Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  Meghosszabbíthatóak a határidők az uniós források felhasználására vonatkozóan

  Az uniós források felhasználására vonatkozóan a veszélyhelyzetre tekintettel a szerződéskötési határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítja, ha a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 21. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Általános rendelkezések
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet], valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
  (2)
  A veszélyhelyzet ideje alatt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Különleges szabályok léptek hatályba az uniós források felhasználására vonatkozóan. A veszélyhelyzetre való tekintettel, ha a  kedvezményezett erre irányuló kérelmet terjeszt elő, a szerződéskötési határidőt az  irányító hatóság a  kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítja, a mulasztásokhoz fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte.

  2. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  2. §
  Az irányító hatóság követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékot nem érvényesítheti.
  3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
  3. §
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a standard és az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő tizenötödik nap előtt nem nyújtható be.
  4. §
  (1)
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást ötnapos határidő biztosításával bocsátja társadalmi egyeztetésre.
  (2)
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást legalább tizenöt nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt küldi meg az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.
  5. §
  Nem alkalmazható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése.
  6. §
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő bizottság összehívásáról, ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre.
  7. §
  (1)
  Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése szerinti szerződéskötési határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítja. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése alkalmazásának hiányában, ha a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, a szerződéskötési határidő a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napján kezdődik.
  (2)
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározott határidők kedvezményezett általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte, feltéve, hogy a kedvezményezett a mulasztását az akadályoztatás megszűnését követő észszerű időn belül pótolja.
  8. §
  Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napját, a mérföldköveinek időpontját, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határidejét az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb három hónappal elhalasztja, illetve meghosszabbítja.
  9. §
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
  a)
  86. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően, ha a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik,
  b)
  86. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően, ha a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késik,
  10. §
  Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdésében meghatározott, a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.
  11. §
  Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a szállítói előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.
  12. §
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (3) bekezdésétől eltérően a tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb hétnapos határidő tűzhető ki.
  13. §
  A kizárólag nemzeti hatáskörben megalkotott, elszámolhatóságra vonatkozó előírásokat az irányító hatóságnak a veszélyhelyzet elleni védekezéssel összefüggő jogszabályokkal és a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel összhangban kell alkalmaznia.
  14. §
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 145. § (2)-(4) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság - ha kockázatelemzés mást nem indokol - a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.
  15. §
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § (1) és (1a) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.
  16. §
  (1)
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, az irányító hatóság és a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett közötti kapcsolattartási lehetőségek közül kizárólag az elektronikus út alkalmazható azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) származó források esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell.
  (2)
  Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik a papíralapú okirat megőrzéséről.
  17. §
  Az irányító hatóság - EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség - követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékot nem érvényesítheti.
  18. §
  (1)
  Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a felhívás vagy a támogatási szerződés hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti esetben a hatósági engedély pótlólagos benyújtásáról - annak véglegessé válását követően haladéktalanul - gondoskodni kell.
  19. §
  (1)
  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdésétől eltérően az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges benyújtani a kifizetési igénylésben.
  (2)
  Az irányító hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat szerinti - az (1) bekezdésben nem szereplő - alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát ellenőrizheti.
  4. Záró rendelkezések
  20. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatálya.
  21. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  22. §
  Ezt a rendeletet a hatálybalépését megelőzően
  a)
  keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.