Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  485/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet - a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről

  Gyermekvédelmi szolgáltatások szabályai alóli mentesség

  A veszélyhelyzet alatt a gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől a fenntartó döntése alapján el lehet térni. A fenntartó a változtatást annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal kell bejelentenie a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel a szociális szolgáltatások nyújtásával, valamint a gyermekjóléti alapellátás biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről szóló rendelet értelmében a gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől a fenntartó döntése alapján el lehet térni. A  fenntartó a változtatást annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal kell bejelentenie a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.

  2. §
  (1)
  A nappali ellátás, a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak biztosítása során
  a)
  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (3) bekezdésében,
  b)
  a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Sznyr.),
  c)
  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet),
  d)
  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZcSM rendeletben (a továbbiakban: SZcSM rendelet),
  e)
  a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet), valamint
  f)
  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZcSM rendeletben
  (2)
  A szociális alapszolgáltatás, a szakosított ellátás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak fenntartója - az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül -
  a)
  az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vonhat be a szolgáltatásba,
  b)
  több ingatlanban nyújtott szolgáltatás esetén azokat a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szolgáltatás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze,
  c)
  szolgáltatását a más fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, azonos szolgáltatása helyéül szolgáló épületében nyújthatja.
  (3)
  A gyermekek esélynövelő szolgáltatásait működtető fenntartó a szolgáltatást köznevelési intézmény feladatellátása helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatai ellátását nem akadályozza, és ahhoz a köznevelési intézmény vezetője előzetesen hozzájárult.
  3. §
  (1)
  A fenntartó a 2. § (2) bekezdése szerinti változást - ide nem értve a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást nem igénylő változást - annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal bejelenti a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.
  (2)
  A szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona fenntartója a szolgáltatás megszüntetésére irányuló szándékát a szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlésének kérelmezését legalább két hónappal megelőzően írásban bejelenti az érintett ellátottaknak, törvényes képviselőiknek, a területileg illetékes működést engedélyező szervnek, az érdekképviseleti fórumnak és az ellátotti önkormányzatnak.
  (3)
  A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti bejelentésről haladéktalanul értesíti az ellátásra köteles helyi önkormányzatot, az állami fenntartó megyei kirendeltségét, a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságát, valamint az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt.
  4. §
  A szolgáltatás 2. § (1) bekezdése szerinti működtetése a fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságát nem érinti.
  5. §
  (1)
  Ha a fenntartó a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet, épületrészt vagy ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt von be, és a változás a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást tesz szükségessé, a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett kérelmezi a bejegyzést vagy adatmódosítást is.
  (2)
  A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti kérelemről huszonegy napon belül dönt, azzal, hogy
  a)
  szociális szolgáltatások esetén csak az SZcSM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában, c) pont ca) alpontjában, valamint 15. § (7) bekezdésében,
  b)
  gyermekjóléti alapellátások esetén - a c) pont szerinti kivétellel - csak az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában és 4/C. § (7) bekezdésében,
  c)
  a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai esetén csak az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében
  (3)
  A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági eljárást nem kell lefolytatni, e rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a szolgáltatói nyilvántartásba már befogadottként bejegyzett férőhelyszám, ellátotti létszám vagy feladatmutató.
  (4)
  A (2) bekezdés szerinti eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje tíz nap.
  (5)
  A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetet címváltozásnak kell tekinteni, azzal, hogy a működést engedélyező szerv a kérelemről nyolc napon belül dönt.
  (6)
  Az e rendelet szerinti eljárásokra az Sznyr. 29. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.
  6. §
  Ha a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona vagy a családok átmeneti otthona fenntartója a veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzetből fakadó okra hivatkozással a finanszírozási rendszerbe már befogadott férőhelyszámát vagy annak egy részét törölteti a szolgáltatói nyilvántartásból, és a törlésről szóló döntés véglegessé válásától számított két éven belül a szolgáltatást újra nyújtani kívánja, a törölt férőhelyszámmal megegyező férőhelyszám ismételten befogadásra kerül azonos fenntartó vagy jogutódja részére.
  7. §
  A területileg illetékes működést engedélyező szerv a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése szerinti esetben a bejelentést követő öt napon belül, a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást igénylő változás esetén a kérelem beérkezését követő és az eljárásban hozott döntés véglegessé válását követő öt napon belül tájékoztatja a szociálpolitikáért felelős minisztert a fenntartó és az engedélyes megnevezéséről, címéről, a változás tartalmáról és annak időpontjáról.
  8. §
  (1)
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.