Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet - az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

  Rögzített áron kaphatják a közintézmények a villamosenergiát

  Az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló rendelet értelmében 2023. április 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszak között fix áron kaphatják az állami, önkormányzati, egyházi intézmények a villamosenergiát. A lehetőséggel csak azok a jogosultak élhetnek, akik ezt 2023 február 28-ig igénylik.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  E rendelet alkalmazásában
  1.
  fix ár: a negyedéves átlagárakból a fixált áras időszakra számított átlagár, amely egyenlő a negyedéves átlagárak adott negyedévek napjainak számával súlyozott átlagával, alkalmazva a 4. pont alapján figyelembe vett villamosenergia-vásárlási szerződéses képlet további elemeit;
  2.
  fixált áras időszak: a 2023. április 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszak;
  3.
  intézmény:
  a)
  az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv – ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott külképviseletet –,
  b)
  az a) alpont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv,
  c)
  – a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével – azon gazdasági társaság, amely felett az állam, a helyi önkormányzat, az országos vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,
  d)
  a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv,
  e)
  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában lévő intézmény,
  f)
  az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény,
  g)
  a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény szerinti közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény;
  4.
  negyedéves átlagár: az adott negyedéves villamos energia zsinór (BL) és csúcs (PL) energia termék átlagárak villamosenergia-vásárlási szerződéses árban szereplő súlyokkal képzett – a villamosenergia-vásárlási szerződésben zsinór (BL), illetve csúcs (PL) indexálású képlet hiányában 50-50%-os – átlaga, azzal, hogy fixálási opciót tartalmazó villamosenergia-vásárlási szerződés esetén a fixálási képlet, több fixálási opció esetén a leghosszabb időszakra vonatkozó képlet az irányadó;
  5.
  termék átlagár: az e rendelet szerinti nyilatkozattételi határidőt követő hatodik és huszadik munkanap közötti időszak tőzsdei napjain a HUDEX szervezett villamosenergia-piacon publikált, 2023. második, harmadik és negyedik negyedévi pénzügyi zsinór (BL) és csúcs (PL) villamosenergia kontraktus elszámoló árak számtani átlaga időszakonként és termékenként külön-külön.
  • Magyarázat
  • Meghivatkozott jogszabályok


  A rendelet értelmében a vendéglátó üzletek (kávézók, éttermek) csak 15 óráig tarthatnak nyitva, korlátozott tartózkodás csupán a megrendelt étel átvétele és elvitele erejéig megengedett. A vendéglátó üzlet fogalmának meghatározása a vonatkozó kormányrendelet [210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] alapján történik.

  Az 1. § rendelkezése a március 28-ától hatályos, kijárási korlátozást elrendelő 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 11. § alapján nem alkalmazható. Az említett szabályozás szerint az éttermekre vonatkozó  időbeli korlátozás kibővül, azok lényegében bezárnak, pontosabban  kizárólag "kiadós" és „kiszállítás” keretében értékesíthetnek és szolgálhatnak fel [71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §]

  nyomtatást
  2. §
  (1)
  Az intézmény és a villamosenergia-kereskedő közötti, árindexált módszertan alapján az árakat nem hirdetményi formában tartalmazó, e rendelet hatálybalépésekor hatályos, teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási szerződésben foglaltaktól eltérően az átadott villamos energiáért a fixált áras időszakban fizetendő energiadíj az intézmény ilyen tárgyú nyilatkozata alapján az egyedi villamosenergia-vásárlási szerződésben szereplő villamosenergia-árképlet szerint meghatározott változó tőzsdei árparaméter helyett a fix ár. Ha az egyedi villamosenergia-vásárlási szerződés árfixálási opciót tartalmaz, akkor a fix ár a korábban árfixálással nem érintett villamosenergia-mennyiségre vonatkozik.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti árképzés akkor alkalmazandó, ha az intézmény az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapig nyilatkozik a villamosenergia-kereskedő felé, hogy az e rendelet értelmében vett intézménynek minősül, és az (1) bekezdés szerinti elszámolást igénybe veszi. A határidő elmulasztása jogvesztő.
  (3)
  A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
  a)
  a villamosenergia-kereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül,
  b)
  az a) alpont szerinti elektronikus felület hiánya esetén az e célra létrehozott e-mail-címre történő elektronikus levél megküldésével,
  (4)
  A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat fogadását a villamosenergia-kereskedő – haladéktalanul – elektronikus levélben visszaigazolja a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.
  (5)
  A (3) bekezdéstől eltérő formában megtett nyilatkozat érvénytelen.
  (6)
  A villamosenergia-kereskedő az intézményt a nyilatkozatban megadott e-mail-címen az e rendelet hatálybalépését követő 25. munkanapig tájékoztatja az (1) bekezdés alapján alkalmazott árképzésről.
  • Magyarázat

  A Kormány kérése szerint a 70. életévüket betöltött személyek lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket lehetőleg ne hagyják el. Az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata lesz.

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma március 26-án kiadott intézkedési terve értelmében az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatása is a települési önkormányzatok feladatkörébe tartozik, a kormányhivatalokkal együttműködésben.

  nyomtatást
  3. §
  Az intézmény az e rendelet alapján a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé váló árképzésre tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, valamint a szerződéstől nem állhat el.
  • Magyarázat
  • Meghivatkozott jogszabályok

  Betiltásra kerül valamennyi rendezvény, ezen belül a külön is nevesítve vannak a zenés, táncos rendezvények. A zenés táncos rendezvény meghatározásánál a jogszabály a vonatkozó kormányrendeletre utal vissza [23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §].


  Már a korábbi szabályok értelmében is tilos volt zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvényt tartani [41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §], az új szabályok értelmében azonban általánosan betiltásra kerülnek a rendezvények a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül, és bezárnak a rendszeres zenés, táncos rendezvények.

  nyomtatást
  4. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  • Magyarázat
  • Meghivatkozott jogszabályok

  Betiltásra kerül valamennyi rendezvény. Már a korábbi szabályok értelmében is tilos volt zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvényt tartani [41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §],az új szabályok értelmében azonban általánosan betiltásra kerülnek a rendezvények a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül.

  Sportrendezvények csak „zárt kapuk mögött” tarthatóak meg.

  Nem minősül ugyanakkor betiltott rendezvénynek az istentisztelet (vallási közösség szertartása), a polgári esküvő és a temetés.

  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.