Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  520/2022. (XII. 13. ) Korm. rendelet - a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról

  Újraszabályozták a nem rezsivédett energiaárakat

  Újraszabályozta a Kormány a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos rendelkezéseket, és egyben a rezsicsökkentett áraknál magasabb áram- és gázdíjak hatályát 2023 április 30-ig meghosszabbította.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításával kapcsolatos rendelkezések
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Újraszabályozta a Kormány a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos rendelkezéseket, és egyben a rezsicsökkentett áraknál magasabb áram- és gázdíjak hatályát 2023 április 30-ig meghosszabbította.

  2. §
  E rendelet alkalmazásában felhasználó a Vet. 3. § 17. pontja szerinti azon felhasználó, amely
  a)
  nem jogosult egyetemes szolgáltatásra,
  b)
  villamosenergia-ellátása 2023. január 1. napjától nem biztosított e rendelet hatálybalépését megelőző napig elfogadott ajánlattal vagy megkötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] alapján vagy a felhasználót 2022. december 31. napján ellátó villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, és
  c)
  veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátással érintett felhasználási helyeit tekintve 2022. évi tényleges- profilos elszámolású felhasználási hely esetén az elosztó által alkalmazott mértékadó éves fogyasztás alapján meghatározott - villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg a 2 GWh-t, azzal, hogy a 2022. évre naparányosan vetítve kell figyelembe venni azon felhasználási helyek fogyasztását, amelyek hálózatra csatlakozása 2022. év során történt.
  3. §
  A felhasználó 2023. január 1. napjától teljes ellátás alapú veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra jogosult.
  4. §
  A veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátást a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kijelölt villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: villamosenergia-kereskedő) biztosítja e rendelet szerint.
  5. §
  (1)
  A felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás igénybevétele érdekében 2022. december 14. és 2022. december 19. napja között a villamosenergia-kereskedő által e rendelet hatálybalépését követő munkanapon közzétett, az e célra biztosított elektronikus felületen keresztül e-mail-címének megadásával nyilatkozatot tesz, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A határidő jogvesztő.
  (2)
  A nyilatkozattétel fogadását a villamosenergia-kereskedő elektronikus levélben igazolja vissza az (1) bekezdés szerint megadott e-mail-címre.
  6. §
  (1)
  2023. január 1. napjának kezdetével a villamosenergia-kereskedő és az 5. § szerint nyilatkozatot tett felhasználó között határozatlan időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzatában meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal. A villamosenergia-vásárlási szerződés a felmondásra irányuló jognyilatkozat közlését követő második hónap első napjára felmondható.
  (2)
  A villamosenergia-kereskedő - a felhasználók egyértelmű tájékoztatása érdekében - az alkalmazott mintaszerződést honlapján e rendelet hatályba lépését, de legkorábban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) üzletszabályzatot jóváhagyó határozatának közlését követő nap végéig közzéteszi.
  7. §
  (1)
  A Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől eltérően a villamosenergia-kereskedő az 5. § szerint nyilatkozatot tett felhasználó esetében a kereskedőváltást 2023. január 10-ig jelenti be az érintett hálózati engedélyesnél, és a hálózati engedélyes a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2023. január 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.
  (2)
  Az e rendelet alapján biztosított veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás tekintetében a Vet. 51. §-a és 51/A. §-a nem alkalmazandó.
  8. §
  (1)
  A villamosenergia-kereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából jogosult legalább 8 napos határidő biztosításával a jogosultság alátámasztásául szolgáló iratokat a felhasználótól bekérni. A 2022. évi villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó adatokat a villamosenergia- kereskedő az elosztó hálózati engedélyestől kéri, amely azt 8 napon belül megadja.
  (2)
  Ha a villamosenergia-kereskedő megállapítja, hogy a felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátást jogosulatlanul vette igénybe, akkor
  a)
  a 6. § szerinti szerződést a jogosultság hiányának megállapítását követő második hónap első napjára megszünteti, és
  b)
  a 6. § szerinti szerződésből eredő fizetési kötelezettségein felül kötbért érvényesít, amelynek mértéke a 2022. évi fogyasztás 2 GWh-t meghaladó része tizenkettedének és a 6. § szerinti szerződés alapján adott hónapban alkalmazandó egységár másfélszeresének a szorzata valamennyi jogosulatlan igénybevétellel érintett hónap tekintetében.
  (3)
  Ha a felhasználó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy a jogosultság fennállását igazoló iratokat nem a villamosenergia-kereskedő által e célra megadott e-mail-címre küldi meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogosultság nem áll fenn, és a villamosenergia-kereskedő a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.
  3. Záró rendelkezések
  10. §
  Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.