Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet - a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről

  Költséghatékony megoldási lehetőség a szociális szolgáltatóknak

  Az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vagy egyéb ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt vonhat be az ellátásba. Több ingatlanban nyújtott ellátás esetén azokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába bejegyzett ellátás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a gyermekek napközbeni ellátásával (a továbbiakban: ellátás) összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről szóló kormányrendelet értelmében a fenntartó az erre a  célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vagy egyéb ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt vonhat be az ellátásba. Több ingatlanban nyújtott ellátás esetén azokat a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába  bejegyzett ellátás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze.

  2. §
  (1)
  A gyermekek napközbeni ellátását biztosító, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartó (a továbbiakban: fenntartó)
  a)
  az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vagy egyéb ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt vonhat be az ellátásba,
  b)
  több ingatlanban nyújtott ellátás esetén azokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett ellátás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze, vagy
  c)
  az ellátást köznevelési intézmény feladatellátási helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatainak ellátását nem akadályozza.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti esetben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) foglalt tárgyi feltételektől a helyszín adottságaira tekintettel el lehet térni.
  (3)
  Az (1) és (2) bekezdés szerinti változtatást az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül, a gyermeki jogok teljes körű biztosítása mellett, az NM rendelet 4. §-a szerinti bölcsődei módszertani szervezet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet) szakértői véleményében foglaltak betartásával kell megszervezni és megvalósítani.
  (4)
  A fenntartó az (1) és (2) bekezdés szerinti változtatásról annak bekövetkezését megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja az érintett ellátottak törvényes képviselőit.
  (5)
  Az (1) és (2) bekezdés szerinti változtatás a fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságát nem érinti.
  3. §
  (1)
  A 2. § (1) bekezdése szerinti változtatás esetén az ellátás bejegyzését 2023. április 30-áig hatályos ideiglenes hatályú bejegyzésre kell módosítani a szolgáltatói nyilvántartásban, illetve új engedélyes létrehozása esetén az ellátást 2023. április 30-áig hatályos ideiglenes hatállyal kell bejegyezni. A fenntartó a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett, a 2. § (2) bekezdése szerinti változtatások bemutatásával kérelmezi az adatmódosítást, illetve a bejegyzést.
  (2)
  A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti kérelemről huszonegy napon belül dönt. A működést engedélyező szerv a kérelem elbírálása során a 2. § (3) bekezdésében, valamint - ha jogszabály egyébként elrendeli - az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában és (7) bekezdésében foglaltakat vizsgálja.
  (3)
  A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti eljárása során szakértőként rendeli ki a bölcsődei módszertani szervezetet, amely - helyszíni vizsgálat lefolytatásával - szakértőként véleményezi az elhelyezés megfelelőségét. A bölcsődei módszertani szervezet a szakértői véleményét tizenöt napon belül készíti el. A bölcsődei módszertani szervezet e tevékenységéért az NM rendelet szerinti szakértői díjazásban nem részesül.
  (4)
  A (2) bekezdés szerinti eljárásokban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági eljárást nem kell lefolytatni, e rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a szolgáltatói nyilvántartásba már befogadottként bejegyzett férőhelyszám.
  (5)
  A (2) bekezdés szerinti eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje tíz nap.
  (6)
  A működést engedélyező szerv - az (1) bekezdés szerinti ideiglenes hatályú bejegyzést követő öt napon belül - tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert a kérelmet benyújtó fenntartó nevéről és székhelyéről, a kérelemmel érintett engedélyes nevéről, címéről és ágazati azonosítójáról, valamint a kérelemben feltüntetett változtatás tartalmáról és annak időpontjáról.
  4. §
  (1)
  A fenntartó 2023. április 30-áig helyreállítja a 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti változtatást megelőző állapotot, és kéri az ennek megfelelő adatmódosítást. A kérelemről a működést engedélyező szerv huszonegy napon belül dönt.
  (2)
  Ha a fenntartó az (1) bekezdés szerinti kérelmet határidőben nem nyújtja be, a működést engedélyező szerv huszonegy napon belül hivatalbóli eljárásban dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.
  (3)
  A működést engedélyező szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárása során helyszíni szemlét tart, és az NM rendelet 4/C. §-a szerinti feltételeket akkor vizsgálja, ha kétség merül fel, hogy a változtatást megelőző állapot visszaállítása e feltételek teljesítésében változást eredményezett.
  5. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.