Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet - A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

  A cégautók sem kaphatnak csökkentett áru benzint

  A személytaxi-szolgáltatást nyújtó jármű kivételével a az ún. cégautók 2022. július 30. napjától csak nem hatósági áras üzemanyagot vásárolhatnak. Hatósági áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására az adóellenőrzés érdekében.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása
  nyomtatást
  1. §
  A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(1a) Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt
  a) külföldi rendszámú jármű,
  b) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet szerinti személytaxi-szolgáltatást nyújtó jármű kivételével a jármű forgalmi engedélye szerint nem természetes személy által üzemeltetett jármű vagy
  c) nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyag tankjának töltése céljából értékesítik.”
  • Magyarázat

  A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet szerint a személytaxi-szolgáltatást nyújtó jármű kivételével a  jármű forgalmi engedélye szerint nem természetes személy által üzemeltetett járművek (cégautók) 2022. július 30. napjától – a külföldi rendszámú gépjárművekhez hasonlóan - csak nem hatósági áras üzemanyagot vásárolhatnak. Hatósági áron való töltés esetén az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a  forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a  gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására az adóellenőrzés érdekében. 

  2. §
  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
  „1/A. § (1) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az 1. § (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott szabály érvényesítése érdekében jogosult ellenőrizni a gépjármű forgalmi engedélyének segítségével legalább a töltött gépjármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját annak érdekében, hogy tőle elvárható gondossággal meggyőződjön a töltött gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről.
  (2) Hatósági áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására. Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az adatokat rögzíti, úgy azokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítja adóügyi ellenőrzés céljából.
  (3) Ha az 1. § (1a) bekezdés a) és b) pontja és 1. § (1b) bekezdése szerinti feltételek alkalmazásának kizárása okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag hatósági áron nem értékesíthető.”
  3. §
  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
  „4. § E rendeletnek a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1a) bekezdése utáni 1. § (5) bekezdése szerinti elszámolást a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kell alkalmazni.”
  4. §
  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
  a)
  1. § (4) bekezdésében, 1. § (5) bekezdés nyitó szövegrészben és 1. § (5) bekezdés a) pontjában az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés” szöveg,
  b)
  1. § (3) bekezdésében az „(1) és” szövegrész helyébe az „(1), (1a) és” szöveg,
  c)
  1/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „magyar” szövegrész helyébe a „természetes személy üzemeltetésében lévő, az ott töltött, a magyar” szöveg,
  d)
  1/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „magyar” szövegrész helyébe a „természetes személy üzemeltetésében lévő magyar gépjárművel, a nem ott töltött, a nem magyar” szöveg
  2. A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása
  5. §
  A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
  „5. § (1) A 2. § (1)-(3) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz. A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható az ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.
  (2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. december 31-ig hozható.
  (3) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megjelölt jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
  (4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységekhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
  (5) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.
  (6) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
  (7) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.”
  3. Záró rendelkezések
  6. §
  Ez a rendelet a kihirdetése napján 12 órakor lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.