Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  186/2023. (V. 19.) Korm. rendelet - a felszámolási eljárás során a hitelezői gyűlés, a beszámítás, a jogutódlás és a telekalakítás veszélyhelyzeti szabályairól

  A felszámolási eljárás új veszélyhelyzeti szabályai

  A többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolása során a felszámoló a hitelezői gyűlés meghívóját megküldi a bíróságnak, és egyúttal postai úton is megküldi a hitelezőknek.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.), a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendeletet (a továbbiakban: FVM rendelet), az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól szóló 21/2023. (I. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R2.), a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 64/2023. (III. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R3.), valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R4.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  A felszámolási eljárás új veszélyhelyzeti szabályai jelentek meg. A többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolása során a felszámoló a hitelezői gyűlés meghívóját megküldi a bíróságnak, és egyúttal postai úton is megküldi a hitelezőknek. Ha a felszámolási eljárásban a nyilvántartásba vett hitelezők száma több, mint ezer, a felszámoló a hitelezői gyűlést eltérő időpontban, több részletben is megtarthatja. Az adós vagyontárgyainak értékesítés esetén a vevő az üzletrész-átruházási szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles megfizetni legalább felszámolói díjelőlegként a nettó vételár 3%-át és az azt terhelő általános forgalmi adó megfizetéséhez szükséges összeget. A rendeletek tartalmaznak a beszámítás, a jogutódlás és a telekfelosztás vonatkozásában is különös szabályokat.

   

  2. §
  E rendeletet az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.
  3. §
  (1)
  A felszámoló a hitelezői gyűlés meghívóját megküldi a bíróságnak, és egyúttal postai úton is megküldi a hitelezőknek. A bíróság haladéktalanul intézkedik a hitelezői gyűlés meghívója Cégközlönyben történő közzétételéről. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor. A meghívó a Cégközlönyben való közzététellel tekinthető közöltnek.
  (2)
  Ha a felszámolási eljárásban a nyilvántartásba vett hitelezők száma több, mint ezer, a felszámoló a hitelezői gyűlést eltérő időpontban, több részletben is megtarthatja. A Cstv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti hitelezők, illetve a Cstv. 57. § (1) bekezdés b), d), e), f), g) és h) pontja szerinti hitelezők külön-külön csoportban kerülnek meghívásra. A Cstv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti hitelezők hitelezői gyűlését a felszámoló több részletben is megtarthatja.
  (3)
  A felszámoló a hitelezői gyűlés (2) bekezdés szerinti megtartásának módját a meghívóban jelzi.
  (4)
  A felszámoló az eltérő időpontban, több részletben megtartott hitelezői gyűléseket követően összesíti a meghívott és megjelent hitelezőket. Az egyes hitelezői gyűlések jegyzőkönyve tartalmazza azokat a hitelezői szavazatokat, amelyek a hitelezői választmány megalakításában, illetve a hitelezői képviselő választásában részt kívánnak venni. A felszámoló a hitelezők számára lehetővé teszi azon hitelezői gyűlések jegyzőkönyvének megismerését is, amelyeket más hitelezői csoportok részvételével tartott meg.
  (5)
  A Cstv. 5/B. § (3) bekezdésének alkalmazásakor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesített elektronikus okiratot is el kell fogadni.
  4. §
  Az R4. szerinti értékesítés során az R2. 4. §-a szerinti továbbműködéshez szükséges finanszírozást nyújtó a nyilvántartásba vett követelése erejéig az adóssal szemben olyan követelését is beszámíthatja, amely még nem vált esedékessé, illetve amelynek tekintetében a felszámolás kezdő időpontját követően került sor engedményezésre.
  5. §
  Az R4. 18. § (2) bekezdése szerinti jogutódlás kivételével az R4. 3. §-a és 4. §-a szerint létrehozott gazdasági társaság nem minősül az adós vagy adósok jogutódjának.
  6. §
  (1)
  Az olyan ingatlan telekfelosztása során, amely az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, és az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett ipartelepként van nyilvántartva (a továbbiakban: érintett ingatlan), a telekfelosztás során nem kell alkalmazni
  a)
  az Étv. 23. §-át, 24. § (2) és (3) bekezdését, valamint 24/A. § (1) és (2) bekezdését,
  b)
  a Korm. rendelet 21-23/D. §-át, továbbá
  c)
  az FVM rendeletet.
  (2)
  Az ingatlanügyi hatóság a telekfelosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos döntését az érintett ingatlan tulajdonosának telekfelosztás átvezetése iránti kérelme, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárás folyamatban létének igazolása és az ingatlanügyi hatóság által záradékolt telekfelosztási változási vázrajz alapján hozza meg.
  (3)
  Az érintett ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett jogokat és feljegyzett tényeket a telekfelosztás során létrejövő valamennyi ingatlanra változtatás nélkül át kell jegyezni, azzal, hogy az új ingatlant nem érintő jog vagy tény törlése utóbb, a bejegyzett jogosult törlési engedélyével kérhető.
  7. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  8. §
  (1)
  E rendelet rendelkezéseit - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
  (2)
  E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.