Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet - az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról

  Adózási könnyítés a járművezető szakoktatók számára

  Jövőre a járművezető szakoktatók is alkalmazhatják a 80 százalékos költséghányadot a személyi jövedelemadózásban. A napokban kiadott új kormányrendelet nagymértékben megkönnyíti a többnyire egyéni vállalkozóként dolgozó szakmabeliek tevékenységének fenntartását. Mindemellett módosultak újra a kisadózói  jogalanyiság megszűnésével kapcsolatos szabályok.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaktól eltérően a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt.
  (2)
  Megszűnik a kisadózói adóalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a kisadózó a Kata tv. 2. § 2. pont a)-j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.
  (3)
  A kisadózó a (2) bekezdés szerinti tényt a tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.
  (4)
  A Kata tv. 5. § (4) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a kisadózói adóalanyiság megszűnését abban az esetben is, ha a kisadózó a (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.
  • Magyarázat


  Jövőre a járművezető szakoktatók is alkalmazhatják a 80 százalékos költséghányadot a személyi jövedelemadózásban. A napokban kiadott új kormányrendelet nagymértékben megkönnyíti a többnyire egyéni vállalkozóként dolgozó szakmabeliek tevékenységének fenntartását. 

  Hatalmas eredmény a Kormány 441/2022. (XI. 7.) Kormányrendeletében közzétett változás, amely szerint a személygépjármű-vezető képzésben részt vevő szakoktatók az egyéb személyszállításban működő szolgáltatókhoz hasonlóan 80 százalékos költséghányadot alkalmazhatnak a személyi jövedelemadózás során.
  A 2023. január 1-jével hatályba lépő kormányrendelet megalkotásáért többek között a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Járművezető Szakoktató Szakmai Osztálya is dolgozott.
  A szervezet egyfajta koordinációs szerepet tölt be a szakoktatói érdekképviseletek között. Céljuk az aktív közreműködés a járművezető oktatással kapcsolatos hatósági és jogszabályalkotási tevékenységben, a szakoktatói munka minőségének javítása és a szakma elismertségének visszaállítása.
   

  Mindemellett módosultak újra a kisadózói  jogalanyiság megszűnésével kapcsolatos szabályok. Eszerint a  bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a  kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt. Megszűnik a  kisadózói adóalanyiság annak a  hónapnak az  utolsó napjával is, amelyben a  kisadózó a  nem minősül főfoglalkozású kisadózónak. A  kisadózónak e tényt a  tárgyhónapot követő 15 napon belül be kell jelenteniei az  állami adó- és vámhatósághoz. A személyi jövedelemadót érinti az a változás, miszerint személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.

  Módosultak az extrapofit rendelet népegészségügyi termékadó alóli mentességet érintő részei is.

  2. §
  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53. § (2) bekezdésétől eltérően a TESZOR 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
  4. §
  (1)
  Az 1. § (1) bekezdése a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében alkalmazható.
  (2)
  Az 1. § (2)-(4) bekezdése első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában bekövetkező megszűnése esetén alkalmazható.
  6. §
  A Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
  1.
  1. MELLÉKLET A 441/2022. (XI. 7.) KORM. RENDELETHEZ
  A Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31-34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.