Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

  Az érettségik legújabb járványhelyzeti szabályai

  Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre, azzal a kivétellel, hogy a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik, meg kell tartani. A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek továbbra is. Az óvodákban korábban elrendelt rendkívüli szünet ugyanakkor megszüntetésre kerül.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2021. május-júniusi vizsgaidőszakában
  nyomtatást
  1. §
  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) 11. §-a szerinti, 2021. május-júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban (a továbbiakban: Vizsgaidőszak) a Vizsgaszabályzat rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  • Magyarázat

  Kormányrendeletet hirdettek ki a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról. Eszerint az  érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre, azzal a kivétellel, hogy a  középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik, meg kell tartani. A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek továbbra is.  Az óvodákban  korábban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

  2. §
  (1)
  Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
  (2)
  Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
  (3)
  Ha a vizsgázó az igazgató - Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott - döntése alapján
  a)
  az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
  b)
  mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
  c)
  mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
  d)
  a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga- egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
  e)
  a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,
  (4)
  A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
  (5)
  Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.
  (6)
  Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/b. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgaeredménnyel, vagy a Vizsgaszabályzat 60/d. §-ában meghatározottak szerint jelentkezett pótló vizsgára, és kérte annak beszámítását, akkor vizsgaeredményét a korábbi vizsgaeredménye alapján az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.
  (7)
  Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
  2. Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések
  3. §
  (1)
  A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
  (2)
  bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
  (3)
  A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.
  (4)
  A testnevelés vizsgatárgyból a középszintű gyakorlati vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján - a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével - lebonyolítható.
  (5)
  A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik.
  A gyakorlati vizsga eredményét a többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.
  (6)
  A testnevelés vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgán az úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont.
  (7)
  A testnevelés vizsgatárgy emelt szintű gyakorlati vizsgán az úszás gyakorlatainak bemutatásával 10 pont, a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ezek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 80 pont.
  (8)
  Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.
  3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok
  4. §
  (1)
  Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, - a 2. § (2a)-(2c) bekezdés szerinti kivétellel - a javító- vagy pótlóvizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
  (2)
  Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi - az (1) bekezdés szerinti törléssel összefüggésben - a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.
  4/A. §
  Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.
  4/B. §
  Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.
  4. Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre vonatkozó különös szabályok
  5. §
  (1)
  Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - elektronikus úton valósul meg.
  (2)
  Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.
  (3)
  Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
  (4)
  Az írásbeli érettségi vizsga helyszínéül szolgáló köznevelési vagy szakképző intézmény - az érettségi vizsga adott napi biztonságos lebonyolítása érdekében, szükség esetén - a 2021. május 3. napja és 7. napja közötti időszakban a tanítási órákat délutáni időszakra átszervezheti.
  (5)
  Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszervező intézmény a Vizsgaszabályzat 20. § (6) bekezdése szerinti óránkénti váltás tekintetében eltérhet.
  6. §
  (1)
  Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.
  (2)
  A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy - ha annak feltételei adottak vagy megteremthetők - a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha a vizsgázó elektronikus másolatot készített a vizsgadolgozatról, azt követően a megtekintés helyszínét elhagyja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.
  (3)
  Az érettségi vizsga iratai elektronikus úton is megküldhetők a vizsgabizottság elnökének.
  (4)
  A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése szerinti záróértekezletet, valamint a Vizsgaszabályzat 44. § (1) bekezdése szerinti eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények adminisztrációs feladatainak befejezése után, legkésőbb a vizsgaeredményeknek a központi nyilvántartásba való elküldése napján kell megtartani.
  (5)
  Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről - a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján - a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.
  (6)
  A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés központi nyilvántartásba történő elküldésének határideje 2021. június 28. napja.
  (7)
  A Vizsgaszabályzat 37. § (3) bekezdése szerinti, az érettségi bizonyítvány záradékkal való ellátására vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
  5. Záró rendelkezések
  7. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.