Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről

  A családi adóvisszatérítés kiértesítése

  Tájékoztató levelet küld a Kormány a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítése előlegének kiutalásáról az érintettek részére. Az adótitkokat is felhasználó kormányzati tájékoztatás kiküldését kizárólagos joggal a EPDB Nyomtatási Központ Zrt. végzi majd.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Az állami adó- és vámhatóság a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 26. alcíme szerinti, a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos kedvezmény, ekho-kedvezmény, valamint visszatérítés előlegének kiutalásával kapcsolatban kormányzati tájékoztatást küld az érintett adózók részére. A tájékoztatás megvalósítása, valamint az ezzel összefüggő tájékoztató levelek kiküldése érdekében az állami adó- és vámhatóság az EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: EPDB Zrt.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 28. cikkében meghatározott feltételek szerint megkötött szerződés útján - adatfeldolgozóként igénybe veszi.
  (2)
  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. §-ától eltérően az adótitok alapos okkal történő felhasználásának minősül
  a)
  a kedvezmény, ekho-kedvezmény, valamint a visszatérítés előlegére jogosult magánszemélyek és kisadózók nevére, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti belföldi utalási címére, ennek hiányában levelezési címére, ennek hiányában tartózkodási helyére, ennek hiányában lakóhelyére vonatkozó adatoknak az (1) bekezdés szerinti kormányzati tájékoztatás céljából történő kezelése, valamint
  b)
  az (1) bekezdés szerint létrejövő adatfeldolgozói jogviszony alapján az EPDB Zrt. számára az a) pont szerinti adatok átadása.
  • Magyarázat

  Tájékoztató levelet küld a Kormány a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítése előlegének kiutalásáról az érintettek részére. Az adótitkokat is felhasználó kormányzati tájékoztatás kiküldését kizárólagos joggal a EPDB Nyomtatási Központ Zrt. végzi majd.

  2. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  3. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.