Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  17/2021. (III. 5.) EMMI határozat - a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

  Április 7-ig rendkívüli szünet az iskolákban

  2021. március 8-tól április 7-ig az oktatási intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek, az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben, a bölcsődék viszont továbbra is nyitva tartanak. A részletszabályokról a vonatkozó EMMI határozat rendelkezik.
  nyomtatást
  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva — figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre — a következő határozatot hozom:
  1.
  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § 1) pontjában foglalt intézmények kivételével a köznevelési intézmények működési rendjét — a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján — a 2-11. pontban foglaltak szerint határozom meg.
  2.
  Az óvodákban 2021. március 8-ától rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7.
  3.
  Az iskolákban — beleértve a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény keretei között működő iskolákat is — 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.
  4.
  A tantermen kívüli, digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
  a)
  a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
  b)
  a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
  5.
  A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése a köznevelési intézmények vezetőinek feladataként kerül rögzítésre olyan módon, hogy a köznevelési intézményben, tagintézményében
  a)
  az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek vagy
  b)
  ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az a) alpontban foglaltak teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek
  6.
  Gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre.
  7.
  A gyermekek, tanulók étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával kell biztosítani.
  8.
  A 2021. május-júniusi érettségi vizsgákra, valamint a szakmai vizsgákra történő felkészülés céljából — az intézményvezető döntése alapján — egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett a tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt is lehetséges.
  9.
  A kollégiumokban 2021. március 8-a és 2021. április 6-a között lakhatást az intézményvezető engedélyezhet a 2021. tavaszi érettségi vizsgaidőszakban érettségiző, továbbá azon tanulók számára, akiknek különös méltánylást érdemlő személyi körülményei ezt indokolják.
  10.
  A kollégium helyi pedagógiai programja szerinti kollégiumi nevelést a tantermen kívüli, digitális munkarend kollégiumokra helyi szinten adaptált elvei szerint kell megszervezni.
  11.
  A pedagógiai szakszolgálati intézmények és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok tevékenységüket elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg.
  12.
  A versenyszerüen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény
  a)
  a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,
  b)
  a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa.
  13.
  A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2. melléklete szerinti, középfokú iskolák által az általános felvételi eljárás során szervezett, már meghirdetett szóbeli vizsgák megtarthatóak és digitális formában is megszervezhetőek.
  14.
  Az EMMI rendelet 2. melléklet 21. pontjában a szóbeli meghallgatásokra meghatározott időszakon kívül a vizsgát szervező intézmény pótnapot is szervez azon tanuló részére, aki
  a)
  az általános felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli vizsgán nem tudott megjelenni
  aa)
  koronavírus fertözése vagy
  ab)
  mozgásszabadságát korlátozó járványügyi hatósági határozat
  b)
  a pótnapon történő részvételét a szóbeli vizsgát szervező intézménynél törvényes képviselője útján, távolmaradása okainak megjelölésével 2021. március 12. napjáig kérelmezi.
  15.
  A 14. pont szerinti pótnapot legkésőbb 2021. március 19. napjára lehet kitűzni.
  16.
  A pótnap időpontjáról és a pótnapra történő jelentkezés feltételeiről a vizsgát szervező intézmény a szóbeli vizsgára jelentkezett, de ott meg nem jelent tanulókat az általános felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli vizsga időpontját követően haladéktalanul tájékoztatja.
  17.
  A középfokú iskola 2021. március 22-ig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét.
  18.
  A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani.
  19.
  A módosító tanulói adatlapot 2021. március 25-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.
  20.
  A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről a középfokú iskolákban, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákban, az általános iskolák felnőttoktatásban részt vevő tanulói számára, alapfokú művészeti iskolákban, valamint a középiskolai kollégiumi ellátás igénybevételével kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozatot visszavonom.
  21.
  Ez a határozat azonnal végrehajtandó.

  Dr. Kásler Miklós
  emberi erőforrások minisztere
  • Magyarázat

  A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2021. március 8-tól újabb szigorításokat vezet be, melyek – az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések kivételével – 2021. március 22-ig alkalmazandók.

   

  2021. március 8-tól április 7-ig az oktatási intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek, az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben, a bölcsődék viszont továbbra is nyitva tartanak. A kollégium működéséről az intézmény igazgatója dönt.

   

  A rendelet felhatalmazása alapján a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről a 17/2021. (III. 5.) EMMI határozat rendelkezik. A határozat következő rendelkezéseit emeljük ki. A miniszter az óvodákban 2021. március 8-tól rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7. Az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történik, a tavaszi szünet kezdete 2021. április 1, a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.  A gyermekek, tanulók étkeztetését az 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően kell biztosítani, vagyis a települési önkormányzatoknak, illetve a köznevelési és szakképző intézmények nem állami fenntartóinak a szülő, más törvényes képviselő kérelmére – elvitel vagy kiszállítás formájában – a gyermekétkeztetést, kiemelten az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítaniuk. Ha a gyermek a lakóhelyétől eltérő településen jár köznevelési vagy szakképző intézménybe, és annak zárva tartása alatt a szülő, más törvényes képviselő a gyermek számára az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést igényli, akkor az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat biztosítja, a nem ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést biztosíthatja.

   

  Az óvodai és iskolai gyermekfelügyelet megszervezéséről a 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet rendelkezik. A szünet illetve a digitális munkarend időtartama alatt a szülő, törvényes képviselő kezdeményezheti a gyermek, tanuló napközbeni felügyeletének biztosítását. A kérelem elektronikusan is benyújtható az intézmény vezetőjének. A Kormány a rendeletben felkérte a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe. Ilyen szükséges esetként nevesíti példaként a Kormány a szülő védekezésben való részvételét.

   

  A digitális oktatásra figyelemmel az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása az ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatást 2021. március hónapra kiterjeszti az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló tanulói és pedagógus jogviszonyra is.

  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.