Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

  Meghosszabbodik a közérdekű adat kiadásának ideje a veszélyhelyzet alatt

  Rendkívüli szabályok vonatkoznak a veszélyhelyzet ideje alatt a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére. Az állami szerveknek 15 nap helyett 45 nap áll rendelkezésükre a közérdekű adatok kiadására veszélyhelyzet ideje alatt, azzal, hogy ezt a határidőt még 45 nappal meghosszabbíthatják.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerésére irányuló igényekre vonatkozó, az Infotv. III. Fejezete szerinti rendelkezéseket az e §-ban foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell alkalmazni.
  (2)
  Az Infotv. 28. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az Infotv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével.
  (3)
  Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
  (4)
  Az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a (3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt a (3) bekezdésben meghatározott határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell.
  (5)
  Az Infotv. 29. § (4) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az adatigénylést az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. szerint megállapított költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 45 napon belül kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Ebben az esetben az Infotv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatást az igény beérkezését követő 45 napon belül teljesíteni kell.
  (6)
  A (3) bekezdés alkalmazása esetén - az Infotv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően - az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 45 napon belül kell írásban vagy - ha az igényben az elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni az igénylőt.
  (7)
  Az Infotv. 31. § (1) bekezdésében az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő alatt a (4) bekezdés szerint meghosszabbított határidőt is érteni kell.
  • Magyarázat

  Rendkívüli szabályok vonatkoznak a veszélyhelyzet ideje alatt a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére. Az állami szerveknek 15 nap helyett 45 nap áll rendelkezésükre a közérdekű adatok kiadására veszélyhelyzet ideje alatt, azzal, hogy ezt a határidőt még 45 nappal meghosszabbíthatják. 

  Az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatigénylésre vonatkozó – a tavaszi szabályozáshoz hasonló – különleges szabályokat állapít meg a veszélyhelyzet idejére.

  Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, továbbá az adatigénylés is csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az nem jár az igénylőnek a közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt – az általános 15 napos határidő helyett – a beérkezését követő 45 napon belül kell teljesíteni, ha valószínűsíthető, hogy a 15 napon belüli teljesítés a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell. A 45 napos határidő további 45 nappal meghosszabbítható, ha az igény határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatok ellátását továbbra is veszélyezteti. Ha a közérdekű adat szolgáltatása költségtérítéshez kötött, az igényt a költségtérítés megfizetését követő 45 napon belül kell teljesíteni. Ha az igény határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatok ellátását veszélyezteti az igény teljesítésének megtagadásáról is az igény beérkezését követő 45 napon belül kell értesíteni az igénylőt.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  4. §
  Az 1. §-ban foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.