Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet - a természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

  Módosultak az adósságrendezéssel kapcsolatos összeghatárok

  Módosultak a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos eljárás során figyelembeveendő egyes összeghatárok. Az eljárásban a méltányolható lakásigény megállapításánál a veszélyhelyzeti rendeletben meghatározott forgalmi értéket és lakásbérleti díjat vagy a lakás használatáért más jogviszony alapján fizetendő ellenértéket kell felső összeghatárként figyelembe venni az adós, a vele közös háztartásban élő adóstárs és közeli hozzátartozók lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt (a továbbiakban: Are. tv.), a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 230/2015. Korm. rendelet), valamint a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról szóló 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 241/2015. Korm. rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Módosultak a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos eljárás  során figyelembeveendő egyes összeghatárok.  Az eljárásban a méltányolható lakásigény megállapításánál a veszélyhelyzeti rendeletben meghatározott forgalmi értéket és lakásbérleti díjat vagy a lakás használatáért más jogviszony alapján fizetendő ellenértéket kell felső összeghatárként figyelembe venni az  adós, a  vele közös háztartásban élő adóstárs és közeli hozzátartozók lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében. Ha 2023. február 9-én folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban a  családi vagyonfelügyelő már benyújtotta a bíróságnak az adósságtörlesztési tervet, de az nem felel meg az új szabályoknak, a bíróság soron kívül, a végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidő tűzésével elrendeli annak átdolgozását.
   

  2. §
  Az a belföldi székhelyű hitelintézet, amelynek tevékenységi engedélye és üzletszabályzata kiterjed a lakossági folyószámlák vezetésére, és az adóssal forint fizetési számla nyitására és vezetésére vonatkozó keretszerződése van, az adós kezdeményezésére soron kívül megköti, illetve módosítja - az Are. tv. 45. § (3) bekezdése, valamint a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló jogszabályban meghatározott - az adósságtörlesztési számla, illetve a megélhetési számla céljára szolgáló bankszámlaszerződéseket.
  3. §
  (1)
  Az Are. tv.
  a)
  5. § 47. pont a)-d) alpontja szerinti privilegizált követelések,
  b)
  45. § (3) bekezdésében, valamint 72. § (1) bekezdésében meghatározott, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások,
  c)
  45. § (5) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek
  (2)
  Az Are. tv. 72. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adós az (1) bekezdés b) pontja szerinti felső összeghatárt meghaladóan is kifizetheti a közműszolgáltatások és vagyonbiztosítások díját, valamint a társasházi közös költséget, illetve a lakásszövetkezet részére a fenntartási célú hozzájárulást.
  4. §
  A 230/2015. Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott, az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonra, illetve bevételre vonatkozó felső összeghatárok helyett a 2. melléklet szerinti felső összeghatárokat kell alkalmazni.
  5. §
  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az Are. tv. 5. § 40. pontjában és a 241/2015. Korm. rendelet 2. §-ában foglalt méltányolható lakásigény megállapításánál - a 241/2015. Korm. rendelet 1. és 2. mellékletétől eltérően - a 3. melléklet szerinti forgalmi értéket és a 4. melléklet szerinti lakásbérleti díjat vagy a lakás használatáért más jogviszony alapján fizetendő ellenértéket kell felső összeghatárként figyelembe venni az adós, a vele közös háztartásban élő adóstárs és közeli hozzátartozók lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében.
  6. §
  A 241/2015. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében, illetve 5. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 3. és 4. mellékletben meghatározott felső összeghatároktól legfeljebb 8%-kal magasabb összeghatár figyelembe- vételét kezdeményezheti az adósságrendezési eljárásban az adós,
  a)
  ha azt igazolt, kivételes méltánylást igénylő egyéni, illetve családi körülményei vagy a településrész sajátosságai indokolják, vagy
  b)
  ha az ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/1. mellékletében felsorolt, a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településen vagy a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt valamelyik településen van.
  7. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
  8. §
  (1)
  E rendelet rendelkezéseit - a (2)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
  (2)
  Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban már elkészült az egyezségi javaslat, de az nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a családi vagyonfelügyelő az egyezségi javaslatot átdolgozza, és az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül szavazásra bocsátja.
  (3)
  Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezség a bírósághoz már benyújtásra került, de annak jóváhagyása tárgyában a bíróság még nem hozott végzést, - az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján benyújtott kérelmére - a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, a végzés kézbesítésétől számított 30 napos határidő tűzésével elrendeli az adósságrendezési egyezség e rendeletben foglaltaknak megfelelő átdolgozását és ismételt szavazásra bocsátását.
  (4)
  Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezséget a bíróság már jóváhagyta, de a végzés még nem jogerős, - az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján benyújtott kérelmére - a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, a végzés kézbesítésétől számított 30 napos határidő tűzésével elrendeli az adósságrendezési egyezség e rendeletben foglaltaknak megfelelő átdolgozását és ismételt szavazásra bocsátását, és a korábbi végzését hatályon kívül helyezi.
  (5)
  A (3) és (4) bekezdésben meghatározott végzés ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes.
  (6)
  Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban a családi vagyonfelügyelő már benyújtotta a bíróságnak az adósságtörlesztési tervet, de az nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a bíróság soron kívül, a végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidő tűzésével elrendeli annak átdolgozását.
  (7)
  Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban a bíróság már jóváhagyta az adósságtörlesztési tervet, de a végzés még nem jogerős, - az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján előterjesztett kérelmére - a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül végzést hoz az adósságtörlesztési végzés e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosításáról, és a korábbi végzését ebben a részében hatályon kívül helyezi.
  (8)
  Ha bírósági adósságrendezési eljárásban a bíróság adósságrendezési egyezséget jóváhagyó végzése vagy adósságtörlesztési végzése e rendelet hatálybalépését megelőzően már jogerőre emelkedett, vagy e rendelet hatálybalépését követően emelkedik jogerőre, az adós az Are. tv. 64. § (2) bekezdésében, illetve 82. § (3) bekezdésében felsorolt okokon kívül is kérelmezheti az egyezség, illetve az adósságtörlesztési végzés e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosítását.
  1.
  1. MELLÉKLET A 23/2023. (II. 1.) KORM. RENDELETHEZ
  [#t]A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 5. §-ában, 45. § (3) és (5) bekezdésében, valamint 72. § (1) bekezdésében foglaltak helyett alkalmazandó felső összeghatárok
  2.
  2. MELLÉKLET A 23/2023. (II. 1.) KORM. RENDELETHEZ
  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak helyett alkalmazandó felső összeghatárok
  3.
  3. MELLÉKLET A 23/2023. (II. 1.) KORM. RENDELETHEZ
  Adósságrendezési eljárásban a méltányolható lakóingatlan forgalmi értékére vonatkozó felső összeghatár
  4.
  4. MELLÉKLET A 23/2023. (II. 1.) KORM. RENDELETHEZ
  Adósságrendezési eljárásban a lakásbérleti díjra vagy a lakás használatáért fizetendő ellenértékre vonatkozó felső összeghatár
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.