Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  491/2022. (XII. 1.) Korm. rendelet - az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus magyarországi következményei miatt az ötéves vagy annál hosszabb időszakra kötött egyes szerződések felmondásának lehetőségéről

  A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés felmondásának veszélyhelyzeti szabályai

  Az ötéves vagy annál hosszabb időtartamra kötött mezőgazdasági termékértékesítési szerződéseket akár a mezőgazdasági termelő, akár a megrendelő 2023. január 31-ig közölt nyilatkozatával – a jövőre nézve, legalább 30, legfeljebb 270 napos felmondási idővel – meghatározott esetekben felmondhatja, akkor is, ha a szerződés megszüntetése felmondással egyébként nem lenne lehetséges.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  E rendelet alkalmazásában
  a)
  mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az általa használt mezőgazdasági földterületen a mezőgazdasági terményt saját maga termeli meg;
  b)
  megrendelő: bármely természetes vagy jogi személy;
  c)
  szerződés: a mezőgazdasági termelő és a megrendelő között megkötött olyan szerződés, amelyben a mezőgazdasági termelő az általa használt magyarországi földterületen a megrendelő által megrendelt mezőgazdasági termény
  ca)
  előállítását,
  cb)
  feldolgozását, illetve
  cc)
  a feldolgozott termény értékesítését
  • Magyarázat

  Egy kormányrendelet szerint az ötéves vagy annál hosszabb időtartamra kötött mezőgazdasági termékértékesítési szerződéseket akár a  mezőgazdasági termelő, akár a  megrendelő 2023. január 31-ig közölt nyilatkozatával – a  jövőre nézve, legalább 30, legfeljebb 270 napos felmondási idővel – meghatározott esetekben felmondhatja, akkor is, ha a  szerződés megszüntetése felmondással egyébként nem lenne lehetséges.

  2. §
  (1)
  Az ötéves vagy annál hosszabb időtartamra kötött szerződést akár a mezőgazdasági termelő, akár a megrendelő 2023. január 31-ig közölt nyilatkozatával – a jövőre nézve, legalább 30, legfeljebb 270 napos felmondási idővel – a (2) bekezdésben foglalt körülmények fennállása esetén felmondhatja, akkor is, ha a szerződés megszüntetése felmondással egyébként nem lenne lehetséges.
  (2)
  Az (1) bekezdésben foglalt felmondással – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a felek bármelyike azt követően élhet, hogy a szerződéses feltételek újratárgyalását – az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus magyarországi következményei miatti költségnövekedésekre hivatkozással – a másik félnél írásban 2022. december 15. napjáig kezdeményezte, és a felek közötti, a szerződéses feltételek újratárgyalására vonatkozó egyeztetések 2023. január 15-ig nem vezettek eredményre.
  (3)
  A (2) bekezdéstől eltérően a megrendelő felmondással nem élhet akkor, ha 2022. december 15. napjáig a mezőgazdasági termelő a terményt már elvetette.
  (4)
  Ha a mezőgazdasági termelő és a megrendelő közötti szerződés e § alkalmazásával megszűnik, úgy a megszűnés napjáig teljesített szolgáltatásokkal, a termények árával a felek kötelesek elszámolni, ezen felül a szerződés megszűnése miatt más – így különösen kártalanításra, kártérítésre vonatkozó – igényt érvényesíteni nem lehet.
  (5)
  Az e § alapján megtett jognyilatkozat a felek közötti egyeztetésre vagy a szerződés megkötésének vagy teljesítésének folyamata során szokásosan használt elektronikus címre megküldött elektronikus levéllel is közölhető, akkor is, ha erről a szerződés kifejezetten nem rendelkezik. Az e bekezdés szerint elektronikus levéllel közölt jognyilatkozat írásbelinek minősül. Az elektronikus levél – hacsak a körülményekből vagy bizonyítékokból korábbi időpont nem következik – legkésőbb annak bizonyított elküldését követő napon közöltnek minősül.
  3. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  4. §
  E rendeletet a hatálybalépésekor hatályban lévő szerződésekre is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.