Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

  Ingyenes internet a digitális oktatáshoz

  A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében a digitális munkarendben történő oktatásban résztvevők (tanulók, oktatók) számára - harminc napra - ingyenessé teszik az internet-szolgáltatást úgy, hogy a szolgáltató 2020. december hónapban kibocsátásra kerülő számlában a kedvezményt jóváírja. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényt a jogosultaknak kell jelezni a szolgáltató felé. 
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás hatszor 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.
  (1a)
  Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március, április és május hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, háromszor 30 napra.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult
  a)
  az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;
  b)
  az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja
  (3)
  A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.
  (4)
  A jogosult az (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményre vonatkozó igényét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 28. §-ában meghatározott időpontig jelezheti az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) felé.
  • Magyarázat

  A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében a digitális munkarendben történő oktatásban résztvevők (tanulók, oktatók) számára - harminc napra - ingyenessé teszik az internet-szolgáltatást. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényt a jogosultaknak kell jelezni a szolgáltató felé. 

  2. §
  (1)
  Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat
  a)
  az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy
  b)
  új előfizetői szerződés megkötése esetén
  (2)
  Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnése esetén.
  (3)
  A szolgáltató a kibocsátásra kerülő számlákban az 1. § (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményt legkésőbb a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott időpontot követő hatodik hónap végéig jóváírja a kedvezményre jogosult részére.
  3. §
  (1)
  A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét - lehetőség szerint elektronikus úton - jelzi a szolgáltató felé.
  (2)
  A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.
  (3)
  A tárgyhónapot megelőző igénybejelentés a következő hónapokra vonatkozó kedvezmény jóváírására mindaddig jogosít, amíg annak a jogszabályi feltételei az adott jogosult vonatkozásában fennállnak.
  2. Záró rendelkezések
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  5. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.