Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Vissza Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról

  Ukrajnai menekültek gyermekeire vonatkozó új gyermekvédelmi szabályok

  Az Ukrajna területéről érkező kiskorú menekülteket érintő szabályozás értelmében gyermekfelügyelet a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy a kiskorú gyermek menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy a kettős állampolgár szülőjével Magyarországon foglalkoztatási jogviszonyban álló foglalkoztató által szervezhető meg. A gyermekfelügyeletet a szülő legfeljebb 14 éves gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Gyermekfelügyelet hozható létre
  a)
  az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti menedékes (a továbbiakban: menedékes),
  b)
  Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban: kettős állampolgár) vagy
  c)
  menedékesként elismerését kérő
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti gyermekfelügyelet
  a)
  a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy
  b)
  a kiskorú gyermek menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy a kettős állampolgár szülőjével (a továbbiakban együtt: szülő) Magyarországon foglalkoztatási jogviszonyban álló foglalkoztató által
  • Magyarázat

  A 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásának szabályait állapítja meg.

  A gyermekfelügyelet a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy olyan foglalkoztató által szervezhető meg, aki menedékesként elismerését kérő személyt vagy magyar-ukrán kettős állampolgárt foglalkoztat. A rendelet hatálya alá tartozó gyermekfelügyelet keretében a menedékes, az Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, magyar-ukrán kettős állampolgársággal rendelkező személy vagy a menedékesként elismerését kérő személy legfeljebb 14 éves gyermekének munkanapokon 6 és 18 óra közötti ellátása biztosítható. Ez a fajta gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti alapellátásnak.

  A gyermekfelügyelet nyújtásának személyi és tárgyi feltételeivel kapcsolatban a rendelet szűkszavúan fogalmaz. A rendelet alapján a gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában, vegyes életkori csoportokban, száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épületben lehet megszervezni. Az épületnek a gyermekfelügyelet ellátására alkalmasnak kell lennie, a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek életkorának, ne veszélyeztessék az ott ellátott gyermekek testi épségét. A gyermekfelügyeletet a létrehozó által kijelölt személy végezheti, aki lehetőleg Ukrajna területéről érkezett menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár kell, hogy legyen. Ha azonban ilyen személy nem áll rendelkezésre, akkor a feladat ellátásával más személy is megbízható.

  A gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a gyermekfelügyelet helye szerint területileg illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottságnak és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak is. A gyermekfelügyeletben részt vevő gyermekek számáról, az előző hónapra vonatkozóan, életkor szerinti bontásban, minden hónap 5. napjáig kell adatot szolgáltatni a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.
   

  2. §
  (1)
  A gyermekfelügyeletet a szülő legfeljebb 14 éves gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe.
  (2)
  A gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható.
  3. §
  (1)
  A gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni. A gyermekfelügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
  (2)
  A gyermekfelügyelet ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület alkalmas.
  (3)
  A gyermekfelügyeletnél az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítsanak.
  (4)
  A gyermekfelügyeletet a gyermekfelügyelet létrehozója által kijelölt személy végezheti. A gyermekfelügyeletre lehetőség szerint Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy jelölhető ki. Ha ilyen alkalmas személy nincs, akkor jelölhető ki más személy.
  (5)
  A (4) bekezdés tekintetében az Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-át nem kell alkalmazni.
  4. §
  (1)
  A gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a gyermekfelügyelet helye szerint területileg illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottságnak és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak.
  (2)
  A gyermekfelügyeletben részt vevő gyermekek számáról, az előző hónapra vonatkozóan, életkor szerinti bontásban, minden hónap 5. napjáig kell adatot szolgáltatni a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.
  5. §
  Az e rendelet szerinti gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásnak.
  6. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.