Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet - a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

  Eltérő szabályok vonatkoznak a nagyberuházásokra

  A villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazása értelmében az ingatlan tulajdonosa a nagyberuházás megvalósítása érdekében szükséges földmunkával kapcsolatos tevékenységet – a törvényi korlátozásoktól eltérően - tűrni köteles, a beruházást végző az ingatlanára beléphet.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.), valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) rendelkezéseit a villamosenergetikai beruházások tekintetében az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Rendeletet hirdettek ki a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról. Az ingatlan tulajdonosa a nagyberuházás megvalósítása érdekében szükséges földmunkával kapcsolatos tevékenységet – a törvényi korlátozásoktól eltérően - tűrni köteles, a beruházást végző az ingatlanára beléphet.

  2. §
  (1)
  A hatóság a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – jogszabályban meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében régészeti megfigyelést ír elő a földmunkával érintett terület vonatkozásában abban az esetben is, ha a Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezetékkel vagy berendezéssel összefüggő nagyberuházás megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag légvezeték tartóoszlopa alapjának építésére vagy bővítésére irányul. A hatóság e döntésének meghozatala során a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével jár el.
  (2)
  A Kötv. 23/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az előzetes régészeti dokumentációt nem kell elkészíteni, ha a nagyberuházás a Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezeték vagy berendezés létesítésére és a megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag a légvezeték tartóoszlopának alapépítésére vagy bővítésére irányul.
  (3)
  Ha a Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezetékkel vagy berendezéssel összefüggő nagyberuházásának megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag légvezeték tartóoszlopa alapjának építésére vagy bővítésére irányul, a kivitelezés során a földmunkákkal érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.
  3. §
  A Vet. 124. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően
  a)
  az érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a hálózati engedélyes 124. § (1) és (2) bekezdése szerinti tevékenységét tűrni köteles,
  b)
  a hálózati engedélyes a 124. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet,
  c)
  a hálózati engedélyes a bejutás biztosítása iránt a 137. § (4) bekezdése szerinti nemperes eljárást kezdeményezhet.
  4. §
  Ha a termőföld igénybevétele a tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, akkor a Tfvt. 12. § (2) bekezdés g) pontjától eltérően nem kell a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a Tftv. 12. § (2) bekezdése szerinti kérelemhez csatolni. Ilyen esetben a közcélú közmű vagy tartozéka elhelyezését biztosító, a tulajdonjogot korlátozó jog – így különösen vezetékjog vagy szolgalmi jog – alapításáról rendelkező bírósági vagy hatósági határozatot úgy kell tekinteni, mint amelyik a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát pótolja.
  5. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.