Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet - egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

  Energiatámogatást kapnak a gyógyászati segédeszközöket használók

  Gyógyászati segédeszközöket használó lakossági fogyasztók kedvezményben részesülnek villamosenergia-fogyasztásuk során. Az állam támogatás adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
  a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Gyógyászati segédeszközöket használó lakossági fogyasztók kedvezményben részesülnek villamosenergia-fogyasztásuk során. Az állam támogatás adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.

  2. §
  E rendelet alkalmazásában
  1.
  gyógyászati segédeszköz: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) eüM rendelet szerinti - társadalombiztosítási támogatással rendelt - elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigén koncentrátor,
  2.
  háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti háztartás,
  3.
  jogosult: olyan egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ,
  4.
  kedvezmény: a jogosult részére az e rendelet szerint határozatban megállapított, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiségen felül biztosított villamosenergia-mennyiség.
  3. §
  (1)
  A jogosult a felhasználási hely esetében a (3) bekezdés szerint részesülhet kedvezményben.
  (2)
  A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.
  (3)
  A kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a kedvezmény mértéke jogosultanként 1697 kWh. A kedvezmény augusztus 1. és július 31. közötti időszakra (a továbbiakban: kedvezményes év) vonatkozik.
  (4)
  A kedvezmény - a kérelem kedvezményes év közben történő benyújtása esetén - a kérelem benyújtásának évében a kedvezményes évből hátralévő időtartamra naparányosan jár.
  4. §
  (1)
  A kedvezményre való jogosultság tekintetében - a jogosult kérelmére - a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el. A kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A kormányhivatal a jogosultakról nyilvántartást vezet.
  (2)
  A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai, a kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából a Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő adatai az irányadók.
  (3)
  A kormányhivatal a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy természetes személyazonosító- és lakcímadatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.
  (4)
  A kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság tekintetében ellenőrzi, hogy a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy részére kiszolgáltatásra került-e társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz.
  (5)
  A (4) bekezdés szerinti ellenőrzés céljából a kormányhivatal adatot igényel a Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelőtől.
  (6)
  A kormányhivatal az (5) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítése érdekében elektronikusan továbbítja a Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő adatkezelője számára a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő személy természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
  (7)
  A Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő az adatigénylést követően elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt a (4) bekezdés szerinti adatokról.
  (8)
  A kormányhivatal a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat a kedvezményes év végéig kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törölni kell.
  5. §
  (1)
  A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kialakított igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot a kormányhivatal honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi.
  (2)
  A kormányhivatal az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.
  (3)
  A kérelem benyújtásakor igazolni kell az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony fennállását, vagy ha az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján történt már számlakibocsátás, akkor az utolsó számla teljesítését.
  (4)
  A kérelem benyújtásával a jogosult, illetve a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak az egyetemes szolgáltató, valamint a Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő részére történő továbbításához.
  (5)
  A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.
  (6)
  A kedvezmény a végleges határozat szerinti időponttól jár.
  6. §
  A kedvezményre való jogosultságot megállapító döntésben a kedvezmény mértékéről kWh-ban kifejezve kell rendelkezni.
  7. §
  (1)
  A kedvezményre való jogosultság megállapításáról, változásáról vagy annak megszűnéséről a kormányhivatal az egyetemes szolgáltatót a 2. melléklet szerinti adatok közlésével elektronikus úton 5 napon belül értesíti.
  (2)
  Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, az egyetemes szolgáltató felhívására a kormányhivatal soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről és pótlásáról. A kedvezmény csak a kormányhivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető. Ha a hiányos vagy hibás adatot tartalmazó értesítés a jogosultnak nem róható fel, a kedvezmény érvényesítése során nem érheti hátrány.
  (3)
  A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a kormányhivatalnak bejelenti. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint az új felhasználási hely tekintetében dönt új határozat kiadásáról.
  (4)
  A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását - ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését és a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy felhasználási helyében történő változást is - a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a kormányhivatalnak. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint dönt új határozat kiadásáról.
  8. §
  (1)
  A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet a kedvezménnyel érintett felhasználási helyen. Ha az ellenőrzés megtartását a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neki felróható okból akadályozza, a kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárást megszünteti, vagy megvonja a fennálló jogosultságot.
  (2)
  Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megvonja, amelyről az egyetemes szolgáltatót a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesíti.
  (3)
  A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének és a kedvezmény ellenértékének az általános forgalmi adóval és a törvényes késedelmi kamattal növelt különbözetét 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.
  (4)
  Ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor, a jogosulatlan igénybevevő a (3) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles az egyetemes szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.
  9. §
  (1)
  Az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti.
  (2)
  Az egyetemes szolgáltató - ha az elszámolási időszak nem esik egybe a kedvezményes évvel - a kedvezményes év zárónapját és a következő kedvezményes év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában a kedvezményt a kedvezményes évekre megosztva érvényesíti.
  (3)
  Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra. A 3. § (3) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.
  10. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  (2)
  A 11. § az e rendelet kihirdetését követő huszonkilencedik napon lép hatályba.
  1.
  1. MELLÉKLET A 295/2022. (VIII. 9.) KORM. RENDELETHEZ
  Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti kedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges igénylőlap tartalma
  Az igénylőlapot felhasználási helyenként és az alábbi adattartalommal kell kitölteni
  1.
  A jogosult
  1.1.
  Családi és utóneve:
  1.2.
  Születési neve:
  1.3.
  Anyja neve:
  1.4.
  Születési hely, év, hó, nap:
  1.5.
  Lakcíme:
  1.6.
  Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
  1.7.
  Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):
  1.8.
  Kedvezménnyel érintett mérő száma:
  2.
  A jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy adatai (abban az esetben kötelező kitölteni, ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be az igénylőlapot, továbbá annyiszor kell kitölteni, ahány vele egy háztartásban élő személyre igénybe veszi a jogosult):
  2.1.
  Családi és utóneve:
  2.2.
  Születési neve:
  2.3.
  Anyja neve:
  2.4.
  Születési hely, év, hó, nap:
  2.5.
  Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
  2.6.
  Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):
  3.
  A kérelem benyújtása során igazolni kell:
  3.1.
  új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy
  3.2.
  amennyiben az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla teljesítését.
  4.
  Nyilatkozat
  4.1.
  Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a kormányhivatal ellenőrizheti.
  4.2.
  Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt törvényes késedelmi kamattal növelten az érintett egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.
  4.3.
  A kormányhivatalnak a jogosultság elbírálásához, valamint a kedvezmény érvényesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére történő adattovábbításhoz hozzájárulok.
  4.4.
  Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a jogosultságom fennállásának feltételeiben vagy a felhasználási hely címe tekintetében történt változást - annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül - a kormányhivatal részére.
  4.5.
  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
  Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap
  .......................................................
  (a jogosult aláírása)
  .......................................................
  (a jogosulttal egy háztartásban élő,
  gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel
  használó személy aláírása - abban az esetben kell aláírni,
  ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be
  az igénylőlapot)
  2.
  2. MELLÉKLET A 295/2022. (VIII. 9.) KORM. RENDELETHEZ
  A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai
  1.
  A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése
  2.
  A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma
  3.
  A jogosult neve, lakcíme, a felhasználás helye
  4.
  Ha a kedvezményt a jogosult nem saját jogán veszi igénybe, a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neve
  5.
  A jogosultság kezdő időpontja
  6.
  Adat jellege - új, törlő, jogosulatlan
  7.
  Szolgáltató kódja
  8.
  Területi villamosenergia-elosztó megnevezése
  9.
  Település neve
  10.
  Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatónál szereplő azonosító szám - ügyfél-azonosító, fogyasztásihely- azonosító, szerződésszám, hivatkozási szám, kedvezménnyel érintett mérő gyári száma
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.