Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

  A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg ellátatlansága

  Új szabályok szerint a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg ellátatlansága esetén a települési önkormányzat képviselő-testülete ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által kijelölt önkormányzati képviselő gyakorolja a polgármestert megillető feladat - és hatásköröket.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester - tisztsége megszűnésére tekintettel - nem gyakorolja a polgármester számára jogszabályban meghatározott - így különösen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatásköröket, a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester feladat- és hatásköreit - az alábbi sorrendben - a feladat- és hatáskörök gyakorlását vállaló
  a)
  szervezeti és működési szabályzatban a települési önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő vagy
  b)
  a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által kijelölt önkormányzati képviselő
  (2)
  Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti képviselő a polgármester feladat- és hatáskörei (1) bekezdés szerinti gyakorlásának önként történő vállalásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozatot meg kell küldeni a képviselő-testület tagjainak, a jegyzőnek, valamint a kormányhivatalnak.
  • Magyarázat

  Köztudomású, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolja. A 15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet arra a problémára nyújt megoldást, ha a polgármester és helyettese az alpolgármester feladatainak ellátásában akadályoztatva van, nem kívánja feladatait ellátni vagy tisztségük valamely okból egyidejűleg betöltetlenné válik.

  A polgármester tartós akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén a polgármestert – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján – az alpolgármester helyettesíti. A rendelet a veszélyhelyzet idejére úgy rendelkezik, hogy ha az alpolgármester tisztsége is megszűnik, a polgármester feladat- és hatásköreit a szervezeti és működési szabályzatban a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő gyakorolja, amennyiben ezt a feladatot vállalja.

  Ha a szervezeti és működési szabályzat nem jelöli ki az ülés összehívására és vezetésére jogosult képviselőt, akkor a kormányhivatal jelöli ki a polgármesteri feladatokat ellátó személyt a képviselő-testület tagjai közül, azzal, hogy a kijelölt személynek vállalnia kell a feladatok ellátását. A képviselőnek a polgármesteri feladtok ellátásának vállalásáról (beleértve a képviselő-testületi feladat- és hatáskörök gyakorlását is) írásban nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot meg kell küldeni a képviselő-testület tagjainak, a jegyzőnek, valamint a kormányhivatalnak.

   

  A rendelet az Mötv-től eltérő szabályokat állapít meg a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester illetve az alpolgármester lemondására abban az esetben, ha a polgármesteri – illetve az alpolgármesteri – tisztség tartósan betöltetlen vagy a polgármester – illetve az alpolgármester – feladatainak ellátásában tartósan akadályozva van.

  Ilyen esetben a postai vagy elektronikus úton megküldött lemondó nyilatkozatban meg kell jelölni a tisztség megszűnésének időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a lemondás kézhezvételétől számított 7. nap. Az írásban történő lemondást a lemondó személynek haladéktalanul meg kell küldenie a választási bizottság, a képviselők, a jegyző és a kormányhivatal részére is. A jegyző a lemondó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul a helyben szokásos módon tájékoztatja a település lakosságát a lemondás tényéről, a tisztség megszűnésének időpontjáról és a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személyről.

  A polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló képviselő a társadalmi megbízatású polgármester díjazására és költségtérítésére jogosult. Ha azonban a helyettesített polgármester a tisztségét főállásban látta el, a polgármesteri feladatok ellátója választhat, hogy a társadalmi megbízatású vagy a főállású polgármester díjazására és költségtérítésére tart-e igényt. Ez utóbbi választása esetén a feladatot ellátó képviselőt minden más munkavégzésre irányuló jogviszonyában fizetés nélküli szabadság illeti meg, amelyet köteles igénybe venni.

   

  Bár az Mötv. és a veszélyhelyzet során irányadó további szabályok alapján egyértelmű, hogy a polgármester a veszélyhelyzet idején ellátja a képviselő-testület bizottságainak a feladatait is, a rendelet külön rendelkezik arról, hogy a vagyonnyilatkozatok kezelésére jogosult bizottság feladat- és hatáskörét a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester, ennek hiányában a polgármester feladat- és hatásköreit fentiek alapján ellátó képviselő – gyakorolja. Tehát a polgármester ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, és folytatja le, szükség esetén, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást is. Így a polgármesternek a vagyonnyilatkozat-tételi határidő lejártát (január 31.) követően el kell végeznie a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat, így annak ellenőrzését, hogy a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek-e, ha pedig nem, gondoskodnia kell a mulasztás jogkövetkezményeinek foganatosításáról. Az önkormányzati képviselő képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat mindaddig, amíg vagyonnyilatkozatát nem nyújtja be [Mötv. 39. § (2) bekezdés].

  A rendelet 2021. január 23-án lépett hatályba. Ha a rendelet hatálybalépésekor a polgármesteri tisztség betöltetlen – vagy a polgármester feladatainak ellátásában akadályoztatva volt – és az alpolgármester tisztsége is megszűnt, a rendelet hatálybalépését követő napon a települési önkormányzat jegyzője köteles erről írásban tájékoztatni a polgármester feladat- és hatásköreinek gyakorlására fentiek szerint jogosult képviselőt.

  2. §
  (1)
  A veszélyhelyzet ideje alatt
  a)
  az alpolgármester tartós akadályoztatása vagy az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a polgármester lemondására, továbbá
  b)
  a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester lemondására
  (2)
  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69. § (2) bekezdését a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
  a)
  a postai vagy elektronikus úton megküldött lemondó nyilatkozatban meg kell jelölni a tisztség megszűnésének időpontját, amely nem lehet később, mint a lemondás kézhezvételétől számított 7. nap,
  b)
  az írásban történő lemondást a lemondó személy haladéktalanul megküldi a választási bizottságnak, a képviselő-testület tagjainak, a jegyzőnek és a kormányhivatalnak.
  (3)
  A jegyző a lemondó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul a helyben szokásos módon tájékoztatja a település lakosságát
  a)
  a lemondás tényéről,
  b)
  a tisztség megszűnésének időpontjáról és
  c)
  a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személyről.
  3. §
  (1)
  Az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a társadalmi megbízatású polgármester díjazására és költségtérítésére jogosult.
  (2)
  Ha a helyettesített polgármester a tisztségét főállásban látta el, az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy választása szerint
  a)
  az (1) bekezdés szerinti vagy
  b)
  a helyettesített polgármestert megillető
  (3)
  A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személyt e rendelet alapján - a hatáskörgyakorlás időtartamára - minden más munkavégzésre irányuló jogviszonyában fizetés nélküli szabadság illeti meg, amelyet köteles igénybe venni.
  (4)
  Az Mötv. 39. §-a szerinti bizottság feladat- és hatáskörét a polgármester vagy az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy gyakorolja.
  (5)
  Az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a közgyűlés elnöke és a főpolgármester feladat- és hatásköreinek gyakorlására is.
  4. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
  5. §
  (1)
  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2)
  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
  6. §
  Ha e rendelet hatálybalépésekor az 1. § (1) bekezdése szerinti állapot fennáll, erről az e rendelet hatálybalépését követő napon a települési önkormányzat jegyzője köteles írásban tájékoztatni az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreinek gyakorlására jogosult személyt.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.