Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

  Kisgyermekesek adóvisszatérítése

  Kihirdették a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló kormányrendeletet. Ennek értelmében a kisadózó, ha a 2021. év bármely napján családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult. A visszatérítés összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő magánszemélyek szintén adókedvezményre jogosultak.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A családi kedvezményre jogosult magánszemélyek többlet személyi jövedelemadó kedvezménye
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Ha a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is - a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe (a továbbiakban: magánszemély), az Szja tv. szerinti összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét a (2) bekezdés szerinti értékhatárig nem köteles megfizetni (a továbbiakban: kedvezmény).
  (2)
  A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének az adó Szja tv. 8. § (1) bekezdése szerinti százaléka, ezer forintra kerekítve.
  (3)
  A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.
  (4)
  A kedvezményt az állami adó- és vámhatóság az Szja tv. 12/B. §-a szerinti, az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetben (a továbbiakban: bevallási tervezet) érvényesíti, ha a rendelkezésére álló adatokból [ideértve a magánszemély (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát és a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait is] a magánszemély jogosultsága megállapítható.
  (5)
  Ha a magánszemély a kedvezményt az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában (a továbbiakban: bevallás) veszi igénybe, vagy azt a bevallási tervezet nem tartalmazza, a bevallásban, a bevallási tervezet kiegészítésében feltünteti
  a)
  valamennyi olyan - az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottnak minősülő - eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
  b)
  ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét,
  c)
  a kedvezmény összegét és az annak kiutalásához szükséges adatokat (belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét) és
  d)
  annak a magánszemélynek a nevét és adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.
  (6)
  A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról és az (1) bekezdés szerinti kedvezmény alapján az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatokról (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím) 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak. A magánszemély a nyilatkozatban feltünteti
  a)
  nevét, adóazonosító számát,
  b)
  valamennyi olyan - az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő - eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
  c)
  ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét és
  d)
  annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.
  (7)
  A (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő, azonban az (1) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságot nem érinti.
  • Magyarázat

  Kihirdették a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló kormányrendeletet. Ennek értelmében a kisadózó, ha a  2021. év bármely napján családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást  terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult. A visszatérítés összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő magánszemélyek szintén adókedvezményre jogosultak.

  2. §
  (1)
  A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki abban az esetben, ha
  a)
  a magánszemély kedvezményre való jogosultsága az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható [ideértve a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát és a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerint az állami adó- és vámhatóság részére teljesített adatszolgáltatásokat is],
  b)
  a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím) a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata vagy a kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás alapján rendelkezésre állnak, és
  c)
  a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan bevallást.
  (2)
  Ha a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata és a kormányrendelet szerinti adatszolgáltatások alapján a kiutaláshoz szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím) ellentmondanak egymásnak, az állami adó- és vámhatóság az 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat szerint teljesíti a kiutalást.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti előleg összege a magánszemélytől a 2021. év tekintetében a kifizetők által levont személyi jövedelemadó előleg (a továbbiakban: szja előleg), de legfeljebb az 1. § (2) bekezdése és legalább az 1. § (3) bekezdése szerinti összeg.
  (4)
  Az (1) és (3) bekezdés szerint megállapított előleggel szemben az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 76. §-a szerinti visszatartási jogot nem gyakorolja. A kiutalt összeget az állami adó- és vámhatóság a bevallási tervezetben, a magánszemély a bevallásában a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként veszi figyelembe. Ha a kiutalt összeget a magánszemély bevallása a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként nem tartalmazza, a bevallást az állami adó- és vámhatóság az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint kijavítja.
  (5)
  Ha a magánszemély a kedvezményre jogosult, és bármely okból az állami adó- és vámhatóság a kedvezményre előleget nem utalt ki, a kedvezmény kiutalását az állami adó- és vámhatóság
  a)
  a bevallás benyújtását,
  b)
  ha a bevallás kijavítása szükséges, a bevallás kijavítását vagy
  c)
  a bevallási tervezet javítását, kiegészítését
  3. §
  Az állami adó- és vámhatóság 2021. október 31-ig honlapján közzéteszi az 1. § (6) bekezdése és a 6. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételének rendjére vonatkozó tájékoztatását.
  2. Rendelkezés a személyi jövedelemadó meghatározott részéről
  4. §
  A magánszemély az Szja tv. 45. §-a szerinti rendelkezési jogosultságát az 1. § (1) bekezdése szerint őt megillető kedvezmény figyelembevétele nélkül megállapított összeg tekintetében gyakorolhatja. Az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény után a rendelkezési jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként illeti meg a kedvezményezettet.
  3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő magánszemélyek kedvezménye
  5. §
  (1)
  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) szabályai szerint közterhet fizető, az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is - a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult magánszemély, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe, a 2021. év tekintetében tőle levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnak (a továbbiakban: ekho) az Ekho tv. 9. §-a szerint személyi jövedelemadónak minősülő része (a továbbiakban: szja rész) tekintetében ekho-kedvezményre jogosult.
  (2)
  Az ekho-kedvezmény a magánszemélyt az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezményt követő sorrendben - a (3) bekezdés szerint - személyi jövedelemadó kedvezményként illeti meg, azzal, hogy ezek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § (2) bekezdése szerinti értékhatárt.
  (3)
  A (2) bekezdés alapján megállapított ekho-kedvezmény összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.
  (4)
  A 2. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi - a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja előleget követő sorrendben - a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-része, de összesen legfeljebb az 1. § (2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 2. § (3)-(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.
  (5)
  A magánszemély az 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát abban az esetben is megteheti, ha kizárólag ekho-kedvezményre jogosult.
  4. A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő kisadózók kedvezménye
  6. §
  (1)
  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a szerinti bejelentett kisadózó, ha a 2021. év bármely napján az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése - figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is - szerint családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult a (3) bekezdés rendelkezése szerint (a továbbiakban: visszatérítés). A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe.
  (2)
  Ha a kisadózó a 2021. évre az 1. § szerinti kedvezményre és az 5. § szerinti ekho-kedvezményre is jogosult, az e § szerinti visszatérítésre olyan összegben jogosult, hogy az e § szerinti visszatérítés, valamint az 1. § szerinti kedvezmény és az 5. § szerinti ekho-kedvezmény összege az 1. § (2) bekezdése szerinti értékhatárt ne haladja meg. Az e § szerinti visszatérítés az 1. § szerinti kedvezményt és az 5. § szerinti ekho-kedvezményt követő sorrendben vehető figyelembe.
  (3)
  A kisadózót az e § alapján megillető visszatérítés - az (5) bekezdés szerint - személyi jövedelemadó kedvezményként illeti meg.
  (4)
  A visszatérítés a kisadózó Katv. 10. § (1) bekezdése szerinti ellátásra való jogosultságát nem érinti.
  (5)
  Az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított visszatérítés összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.
  (6)
  A 2. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi - a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja előleget és a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-részét követő sorrendben - az (1) bekezdés szerinti visszatérítés, de összesen legfeljebb az 1. § (2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 2. § (3)-(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.
  (7)
  A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.
  A kisadózó a nyilatkozatban feltünteti
  a)
  nevét, adóazonosító számát,
  b)
  a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét,
  c)
  valamennyi olyan - az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő - eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna, valamint, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, akkor jogosultságának e jogcímét és
  d)
  annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult, vagy jogosult lenne a családi kedvezményre vagy az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre.
  (8)
  Az állami adó- és vámhatóság a (7) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján abban az esetben is elkészíti a kisadózó bevallási tervezetét, amely tartalmazza az e § szerinti visszatérítés összegét, ha a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.
  (9)
  Ha a kisadózó a (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem vagy késedelmesen nyújtja be, a visszatérítést - figyelemmel a (2), (3) és (5) bekezdés rendelkezéseire - bevallásában veheti igénybe abban az esetben is, ha személyi jövedelemadó bevallás benyújtására egyébként nem köteles. A bevallásban a kisadózó feltünteti
  a)
  a saját és az őt bejelentő kisadózó vállalkozás nevét (elnevezését), adóazonosító számát,
  b)
  a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a 2021. évre terhelő tételes adó összegét,
  c)
  a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámot vagy postai utalási címet,
  d)
  valamennyi olyan - az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő - eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, jogosultságának e jogcímét és
  e)
  annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre vagy az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre.
  (10)
  A nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő, az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultságot azonban nem érinti.
  5. Az elhunyt magánszemélyre tekintettel érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés
  7. §
  (1)
  Az elhunyt magánszemély házastársa vagy örököse az adózó családi kedvezményre való jogosultságára tekintettel járó, az elhunyt magánszemélyt az 1. § szerint megillető kedvezmény és az 5. § szerint megillető ekho-kedvezmény, valamint a 6. § szerint megillető visszatérítés érvényesítését kérheti az adóhatóságtól, feltéve, hogy az elhunyt magánszemély az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint a 2021. év bármely napján családi kedvezményre volt jogosult, vagy a 6. § szerinti visszatérítésre jogosultságot szerezhetett volna. A kérelemben foglaltakról az állami adó- és vámhatóság az Art. szerinti soron kívüli adómegállapítási eljárásban dönt, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezmény, visszatérítés iránti kérelem benyújtására a soron kívüli adómegállapítási eljárás lezárását követően kerül sor.
  (2)
  Az (1) bekezdést a 2021. január 1-jén vagy ezt követően elhunyt magánszemélyt érintően indult soron kívüli adómegállapítási eljárásban kell alkalmazni. Ha e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban az adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az elhunyt magánszemélynek az 1. § szerinti kedvezményre és az 5. § szerinti ekho-kedvezményre, valamint a 6. § szerinti visszatérítésre való jogosultsága megállapítható, a kedvezményt, visszatérítést az adó- és vámhatóság a soron kívüli adómegállapítási eljárásban hivatalból figyelembe veszi.
  6. A kifizetők, adatszolgáltatásra kötelezettek feladataival kapcsolatos rendelkezések
  8. §
  A kifizető, az adatszolgáltatásra kötelezett személy
  a)
  az Szja tv. 44/B. § (8) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 65/B. § (3) bekezdés a) pontjában, 67/A. § (4) bekezdésében, 67/B. § (6) bekezdés b) pontjában, 74/A. § (3) bekezdés c) pontjában, 77/A. § (2) bekezdés i) és l) pontjában, (4) bekezdésében és (8) bekezdés a) pontjában, 77/B. § (7) és (9) bekezdésében és az 1. számú melléklet 8. pont 8.31. alpontjában és 9. pont 9.9. alpont 9.9.2. pontjában,
  b)
  az Ekho tv. 13. § (6) bekezdésében,
  c)
  az Art. 85. §-ában, 92. § (1) bekezdésében, 96. §-ában és 100. §-ában
  7. Záró rendelkezések
  9. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  10. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.