Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

  Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladat- és hatáskörének részletszabályai

  Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladat- és hatáskörének részletszabályait meghatározó kormányrendelet megszünteti a korábbi központi államigazgatási szervet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központot. Az  Országos Kórházi Főigazgatóságot a  koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az  Operatív Törzs vezetőjeként kijelölt rendészetért felelős miniszter (belügyminiszter) irányítja majd, gyakorolva a kinevezési és munkáltatói jogokat is a Főigazgatóság felett.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet szabályait a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat
  • Meghivatkozott jogszabályok

  Megjelent az Országos Kórházi Főigazgatóság (létrehozva: 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet) feladat- és hatáskörének részletszabályait meghatározó kormányrendelet, megszüntetve egyben a korábbi központi államigazgatási szervet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központot.

  Az  Országos Kórházi Főigazgatóságot a  koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az  Operatív Törzs vezetőjeként kijelölt rendészetért felelős miniszter (belügyminiszter) irányítja, gyakorolva a kinevezési és munkáltatói jogokat is a Főigazgatóság felett.

  Az alábbiakban az új irányító szerv kórházak irányítására vonatkozó főbb feladatait ismertetjük.


  Országos Kórházi Főigazgatóság a következő feladatokat látja el a fekvőbeteg intézmények vonatkozásában:
  - ellátja a fenntartói és irányítási jogokat (alapítványok esetében az alapítói jogokat) az országos gyógyintézetek/társgyógyintézetek, valamint az állam fenntartásában, illetve tulajdonában lévő egészségügyi intézmények kapcsán;
  - a fenti feladattal összefüggésben adott munkáltatói jogokat gyakorol az egészségügyi intézmények vezetői és foglalkoztatottjai tekintetében;
  - aktívan részt vesz az egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásában, ennek keretében többek között javaslatot tesz az egészségügyi intézmény éves költségvetésére, meghatározza az egészségügyi intézmények gazdálkodásának részletes rendjét,  szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket, előkészíti a  gyógyító-megelőző ellátás szakintézményeire vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszám-átcsoportosításokat, gondoskodik az  egészségügyi központosított közbeszerzési igények kontrolljáról, és ellátja az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait.


  (Megjegyzés: Külön kormányrendelet fogja majd szabályozni, hogy milyen tevékenységet lát el az Országos Kórházi Főigazgatóság az  orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények klinikai központjai tekintetében, valamint a honvédelmi miniszter által irányított egészségügyi szolgáltatók, valamint és ezen szolgáltatók irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók kapcsán.)


  A fenti egészségügyi szolgáltatók körébe tartoznak a megyei kórházak is, amelyeknél közvetlen irányítási feladatokat lát el az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azaz a Főigazgatóság a megyei kórházak tekintetében a következő tevékenységeket végzi:
  - az irányító megyei intézmény kezdeményezése alapján javaslatot tesz a miniszternek az irányító megyei intézmény fenntartásában lévő intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára,
  - közreműködik a területi egészségügyi feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában,
  - koordinálja a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések, európai uniós programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az  irányító megyei intézmények pályázati és  projekttevékenységének összehangolásáról,
  - ellátja az informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat,
  - gondoskodik megyei kórház tevékenységének szakmai, stratégiai összehangolásáról,
  - biztosítja a megyei intézmények fenntartásában lévő intézmények fejlesztéseinek országos és térségi szinten összehangolt megvalósítását,
  - szakmai támogatást biztosít a megyei intézmények fenntartásában lévő intézmények fejlesztési terveinek kidolgozásához és megvalósításához,
  - hazai és európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést valósít meg az irányító megyei intézmények fenntartásában lévő intézmények együttműködésével,
  - jóváhagyja az irányító megyei intézmények által elkészített fejlesztési terveket,
  - dönt az irányító megyei intézmény és az általa fenntartott intézmény közti betegellátást érintő vitás kérdésekben.


  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térnek továbbra is szoros kapcsolata van az egészségügyi szolgáltatóknak. A jövőben az Országos Kórházi Főigazgatóság látja el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetését is.


  Az Országos Kórházi Főigazgatóság a jelenlegi veszélyhelyzet alatt jön létre, annak ideje alatt az Operatív Törzs vezetőjeként kijelölt rendészetért felelős miniszter irányítja.


  A veszélyhelyzet ideje alatt az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki. AzOrszágos Kórházi Főigazgatóság főigazgatóját a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, menti fel, és megállapítja az illetményét. A fentieken túl az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat a rendészetért felelős miniszter gyakorolja.

  2. §
  (1)
  Az Országos Kórházi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ) a veszélyhelyzet ideje alatt az Operatív Törzs vezetőjeként kijelölt rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
  (2)
  A veszélyhelyzet ideje alatt
  a)
  az OKFŐ szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter - a miniszterelnök jóváhagyását követően - normatív utasításban adja ki,
  b)
  az országos kórház-főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,
  c)
  az országos kórház-főigazgató személyi illetményét az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a miniszter javaslatára a miniszterelnök állapítja meg,
  d)
  az országos kórház-főigazgató felett a b) és c) pontban nem szereplő munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
  (3)
  A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató és az országos kórházfőigazgató-helyettes személyi illetményének vonatkozásában nem alkalmazandó a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény. Az országos kórház-főigazgató a (2) bekezdés c) pontja alapján megállapított személyi illetményére, valamint az országos kórházfőigazgató-helyettes az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése alapján megállapított személyi illetményére a kinevezésének kezdőnapjára visszamenőleg jogosult.
  2/A. §
  (1)
  Az irányító szerv személyében a 2. § (1) bekezdése alapján történt változás miatt - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ában foglaltaktól eltérően - nem kell az OKFŐ alapító okiratát módosítani.
  (2)
  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19. alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a központi költségvetés XX. fejezet 10. cím 1. alcím tekintetében az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerinti tagja.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.