Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet - a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről

  Adókedvezmények és fizetési könnyítés a veszélyhelyzettel összefüggésben

  Számos adónemet érint a koronavírus-világjárványt követő gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló új kormányrendelet. Többek között megemelik a Szép Kártyára fizethető összegeket, kérelmezhető adófizetési halasztás és elengedés, emellett 2021-es évre nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani, megfizetni az arra egyébként kötelezetteknek.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Adóigazgatási szabályok
  nyomtatást
  1. §
  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 198. §-a alapján fizetési halasztás és részletfizetés – azaz fizetési könnyítés – engedélyezhető az adóhatóságnál nyilvántartott adóra. A fizetési könnyítés engedélyezésének feltételeit az Art. tartalmazza. Az Art. 199. §-a az automatikus részletfizetési kedvezmény szabályait állapítja meg. Eszerint a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság a legfeljebb 1.000.000,- Ft összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez abban az esetben is, ha a fizetési könnyítés feltételei nem állnak fenn. A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet fentiektől eltérően úgy rendelkezik, hogy az adóhatóság az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére legfeljebb 5.000.000,- Ft összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

  Az Art. 201. §-a az adómérséklés alkalmazásának feltételeit szabályozza. Az adómérséklés azt jelenti, hogy a természetes személy adótartozása és a bírság- vagy pótléktartozása mérsékelhető vagy elengedhető, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetik. A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet kivételesen lehetővé teszi az adómérséklést a nem természetes személy adózó részére is, amennyiben 2021. december 31-ig ezt kérelmezi. A rendelet alapján az adótartozás egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, legfeljebb 5.000.000,- Ft összegben mérsékelhető, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. Az adómérséklés és a fizetési könnyítés egyidejűleg nem alkalmazható, az adótartozás mérséklése esetén fizetési könnyítés nem engedélyezhető, továbbá ha az adóhatóság az adózó részére fizetési kedvezményt engedélyezett, az adótartozás mérséklése nem engedélyezhető.


  Szintén a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet mentesíti a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól 2021-ben a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt béren kívüli juttatást. Mentes továbbá a szociális hozzájárulási adó alól a reprezentáció és üzleti ajándék, ha a juttatásra a rendelet hatálybalépése (azaz 2021. június 11.) és 2021. december 31. között kerül sor. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján a Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára utalt legfeljebb évi 225.000,- Ft, a vendéglátás alszámlájára utalt legfeljebb évi 150.000,- Ft és a szabadidő alszámlájára utalt legfeljebb évi 75.000,- Ft minősül béren kívüli juttatásnak. A rendelet ezeket az összeghatárokat emelt összegben állapítja meg 2021-ben: 
  -    a szálláshely alszámlára utalt legfeljebb évi 400.000,- Ft,
  -    a vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb évi 265.000,- Ft,
  -    a szabadidő alszámlára utal utalt legfeljebb évi 135.000,- Ft
  támogatás minősül béren kívüli juttatásnak.

  Az Szja. tv. alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a fenti alszámlák tekintetében megállapított összeghatárokat meg nem haladó összegben kifizetett juttatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget, azaz 450.000,- Ft-ot meghaladó része. A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2021. évben a rekreációs keretösszeget költségvetési szervek esetében 400.000,- Ft-ban más munkáltató esetében évi 800.000,- Ft-ban állapítja meg, vagyis eddig az összeghatárig mentes a juttatás a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól 2021-ben.
   

  2. §
  (1)
  Az Art. 198. és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.
  3. §
  (1)
  Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.
  (2)
  Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 2. § szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az adóhatóság az adózó részére a 2. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.
  2. A turisztikai ágazattal összefüggő köztehercsökkentés
  4. §
  A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
  3. A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok
  5. §
  (1)
  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően a 2021. évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.
  (2)
  A Szocho tv. 1. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.
  (3)
  A Szocho tv. 11. § (2) bekezdésétől eltérően e rendelet hatálybalépésének napja és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.
  4. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában - béren kívüli juttatásként - adható összeg emelése
  6. §
  (1)
  A Széchenyi Pihenő Kártyára adott munkáltatói támogatás juttatására a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 40. §-ától eltérően a 2021. év tekintetében a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
  (2)
  A 2021. évben az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
  a)
  szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
  b)
  vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
  c)
  szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
  (3)
  A 2021. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
  a)
  - ha a munkáltató költségvetési szerv -
  aa)
  évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
  ab)
  a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
  ac)
  évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg,
  b)
  más munkáltató esetében
  ba)
  évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
  bb)
  a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
  bc)
  évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
  5. Záró rendelkezések
  7. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  8. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.