Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről

  Így kompenzálják a szálláshelyeket a Covid miatti bevételkiesésért

  A szálláshely-szolgáltatók koronavírus-járvány miatt meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítését célzó rendelet értelmében a támogatási igény a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon keresztül, elektronikus úton nyújtható be, a 2020. november 8. napjáig, a december 11-ig tartó időszakra regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-ának megtérítésére. A döntésről a szálláshely-szolgáltató 15 napon belül tájékoztatást kap.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 7. §-a szerinti támogatási igény (a továbbiakban: támogatási igény) elbírálására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban együtt: Támogató) bevonásával.
  • Magyarázat

  A szálláshely-szolgáltatók koronavírus-járvány miatt meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről kihirdetett rendelet szerint támogatási igény a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon keresztül, elektronikus úton nyújtható be, a 2020. november 8. napjáig, december 11-ig tartó időszakra regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-ának megtérítésére. A támogatási igény benyújtását követően legfeljebb 15 napon belül a támogatási döntésről a szálláshely-szolgáltató elektronikus úton tájékoztatást kap.

  2. §
  (1)
  Az 1. § szerinti támogatás igénylésére és elbírálására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  (2)
  A szálláshely-szolgáltatók foglalásainak kieséséből származó bevételek e rendelet szerinti megtérítése esetén nem kell alkalmazni az Áht. 50/A. §-át, az Ávr. 69-74. §-át, a 81. §-át és a 101-102/B. §-át.
  3. §
  (1)
  A támogatás egyösszegben, vissza nem térítendő költségvetési támogatásként, egyszerűsített elszámolási eljárás keretében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoportból nyújtható.
  (2)
  Az Áht. 53. §-ában foglaltaktól eltérően, a szálláshely-szolgáltató a támogatással érintett évet követő február 28-ig számol el az 1. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.
  (3)
  A szálláshely-szolgáltatók foglalásainak kieséséből származó bevételek megtérítésére irányuló támogatást a 4. § szerint benyújtott igény alapján támogatási előlegként kell kifizetni.
  4. §
  (1)
  Támogatási igény benyújtására a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltató jogosult.
  (2)
  A támogatási igény elektronikus úton nyújtható be a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 6/A. alcíme szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon (a továbbiakban: NTAK) keresztül.
  (3)
  A támogatási igény benyújtásával kapcsolatos információk - különösen a benyújtási határidő - az NTAK információs felületén érhetőek el.
  (4)
  A szálláshely-szolgáltató a támogatási igény mellékleteként nyilatkozik:
  a)
  az Áht. 48/B. §-ának, valamint az 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjának való megfelelésről,
  b)
  arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
  c)
  a szálláshelyen 2020. november 8-án meglévő foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,
  d)
  a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti feltételek teljesüléséről,
  e)
  a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti időszakban várható árbevétele az előrejelzései, várakozásai alapján legalább 30%-kal kisebb lesz a 2019 ugyanezen időszakában elért árbevételéhez képest, és arról, hogy az előrejelzései, várakozásai alapján a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeg meghaladja a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti térítés összegét, azaz a szálláshely-szolgáltató fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás jogcímen veszi igénybe a térítést,
  f)
  a túltámogatás visszafizetésének vállalásáról a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, és
  g)
  arról, hogy a támogatási igényben, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokban foglaltak és az NTAK-ban megadott adatok a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek és hitelesek.
  (5)
  Ha a szálláshely-szolgáltató a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 11-13. §-a szerinti átmeneti támogatás jogcímen veszi igénybe a térítést, köteles nyilatkozni arról is - a támogatási igény részeként -, hogy a térítés a számára és a kapcsolt vállalkozásai számára korábban odaítélt egyéb átmeneti támogatásokkal együtt sem haladja meg a 800 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.
  (6)
  A Támogató a szálláshely-szolgáltató által benyújtott támogatási igényhez kapcsolódó nyilatkozatokban foglalt tartalommal kapcsolatban ellenőrzést végezhet a támogatói okirat kibocsátását követő tíz évig. A támogatási igény és a nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségéért és helytállóságáért a szálláshely-szolgáltató felelős.
  5. §
  (1)
  A támogatási igény sikeres benyújtását követően a szálláshely-szolgáltató elektronikus úton értesítést kap, amely tartalmazza a támogatási igény egyedi azonosító számát.
  (2)
  A támogatási igény benyújtását követően legfeljebb 15 napon belül a támogatási döntésről a szálláshely-szolgáltató elektronikus úton tájékoztatást kap. A Támogató a támogatási döntésről szóló tájékoztatást a támogatási igény elfogadása esetén a 7. § szerinti támogatói okirat, elutasítás esetén az erről szóló elektronikus úton történő értesítéssel adja meg.
  (3)
  A tájékoztatást - az ellenkező bizonyításáig - közöltnek kell tekinteni az elektronikus megküldés napját követő 7. napon.
  6. §
  A szálláshely-szolgáltató a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, az NTAK-ban rögzítésre került adatok alapján számított nettó bevétel 80%-ára jogosult.
  7. §
  (1)
  A támogatás biztosítása támogatói okirat kibocsátásával történik.
  (2)
  A támogatói okiratban meg kell határozni az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, ha azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen
  a)
  a támogatás célját,
  b)
  a támogatás összegét,
  c)
  a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját és határidejét,
  d)
  a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  e)
  a támogatással kapcsolatos iratok teljes körű megőrzésének határidejét,
  f)
  a támogatói okirattól történő elállás esetköreit.
  (3)
  A támogatás folyósítására a támogatói okirat kibocsátását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. december 31-ig kerül sor.
  (4)
  A Támogató a támogatói okiratban meghatározott esetek mellett jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, az alábbi esetekben:
  a)
  ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a szálláshely-szolgáltató a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy nyilatkozatot tett a támogatási igény benyújtásakor,
  b)
  ha a szálláshely-szolgáltató neki felróható okból megszegi az e rendeletben vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének.
  8. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  9. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  10. §
  A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a kedvezményezettnek a támogatható időszakban felmerült valamennyi költségének az ugyanerre az időszakra eső változó költségeivel és árbevételével csökkentett azon része, amelyhez más forrás (például biztosítás vagy más állami forrás) nem nyújt fedezetet.”
  1.
  1. MELLÉKLET AZ 523/2020. (XI. 25.) KORM. RENDELETHEZ
  A szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szóló 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján biztosított támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma
  1.
  Adatok
  A szálláshely-szolgáltató adatai:
  Név
  Cím
  Képviselő neve
  Adószám
  Szálláshely adatai:
  Név
  Cím
  Támogatási igény egyedi azonosító száma
  NTAK regisztrációs szám
  2.
  Pénzügyi beszámoló
  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
  3.
  Szakmai beszámoló (rövid összefoglaló)
  A költségvetési támogatás felhasználásához az alábbiakról nyilatkozom:
  a)
  a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott …… fő munkavállaló munkaviszonyát 2020. november 30-ig fenntartotta,
  b)
  a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bére a munkavállalók részére kifizetésre került,
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.