Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet - a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

  A szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak változása

  A szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról rendelkezik a jogszabály, felsorolva a kötelező szakhatósági hozzájárulás eseteit.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság közreműködésére, illetve a szakhatósági állásfoglalásra e rendelet szabályait kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról rendelkezik a 451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet. A rendelet alapján, ha a kérelmező olyan engedélyköteles tevékenységet kíván végezni, amelyre a kérelem benyújtásának időpontjában engedéllyel rendelkezik, és a kérelem a tevékenység korábbi engedély szerinti helyszínen vagy területi kiterjedés mellett történő végzésére irányul, a hatóság a kérelmet – választása szerint – 
  - az általános szabályok alapján szakhatóság bevonásával vagy
  - a korábbi engedély kiadása során figyelembe vett szakhatósági hozzájárulás alapján szakhatóság bevonása nélkül
  bírálja el.

  A Korm. rendelet alapján azonban kötelező azonban a szakhatóság bevonása, ha a szakhatósági hozzájárulás tárgya 
  - környezetvédelmi, 
  - természetvédelmi, 
  - hulladékgazdálkodási, 
  - vízügyi, 
  - földvédelmi, 
  - kulturális örökségvédelmi, 
  - nemzetbiztonsági, 
  - terrorkockázati, 
  - katasztrófavédelmi, 
  - tűzvédelmi,
  - légiközlekedéssel, 
  - honvédelmi érdekkel vagy 
  - állami támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos 
  szakkérdés.

  A szakhatóság mellőzésére azonban egyéb ügyekben is csak abban az esetben kerülhet sor, ha a korábbi szakhatósági hozzájárulás megadását követően a kérelem alapjául szolgáló tevékenység feltételei, az ügy egyéb tényállási elemei, továbbá a tevékenység folytatásának anyagi jogi feltételei nem változtak meg a szakhatósági hozzájárulást lényegesen befolyásoló mértékben. A kérelem nem bírálható el szakhatóság bevonása nélkül akkor sem, ha a kérelemben foglalt tevékenység alapján az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
  - az élet, a testi épség és az egészség védelme,
  - a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
  - a közbiztonság vagy
  - más nyomós közérdek.

  Szakhatóság mellőzése esetén a hatóság a döntésében külön köteles megjelölni a kérelem korábbi szakhatósági hozzájárulás alapján történő elbírálásának indokait.
   

  2. §
  E rendelet alkalmazásában engedély: a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (3) bekezdése szerinti engedély.
  3. §
  (1)
  Ha a kérelmező olyan engedélyköteles tevékenységet kíván végezni, amelyre a kérelem benyújtásának időpontjában engedéllyel (a továbbiakban: korábbi engedély) rendelkezik, és a kérelem a tevékenység korábbi engedély szerinti helyszínen vagy területi kiterjedés mellett történő végzésére irányul, az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság a kérelmet - választása szerint -
  a)
  az Ákr., valamint az ügyre irányadó szabályok alapján, a szakhatóság bevonásával vagy
  b)
  a korábbi engedély kiadása során figyelembe vett szakhatósági hozzájárulás (a továbbiakban: korábbi szakhatósági hozzájárulás) alapján, a szakhatóság bevonása nélkül
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti eljárás kiválasztása során a hatóság azt mérlegeli, hogy a korábbi szakhatósági hozzájárulás megadását követően a kérelem alapjául szolgáló tevékenység feltételei, az ügy egyéb tényállási elemei, továbbá a tevékenység folytatásának anyagi jogi feltételei nem változtak-e meg a szakhatósági hozzájárulást lényegesen befolyásoló mértékben.
  (3)
  A kérelem nem bírálható el a korábbi szakhatósági hozzájárulás alapján, ha a kérelemben foglalt tevékenység alapján az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
  a)
  az élet, a testi épség és az egészség védelme,
  b)
  a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
  c)
  a közbiztonság vagy
  d)
  más nyomós közérdek.
  (4)
  E rendelet nem alkalmazható, ha a szakhatósági hozzájárulás tárgya környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízügyi, földvédelmi, kulturális örökségvédelmi, nemzetbiztonsági, terrorkockázati, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, továbbá légiközlekedéssel, honvédelmi érdekkel vagy állami támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos szakkérdés.
  4. §
  A kérelem korábbi szakhatósági hozzájárulás alapján történő elbírálásának okát a hatóság döntésében külön indokolni köteles.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  6. §
  (1)
  E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
  (2)
  Ha a veszélyhelyzet az e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint választott eljárás során szűnik meg, az eljárást e rendelet szabályai szerint kell lezárni.
  7. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.