  A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdés q) pontja szerinti számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértéke megegyezik a 2022. szeptember 30. napján érvényes számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértékével.
  (6)
  A (2) bekezdés szerinti árazás során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.
  2. §
  (1)
  A kereskedő köteles az 1. melléklet szerinti, 2021. október 15. napján forgalmazott termékek
  a)
  forgalmazására,
  b)
  vonatkozásában naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség árusítására, és
  c)
  készletét - szükség esetén a b) pont szerinti mennyiség kétszeresének mértékéig - és a vásárlók számára történő kihelyezését olyan mennyiségben biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására - áruhiány elkerülésével - folyamatosan elegendő legyen.
  (2)
  A kereskedő köteles az 1. § (1) bekezdésével összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni és csomagküldő kereskedelem esetén a nyitólapon közzétenni.
  2/A. §
  (1)
  A kereskedő köteles a 2. melléklet szerinti, 2022. szeptember 30. napján forgalmazott termékek
  a)
  forgalmazására,
  b)
  vonatkozásában naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2022. évi átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség árusítására,
  c)
  készletét - szükség esetén a b) pont szerinti mennyiség kétszeresének mértékéig - és a vásárlók számára történő kihelyezését olyan mennyiségben biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására - áruhiány elkerülésével - folyamatosan elegendő legyen.
  (2)
  A kereskedő köteles az 1/A. § (1) bekezdésével összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni és csomagküldő kereskedelem esetén a nyitólapon közzétenni.
  3. §
  (1)
  Az e rendeletben meghatározott előírások érvényre juttatására szolgáló, az Ártörvény 16. §-a szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelettel kijelölt általános fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) - az 1. § (5) bekezdése és az 1/A. § (5) bekezdése tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával - hivatalból jár el.
  (2)
  Ha a hatóság az 12/A. § szerinti kötelezettségek megsértéséről ellenőrzése során tudomást szerez, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától és az Ártörvény 16. §-ától eltérően
  a)
  50 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki, vagy
  b)
  döntésével elrendelheti, hogy a kereskedő tevékenységét ideiglenesen nem folytathatja, amelynek időtartama legalább egy nap, legfeljebb fél év lehet.
  (3)
  A (2) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény többször - akár azonos napon, ugyanazon üzletben végzett, több egymást követő ellenőrzés során feltárt jogsértések esetében - is alkalmazható, úgy, hogy az ismételten kiszabott bírság összegének el kell érnie a korábbi jogsértés esetén kiszabott bírság legalább kétszeresét, és a bírság legmagasabb összegére vonatkozó rendelkezést nem kell figyelembe venni.
  (4)
  Többszörösen ismételt jogsértés esetén a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmény együtt is alkalmazható.
  (5)
  A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
  4. §
  Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a 2. § (2) bekezdése és 2/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásra kötelezettek körét, a tájékoztatás formáját és tartalmát rendeletben állapítsa meg.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. február 1-jén lép hatályba.
  (2)
  A 6. § 2022. február 15-én lép hatályba.
  1.
  1. MELLÉKLET A 6/2022. (I. 14.) KORM. RENDELETHEZ
  Hatósági áras termékek
  2. MELLÉKLET A 6/2022. (I. 14.) KORM. RENDELETHEZ
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.