Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  178/2023. (V. 12.) Korm. rendelet - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

  Új rendelet a geotermikus energia körében

  Bányavállalkozó a kutatási engedély alapján a kutatási területnek azon részén jogosult kizárólagosan a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak a meghatározására szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások elvégzésére, továbbá a geotermikus védőidom kijelölésének a kezdeményezésére, amelyen engedély alapján egyéb kutatást, kinyerést, hőhasznosítást nem végeznek.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Kormányrendelet jelent meg geotermikusenergia-kutatás engedélyezési eljárás veszélyhelyzeti szabályairól. Eszerint a bányavállalkozó a kutatási engedély alapján a kutatási területnek azon részén jogosult kizárólagosan a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak a meghatározására szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások elvégzésére, továbbá a geotermikus védőidom kijelölésének a kezdeményezésére, amelyen engedély alapján egyéb kutatást, kinyerést, hőhasznosítást nem végeznek.

  2. §
  (1)
  A Bt. 21/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a bányafelügyelet kikéri a Geotermikus Energia Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) szakmai véleményét.
  (2)
  A Bizottság szakmai tanácsadó testületként
  a)
  a vízgazdálkodásért felelős miniszter,
  b)
  a vízvédelemért felelős miniszter,
  c)
  az energiapolitikáért felelős miniszter,
  d)
  a bányászati ügyekért felelős miniszter,
  e)
  a környezetvédelemért felelős miniszter,
  f)
  a területfejlesztésért felelős miniszter,
  g)
  a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
  h)
  az agrárpolitikáért felelős miniszter,
  i)
  a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter és
  j)
  a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter
  (3)
  A Bizottság elnöke az energiapolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy, a Bizottság tagjai a (2) bekezdés a), b) és d)-j) pontja szerinti felelősségi körökben érintett miniszterek által kijelölt személyek. A (2) bekezdés a), b) és d)-j) pontja szerinti felelősségi körökben érintett miniszterek a Bizottságba kizárólag egy tagot delegálhatnak akkor is, ha több felelősségi kör alapján jogosultak a tagdelegálásra. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
  (4)
  A Bizottság tagját vagy elnökét a kijelölő miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja, azzal, hogy a Bizottság működőképessége érdekében haladéktalanul gondoskodik új tag vagy elnök kijelöléséről.
  (5)
  A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
  (6)
  A Bizottság feladata különösen
  a)
  a geotermikus kutatás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelt kutatási munkaprogram nemzeti energiapolitikai célokhoz való igazodásának, a kutatással érintett terület hőpiaci és gazdaságfejlesztési igényeinek, a tervezett geotermikus beruházás környezeti, természeti és településrendezési hatásainak vizsgálata, valamint
  b)
  a létesítmény használatával vagy a használat elmaradásával várható kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan megtehető intézkedések következményeinek mérlegelése.
  (7)
  A Bizottság a szakmai véleménye kialakítása során vizsgálja
  a)
  a kutatási projekt - a demográfiai folyamatok, valamint a gazdaságfejlesztési célok alapján - várható hőpiaci igényeknek való megfelelését,
  b)
  a geotermikus beruházás szükségességének indokolását társadalmi, fogyasztói, természeti erőforrás felhasználási szempontok szerint,
  c)
  a kutatásban érintett felszíni területek térmértékét, termőföld vagy erdő művelésből való kivonásának szükségességét és térmértékét, a kutatólétesítménnyel beépítésre szánt terület kijelölésének szükségességét és a terület térmértékét,
  d)
  a közép- és hosszú távú energiaigényt a további geotermikusenergia-hasznosítási tevékenységekre vonatkozóan,
  e)
  a tervezett projekt környezetre és vidékfejlesztésre, valamint a lakosság életkörülményeire, illetve a fogyasztók védelmére gyakorolt hatását,
  f)
  a munkaprogram megalapozottságát a kutatási terület gazdaságfejlesztési és tőkevonzási képességére gyakorolt hatása tekintetében és
  g)
  a kutatási projektnek a már megvalósult termálvíz hasznosításokra gyakorolt gazdasági, gazdaságpolitikai hatását.
  (8)
  A Bizottság szakmai véleményét a (6) és (7) bekezdésben meghatározott szempontok alapján alakítja ki, amelyben a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelmet
  a)
  elfogadásra ajánlja, vagy
  b)
  elfogadásra nem ajánlja.
  (9)
  A Bizottság a szakmai véleményét indokolja, amely tartalmazza a (6) és (7) bekezdésben meghatározott szempontok vizsgálatát és annak eredményét.
  (10)
  A Bizottság a szakmai véleményét a bányafelügyelet megkeresését követő munkanaptól számított 45 napon belül alakítja ki és küldi meg a bányafelügyelet részére. A Bizottság megkeresésének és szakmai véleménye megszerzésének időtartama - az Ákr. 50. § (5) bekezdésétől eltérően - az ügyintézési határidőbe nem számít bele.
  (11)
  A bányafelügyelet a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt. Ha a bányafelügyelet a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása során hozott döntésében eltér a Bizottságtól beszerzett szakmai véleménytől, döntésében köteles indokolni az eltérés okát.
  3. §
  A Bt. 21/A. § (2) bekezdésétől eltérően a bányavállalkozó a kutatási engedély alapján a kutatási területnek azon részén jogosult kizárólagosan a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak a meghatározására szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások elvégzésére, továbbá a geotermikus védőidom kijelölésének a kezdeményezésére, amelyen az 5. § (1) bekezdése szerinti kutatást, kinyerést, hőhasznosítást nem végeznek.
  4. §
  A Bt. 21/B. § (2) bekezdésétől eltérően az 5. § (1) bekezdése szerinti hőhasznosításhoz kapcsolódó geotermikus védőidomok átfedésben lehetnek.
  5. §
  (1)
  A Bt. 21/A. és 21/B. §-ában foglaltakon túl a geotermikus kutatási terület által érintett ingatlan vagy a geotermikus kutatási területen egymással határos ingatlanegyüttes tulajdonosa, vagyonkezelője, használója - kizárólag az ingatlan vagy az ingatlanegyüttes összesített hőigényének geotermikus energiával történő ellátása érdekében - a bányafelügyelet engedélye alapján jogosult geotermikus energia kutatására, illetve a Bt. 21/C. § (1) bekezdése szerinti szerződés alapján kinyerésére, hasznosítására.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti jogosult a geotermikus energia kinyerése és hasznosítása érdekében kutatási engedély iránti kérelmet nyújt be. A kutatás engedélyezése esetén az (1) bekezdés szerinti jogosultat megilletik a Bt. 21/A. § (2) bekezdése szerinti jogok.
  (3)
  A (2) bekezdés szerinti esetben a kutatás engedélyezését nem zárja ki, ha a kérelem szerinti kutatási terület átfedésben van
  a)
  más kutatási engedélyben meghatározott kutatási területtel,
  b)
  más kutatási engedély iránti kérelemben szereplő kutatási területtel vagy
  c)
  megállapított geotermikus védőidommal.
  (4)
  A bányafelügyelet a kutatási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelem szerinti kutatási tevékenység a más kutatási engedélyében szereplő kutatási tevékenység elvégzését vagy a Bt. 21/C. § (1) bekezdése szerinti szerződés szerinti hőhasznosítást kizárná.
  6. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  7. §
  (1)
  E rendelet rendelkezéseit a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra és folyamatban lévő, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő eljárásokban a bányafelügyelet e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül 30 napos határidő tűzésével felhívja
  a)
  a kérelmezőt kérelmének a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: SZTFH rendelet) 12. § (2) bekezdés f)-h) pontja szerinti kiegészítésére,
  b)
  az SZTFH rendelet 12. § (10a) bekezdése szerinti kérelmezőket az egyeztetés lefolytatására, továbbá
  c)
  a kérelmezőt az SZTFH rendelet 12. § (5a) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.