Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról

  Gyorsított ágazati vizsgálat lehetősége a versenyfelügyeleti eljárás során

  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló rendelet lehetőséget ad a Gazdasági Versenyhivatal számára, hogy versenyfelügyelet eljárása során gyorsított ágazati vizsgálatot folytasson. A Gazdasági Versenyhivatal helyszíni kutatás előzetes bírói engedélye iránti kérelméről a Fővárosi Törvényszék a kérelem beérkezésétől számított huszonnégy órán belül közigazgatási nemperes eljárásban dönthet.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A gyorsított ágazati vizsgálat
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/D. § (1) bekezdése szerinti ágazati vizsgálatra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal, ha valamely ágazat sajátosságai, egyedi jellemzőinek összessége vagy szerkezeti struktúrája alapján megalapozottan feltehető, hogy az ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, és ezen piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt, a piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából végzéssel gyorsított ágazati vizsgálatot indít.
  (2)
  A gyorsított ágazati vizsgálatot elrendelő végzés indokolásában meg kell jelölni, hogy mely piaci jellemzőkre tekintettel szükséges a gyorsított ágazati vizsgálat megindítása. A gyorsított ágazati vizsgálatra a Tpvt. ágazati vizsgálatra vonatkozó szabályait a (3)-(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  (3)
  A gyorsított ágazati vizsgálatot elrendelő végzést hirdetményi úton kell közölni.
  (4)
  A Gazdasági Versenyhivatal a gyorsított ágazati vizsgálat eredményéről egy hónapon belül jelentés tervezetet készít. A gyorsított ágazati vizsgálati jelentés elkészítésének határidejét a Gazdasági Versenyhivatal elnöke két alkalommal, egyenként legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja.
  (5)
  A gyorsított ágazati vizsgálat során a Tpvt. 43/D. § (3) bekezdése szerinti eljárási bírság végrehajtására irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben indított közigazgatási perben a bíróság tizenöt napon belül határoz.
  (6)
  A gyorsított ágazati vizsgálatra a Tpvt. 61. § (1a), (5) és (6) bekezdését, 64/F. §-át, 65. §-át, 65/A. §-át, 65/B. §-át és 84/C. §-át is alkalmazni kell.
  (7)
  A gyorsított ágazati vizsgálat során a Tpvt. 65/A. § (4) bekezdésétől eltérően a bíróság a kérelmezett helyszíni kutatást akkor engedélyezi, ha a Gazdasági Versenyhivatal a kérelmében valószínűsíti, hogy a gyorsított ágazati vizsgálat céljával és tárgykörével kapcsolatos bizonyítási eszköz az indítvány szerinti helyen észszerű megalapozottsággal fellelhető.
  (8)
  A Tpvt. 43/E. § (2) bekezdése szerinti észrevételek megtételére gyorsított ágazati vizsgálat esetén nyolc nap áll az ágazatban működő vállalkozások rendelkezésre azzal, hogy a Tpvt. 55. § (1) és (3) bekezdése szerinti iratbetekintésre jogosult a gyorsított ágazati vizsgálat irataiba csak a vizsgálat befejezését követően tekinthet be.
  • Magyarázat

  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló rendelet lehetőséget ad a  Gazdasági Versenyhivatal számára, hogy versenyfelügyelet eljárása során gyorsított ágazati vizsgálatot folytasson. A Gazdasági Versenyhivatal helyszíni kutatás előzetes bírói engedélye iránti kérelméről a  Fővárosi Törvényszék a  kérelem beérkezésétől számított huszonnégy órán belül közigazgatási nemperes eljárásban dönthet.

  2. A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásának általános szabályai, a tényállás tisztázása
  2. §
  A Gazdasági Versenyhivatal Tpvt. 65/A. § (3) bekezdése szerinti helyszíni kutatás előzetes bírói engedélye iránti kérelméről a Fővárosi Törvényszék a kérelem beérkezésétől számított huszonnégy órán belül közigazgatási nemperes eljárásban, a Tpvt.-ben meghatározott szabályok szerint dönt.
  3. Záró rendelkezések
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.