Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet - a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

  Különös sztrájkjogi szabályok a köznevelésben

  Különös szabályok vonatkoznak sztrájkjogra a köznevelési intézményekben veszélyhelyzet idejére. A jogszabály meghatározza a sztrájk időszakára előírt elégséges szolgáltatások körét, kimondva egyúttal, hogy amennyiben a sztrájk jogszerűtlenségéről hozott bírósági döntéssel szemben felülvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor a felülvizsgálati eljárásban hozott döntésig egyedi ügyekben a bírósági döntésre nem lehet hivatkozni.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A gyermekek, tanulók köznevelési rendszer keretében történő nevelésének és oktatásának folyamatossága, valamint a járványügyi intézkedések hatékony végrehajtása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti még elégséges szolgáltatásként a (2)-(9) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat kell biztosítani a sztrájkkal érintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti köznevelési intézménnyel (a továbbiakban: köznevelési intézmény) jogviszonyban álló gyermekek, tanulók vonatkozásában.
  (2)
  A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a gyermekek, tanulók felügyeletét az alábbiak szerint kell biztosítani:
  a)
  minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra, általános iskola esetében 17 óra, óvodák esetében 18 óra között,
  b)
  abban a köznevelési intézményben, ahol a gyermek, tanuló a jogviszonyánál fogva nevelésben, oktatásban részesül,
  c)
  a járványhelyzetre tekintettel oly módon, hogy minden gyermek, tanuló csak azokkal a társaival tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a sztrájkot megelőzően is a járványügyi intézkedések betartásával együtt lehet, a különböző csoportokba, osztályokba tartozó gyermekek, tanulók keveredését, a járvány terjedésének megelőzése érdekében a sztrájk alatt lehetőség szerint el kell kerülni, továbbá a felügyeletet lehetőleg abban a helyiségben kell biztosítani, ahol a gyermekek, tanulók a sztrájkot megelőzően is tartózkodtak,
  d)
  minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusnak, pedagógusnak, gyógypedagógusnak, kollégiumi nevelőnek, oktatónak vagy (gyógy)pedagógiai asszisztensnek rendelkezésre kell állnia, és
  e)
  a felügyelet időtartama alatt az időjárási körülményektől függően, lehetőség szerint délelőtt és délután 1-1 óra szabad levegőn való tartózkodást kell biztosítani a gyermekek, tanulók számára az elkülönítési követelmények figyelembevételével.
  (3)
  A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a felügyelet ideje alatt biztosítani kell a gyermekek, tanulók számára az étkeztetést a közétkeztetési, egészségügyi, szakmai szabályok betartásával, a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen, módon, alkalommal és időpontokban.
  (4)
  Az óvodai foglalkozások megtartása a sztrájk ideje alatt nem szükséges.
  (5)
  Az érettségiző középiskolai osztályok tanulói számára a kötelező érettségi tantárgyak tekintetében biztosítani kell az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott felkészítési óraszám 100%-os megtartását a sztrájk teljes időtartama alatt.
  (6)
  Az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó tanulók számára a sztrájk első napjától kezdődően még elégséges szolgáltatásként biztosítani kell (valamennyi tantárgyra vonatkozóan) a tanítási órák 50%-ának megtartását.
  (7)
  A kollégiumi ellátás vonatkozásában biztosítani kell, hogy a tanulók a sztrájkot megelőző elhelyezésük szerint részesüljenek teljes ellátásban (lakhatás, felügyelet, étkeztetés).
  (8)
  A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki épségének megóvása érdekében biztosítani kell a sztrájkot megelőzően fennállt körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást).
  (9)
  Ha a sztrájk ideje alatt jogszabályon alapuló rendszeres fogászati, szemészeti vagy általános szűrővizsgálat esedékes, azon a gyermekek, tanulók részvételét biztosítani kell.
  • Magyarázat

  Rendeletben szabályozták a sztrájkjog gyakorlásának különös szabályait a köznevelési intézményekben a veszélyhelyzet idejére. A jogszabály meghatározza a sztrájk időszakára előírt elégséges szolgáltatások körét, kimondva egyúttal, hogy amennyiben a sztrájk jogszerűtlenségéről hozott bírósági döntéssel szemben felülvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor a  felülvizsgálati eljárásban hozott döntésig egyedi ügyekben a  bírósági döntésre nem lehet hivatkozni.

  2. §
  A veszélyhelyzet ideje alatt a jogszerűtlen vagy jogellenes sztrájkkal kapcsolatosan hozott bírósági döntéssel szemben 60 napon belül lehet felülvizsgálati eljárást kezdeményezni. Amennyiben a sztrájk jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági döntéssel szemben felülvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor a felülvizsgálati eljárásban hozott döntésig egyedi ügyekben a jogszerűtlen vagy jogellenes sztrájkkal kapcsolatosan hozott bírósági döntésre nem lehet hivatkozni, a sztrájk jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági döntéssel összefüggő törvényi határidők a felülvizsgálati eljárásban meghozott döntés közlését követő napon kezdődnek. Amennyiben felülvizsgálati eljárás benyújtására nem kerül sor, vagy azt visszavonják, akkor a sztrájk jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági döntéssel összefüggő törvényi határidők a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon vagy - amennyiben ez későbbi - a visszavonást követő napon kezdődnek.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  4. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
  5. §
  A 2. §-ban foglaltakat azon, a sztrájk jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági döntésre is alkalmazni kell, amelyben a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő e rendelet hatálybalépése napján még nem telt le.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.