Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

  Újabb eljárási szabályok változnak a járványhelyzetre tekintettel

  A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó új belügyi és közigazgatási szabályok értelmében, ha a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephelybiztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik. Változás az is, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül kell megtartani.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 15. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományára vonatkozó különleges szabályok
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 139. § (2) bekezdésétől eltérően a heti szolgálatteljesítési idő és a szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat együttes időtartama meghaladhatja a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott maximális negyvennyolc órás heti időtartamot.
  (2)
  Munkanapokon a napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően tizenkét óránál hosszabb is lehet, azonban a huszonnégy órát nem haladhatja meg.
  (3)
  A fokozottan veszélyes szolgálati beosztásban az ilyen tevékenységre fordítható napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135. § (3) bekezdésében meghatározott hatórás időtartamot legfeljebb három órával meghaladhatja.
  (4)
  A szolgálati elöljáró a szolgálatteljesítési időbeosztást a Hszt. 135. § (6) bekezdésétől eltérően a szolgálatba lépést megelőző egy héten belüli időpontban is közölheti a hivatásos állomány tagjával.
  (5)
  A Hszt. 136. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a hivatásos állomány tagjánál a napi legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidőbe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama is beszámítható. Az utazás nélkül számított időtartam ebben az esetben sem lehet rövidebb hat óránál.
  (6)
  A keletkezett túlszolgálat szabadidőben vagy díjazásban történő ellentételezésének megválasztásáról a Hszt. 350. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az állományilletékes parancsnok dönt.
  (7)
  Az állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány tagjának szolgálatteljesítési időrendjét írásban módosíthatja, e tekintetben nem szükséges a munkaköri leírás módosítása.
  (8)
  Az (1), (2), (5)-(7) bekezdésben foglaltakat a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak vonatkozásában is alkalmazni kell azzal, hogy
  a)
  az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a Hszt. 289/K. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéstől való eltérésként szükséges alkalmazni,
  b)
  a (2) bekezdésben foglalt rendelkezést a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a Hszt. 289/K. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéstől való eltérésként szükséges alkalmazni,
  c)
  a (6) bekezdésben foglalt rendelkezést a (9) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
  (9)
  A rendvédelmi igazgatási alkalmazottnak a Hszt. 289/N. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a rendkívüli munkaidő teljesítése esetén a szervezeti egység vezetőjének döntésétől függően
  a)
  a Hszt. 289/N. § (1) vagy (2) bekezdése szerint megállapított mértékű szabadidő vagy
  b)
  az annak időtartamával megegyező mértékű, a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő időtartama kétszeresének, a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő időtartama háromszorosának megfelelő mértékű távolléti díj
  • Magyarázat

  Rendeletet hirdettek ki a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó  belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról. Minősített adatkezelést érintő rendelkezés, hogy ha a  személyi biztonsági tanúsítvány, a  telephelybiztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény érvényessége a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, érvényessége a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

  A veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig a  telephelybiztonsági tanúsítvány kiadásához és érvényben tartásához nem szükséges vizsga megléte. Változás az is, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a  közmeghallgatást az  érintettek személyes megjelenése nélkül kell megtartani; egyéb, személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt, így különösen helyszíni szemlét kizárólag akkor rendelhet el a hatóság, ha azt az ügy jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem tisztázható.

  2. §
  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja - a Hszt. 84. §-ában foglaltaktól eltérően - a hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem mondhat le.
  3. §
  (1)
  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv
  a)
  hivatásos állománya tagjának a 2020. évre esedékes, de még el nem végzett időszakos egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságvizsgálatát nem kell elvégezni,
  b)
  személyi állományának az a) pontba nem tartozó tagja esetében a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 2020. évre esedékes, de még el nem végzett időszakos vizsgálatát nem kell elvégezni.
  (2)
  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv személyi állományának azon tagja esetében, akinek az (1) bekezdésben foglalt előírás alapján elmaradt az időszakos alkalmasságvizsgálata vagy időszakos vizsgálata,
  a)
  a 2021. évben esedékes vizsgálatokra úgy kell intézkedni, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnésétől számított hat hónapon belül kerüljön sor a 2021. évi vizsgálatra, ebben az esetben a 2020. évi vizsgálatot nem kell pótolni,
  b)
  ha a 2021. évben nem esedékes az időszakos alkalmasságvizsgálata vagy időszakos vizsgálata, akkor azt a veszélyhelyzet megszűnésétől számított hat hónapon belül pótolni kell.
  2. A kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselők képzésére vonatkozó különleges szabályok
  4. §
  A 2020. évben a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
  a)
  3. § (1)-(3) bekezdését, 6. §-át és 6. alcímét nem kell alkalmazni,
  b)
  17/A. §-át úgy kell alkalmazni, hogy 2020. december 1-ig az e rendelet hatálybalépésének napjáig ténylegesen lefolytatott képzésekkel kapcsolatban megfizetett továbbképzési hozzájárulással kell elszámolni.
  3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
  5. §
  (1)
  Az a harmadik országbeli állampolgár, aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 361. §-ába ütköző járványügyi szabályszegés miatt, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 43. § (2) bekezdés d) pontja alapján kiutasításra került, a döntéssel szemben indított közigazgatási per során azonnali jogvédelmet nem kérhet.
  (2)
  Az idegenrendészeti hatóság az EGT-állampolgárnak vagy EGT-állampolgár családtagjának a Btk. 361. §-ába ütköző járványügyi szabályszegés miatt, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelt kiutasítását hatósági kísérettel rendeli el végrehajtani. A kiutasított EGT-állampolgár vagy EGT-állampolgár családtag a döntéssel szemben indított közigazgatási per során azonnali jogvédelmet nem kérhet.
  4. A biztonsági tanúsítványok és szakvélemények érvényességére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazásáról
  6. §
  Ha a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephelybiztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.
  7. §
  A veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig a telephelybiztonsági tanúsítvány és az egyszerűsített telephelybiztonsági tanúsítvány kiadása és érvényben tartása esetén a biztonsági vezető foglalkoztatásához a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően nem szükséges a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott sikeres vizsga megléte.
  5. A személy- és vagyonőrökre vonatkozó eltérő szabályok
  8. §
  Az egészségügyi készlet megóvása érdekében eljáró vagyonőr a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvmt.) meghatározott jogkörét gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával jogosult az érintett beleegyezése nélkül ruházat, csomag, jármű átvizsgálására az Szvmt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is.
  6. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról
  9. §
  (1)
  A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.
  (2)
  Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.
  (3)
  A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (2) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tévő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet.
  (4)
  A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.
  (5)
  Az eljáró hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a (4) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet. A honlapon történő közzétételt a (2) bekezdés szerint megkeresett szerv is köteles teljesíteni.
  (6)
  Az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha jogszabály az eljárásban a közmeghallgatás megtartását az eljáró hatóságtól eltérő szerv vagy személy feladatává teszi.
  (7)
  Ha az eljáró hatóság a közmeghallgatás-tartási kötelezettségének nem tesz eleget, a közmeghallgatást a mulasztásról szóló bejelentést követő 30 napon belül az eljáró hatóság székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) tartja meg. Ha az eljáró hatóság a (2)-(5) bekezdésben foglaltakat nem teljesítette, a közmeghallgatás előkészítése - a 30 napos határidőn belül - a kormányhivatal feladata.
  10. §
  Az eljáró hatóság a 9. §-ban foglalt cselekményen túl egyéb, személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt, így különösen helyszíni szemlét - ha a veszélyhelyzetre vonatkozó más jogszabály eltérően nem rendelkezik - kizárólag akkor rendel el, ha azt az ügy jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem tisztázható.
  7. A Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda szolgáltatás finanszírozásával összefüggő eltérő rendelkezés
  11. §
  A Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda szolgáltatás keretében a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően is biztosítható többletforrás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus- világjárvány következményeinek elhárítása érdekében. Ebben az esetben a meglévő finanszírozási szerződésekben meghatározott források megemelhetőek, a támogatás felhasználásának feladat- és költségterve a támogató, illetve a lebonyolító hozzájárulásával módosítható.
  8. Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos eltérő rendelkezés
  12. §
  (1)
  A 2020. évben nem kell alkalmazni
  a)
  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 97. §-át, valamint
  b)
  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. és 54. §-át.
  (2)
  A 2020. évben úgy kell alkalmazni a Nek. tv. 89. §-át, hogy legalább két képviselő-testületi ülést kell tartani.
  (3)
  A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II. alcím 2. cím 2.3. pont 2.3.1-2.3.6. alpontja szerinti, a 2021. évi feladatalapú támogatás alapját képező pontszám megállapításának rendelkezései nem alkalmazhatóak. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatásra a (4) bekezdés szerint meghatározott pontszámok figyelembevételével jogosult.
  (4)
  A 2021. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke
  a)
  a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga, vagy
  b)
  a 2019-ben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.
  9. Egyes, veszélyhelyzeti közfeladatokkal érintett személyek külföldre utazásának szabályai
  13. §
  (1)
  E rendelet hatálybalépésétől
  a)
  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,
  b)
  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos, szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák,
  c)
  a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti engedély a foglalkoztatottak meghatározott csoportjára is kiadható.
  (3)
  Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően, ha a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló
  a)
  a Hszt. 62. § (1) bekezdése alapján más - miniszteri irányítás alatt nem álló - szervhez került vezénylésre, a szerv vezetője,
  b)
  a Hszt. 67. § (1) bekezdése alapján ügyészi szervhez került vezénylésre, a legfőbb ügyész
  9/A. A közfoglalkoztatásban alkalmazandó egyes eltérő szabályok megállapítása
  13/A. §
  (1)
  A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a veszélyhelyzet ideje alatt a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama meghaladhatja a tíz évet.
  (2)
  Az (1) bekezdés rendelkezéseit a közfoglalkoztatási jogviszony létrehozására irányuló, folyamatban lévő eljárásokban és a rendelet hatálybalépésekor már megszűnt közfoglalkoztatási jogviszonyok esetében is alkalmazni kell. A tíz évet meghaladó közfoglalkoztatási jogviszony esetén a közfoglalkoztatási jogviszony újra létesíthető.
  10. Záró rendelkezések
  14. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 15. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  (3)
  A 8. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
  15. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  16. §
  (1)
  A 6. alcím rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.