Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  14/2020. (XI. 10.) EMMI határozat - a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről és a kollégiumi ellátással kapcsolatos eltérő szabályokról

  Tantermen kívüli, digitális oktatás a középiskolákban

  A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló minisztériumi határozat értelmében 2020. november 11-től a középfokú iskolákban a hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumok 5-8. évfolyamai kivételével digitális munkarendben kerül megszervezésre a nevelés-oktatás. Ugyanezen szabály érvényesül a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákban és a felnőttoktatásban is.
  nyomtatást
  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre, az Operatív Törzs döntése alapján - a következő határozatot hozom:
  1.
  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés c)-f) pontjaiban foglalt intézmények (a továbbiakban: középfokú iskolák), a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolák, továbbá a felnőttoktatás működési rendjét a 2-7. pontban foglaltak szerint határozom meg.
  2.
  A középfokú iskolákban a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok 5-8. évfolyamai kivételével, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákban, valamint a felnőttoktatásban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
  3.
  A tantermen kívüli, digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
  a)
  a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
  b)
  a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
  4.
  A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. november 11. napjától a köznevelési intézmények vezetőinek feladataként kerül rögzítésre olyan módon, hogy a köznevelési intézményben, tagintézményében
  a)
  az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
  b)
  ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az a) alpontban foglaltak teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek
  5.
  Szükség vagy igény esetén- az intézményvezető döntése alapján- egyéni és kiscsoportos konzultációk megszervezése a tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt is lehetséges.
  6.
  Szakiskolában, szakgimnáziumban és készségfejlesztő iskolában a gyakorlati nevelés-oktatás az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett jelenléti formában is megtartható, ha az tantermen kívüli, digitális munkarendben nem valósítható meg.
  7.
  A fenntartó döntése alapján a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a készségfejlesztő iskola, valamint a szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók számára jelenléti formában is megszervezheti a nevelést-oktatást, ha a tanuló egészségi állapota, sajátos helyzete vagy belátási képessége ezt szükségessé teszi.
  8.
  Az Nkt. 7. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kollégium (a továbbiakban: kollégium) - az általános iskolai kollégium és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő kollégium kivételével - 2020. november 14. napját követően lakhatást nem biztosít.
  9.
  Az intézményvezető a 8. pontban foglaltaktól eltérést engedélyezhet
  a)
  a sajátos nevelési igényű,
  b)
  a 2020. őszi érettségi vizsgaidőszakban érettségiző, továbbá
  c)
  azon tanulók számára, akiknek különös méltánylást érdemlő személyi körülményei ezt indokolják.
  10.
  A kollégium helyi pedagógiai programja szerinti kollégiumi nevelést a tantermen kívüli, digitális munkarend kollégiumokra helyi szinten adaptált elvei szerint kell megszervezni.
  11.
  A versenyszerűen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény
  a)
  a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,
  b)
  a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa.
  12.
  Az alapfokú művészeti iskola a 8. évfolyamon vagy annál alacsonyabb évfolyamon tanulók kivételével a nevelést-oktatást a 3-4. pontban foglaltak szerint tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezi meg. A foglalkozások a szülő vagy törvényes képviselő egyetértésével 8. évfolyamon vagy annál alacsonyabb évfolyamon tanulók esetében is megszervezhetők tantermen kívüli, digitális munkarendben. Azon alapfokú művészeti iskolai feladat-ellátási helyek, amelyek nyitva tartása, az oktatásra való rendelkezésre állása nem megoldható a veszélyhelyzet miatt, tantermen kívüli, digitális munkarendre térhetnek át.
  13.
  Ez a határozat azonnal végrehajtandó.

  Dr. Kásler Miklós
  emberi erőforrások minisztere
  • Magyarázat

  A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről és a kollégiumi ellátással kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozat több rendelkezést is tartalmaz a 2020. november 11-től az iskolák működésére vonatkozóan.

  A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről a középfokú iskolákban, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákban, az általános iskola felnőttoktatásban részt vevő tanulói számára, alapfokú művészeti iskolákban, valamint a középiskolai kollégiumi ellátás igénybevételével kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 14/2020. ( XI. 10.) EMMI-határozat az iskolákat, kollégiumokat érintő rendkívüli intézkedéseket részletezi. A jogszabály szerint 2020. november 11-étől
  – a középfokú iskolákban a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok 5–8. évfolyamai kivételével, tehát a 9., a 9. nyelvi előkészítő és az ezek feletti évfolyamokon, továbbá
  – a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákban, valamint
  – a felnőttoktatásban
  tantermen kívüli digitális munkarendet vezettek be.

  Az általános iskolák 1–8. évfolyamán maradt a jelenléti nevelés-oktatás.

  Kiemelten fontos ugyanakkor a takarítás, a fertőtlenítés, a távolságtartás és a lázmérés. Ahol a fertőzés megjelenik, ott célzottan, az adott intézményben, az adott évfolyamon, az adott osztályban, az adott épületekben, az Operatív Törzs elrendeli a tantermen kívüli, digitális munkarendet.

   

  A tantermen kívüli, digitális munkarend

  A határozat szerint a tantermen kívüli, digitális munkarendet oly módon kell megszervezni, hogy annak keretében
  – a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történjen, továbbá
  – a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarendben történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

  Az iskolákat a szaktárca arra kérte, hogy amennyiben az szükséges, bocsássanak informatikai eszközöket a tanulók rendelkezésére. A digitális munkarend támogatása érdekében valamennyi digitális szolgáltatás, a nemzeti köznevelési portál, a Sulinet, a Tankönyvkatalógus, a KRÉTA és a KRÉTA digitális kollaborációs tér rendelkezésre áll, hogy segítsék a pedagógusok munkáját, a tanulók tanulását.

  Egyéni és kiscsoportos konzultációk lehetségesek

  Fontos változás a tavaszi időszakhoz képest, hogy most igény vagy szükség esetén – az intézményvezető döntése alapján – egyéni és kiscsoportos konzultációk szervezése lehetséges.

  A vezetői jelenlét biztosítása kötelező

  A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. november 11-étől az iskola, a kollégium vezetőinek feladata, amelyet úgy kell megszervezni, hogy az intézményben, tagintézményében
  – az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
  – ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a fentiek teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon, munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia.

  A pedagógusok a tantermen kívüli, digitális munkarend alatt is be tudnak járni az intézménybe, és bentről is tudnak dolgozni, ha szükséges.

  Gyermekfelügyelet

  Az érintett intézményekben gyermekfelügyeletet az évfolyamok életkorára tekintettel nem kell megszervezni.

  Gyermekétkeztetés

  A gyermekétkeztetést a feladatellátónak az igények felmérésére alapozva továbbra is biztosítania kell.

  Szakképzési vonatkozások

  A szakiskolákban, szakgimnáziumokban és készségfejlesztő iskolákban a gyakorlati nevelés-oktatás az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával jelenléti formában is megtartható, ha az tantermen kívüli, digitális munkarendben nem valósítható meg.

  A fejlesztő nevelés-oktatás

  A fenntartó döntése alapján a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a készségfejlesztő iskola, valamint a szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók számára jelenléti formában is megszervezheti a nevelés-oktatást, ha tanuló egészségi állapota, sajátos helyzete vagy belátási képessége ezt indokolja.

  A kollégiumi nevelés

  Az általános iskolai, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő kollégiumok nyitva maradhattak. A kilencedik vagy magasabb évfolyamon tanulóknak azonban 2020. november 14-ig el kellett hagyniuk a kollégiumot. Lehetőség van ugyanakkor méltányosságra:
  – a sajátos nevelési igényű tanulók,
  – a 2020. őszi vizsgaidőszakban érettségizők, valamint
  – egyedi, sajátos helyzetek esetén az igazgató engedélyezheti a bennmaradást a kollégiumokban.

  A kollégiumi nevelést ebben az időszakban a tantermen kívüli, digitális munkarend kollégiumokra adaptált helyi szabályai szerint kell megszervezni.

  A versenyszerűen sportolókat fogadó kollégium a sportfoglalkozásokat, edzéseket maximum tízfős csoportokban tarthatja meg, a kollégiumi elhelyezést, étkeztetést maximum tízfős csoportokban szervezheti meg.

  Az alapfokú művészetoktatás

  Az alapfokú művészetoktatásban az órákat, főszabály szerint, az általános iskolás 8. évfolyamáig tartó korosztálynak hagyományos jelenléti munkarendben, míg a 9. évfolyamtól felfelé tantermen kívüli, digitális munkarendben kell megtartani. A szülők egyetértésével a 8. évfolyam alattiak esetén is át lehet térni a tantermen kívüli, digitális oktatásra. Azoknak a feladatellátási helyeknek az esetében, amelyek nyitvatartása vagy oktatásra való rendelkezésre állása nem volt megoldható a veszélyhelyzet miatt, tantermen kívüli, digitális munkarendre lehetett áttérni.

  A pedagógusminősítést érintő változások

  A miniszteri levél kitért arra is, hogy a középfokú iskolákban a pedagógus I. és II. fokozatra irányuló minősítő eljárásokat átmenetileg felfüggesztették, a mesterpedagógus eljárások azonban a hagyományos eljárásrend szerint folytatódnak.

  Egyéb köznevelési programok megtartása

  A 2020. november 10-én kelt miniszteri levél értelmében a rendkívüli intézkedések nem érintik a jogszabályok által meghatározott, egyéb köznevelési programok, így különösen
  – az érettségi vizsgák,
  – a szakmai vizsgák,
  – a képesítő vizsgák,
  – a középfokú felvételi eljárás,
  – az Oktatási Hivatal által szervezett tanulmányi versenyek,
  – a pedagógiai mérések,
  – a pedagógiai-szakmai szolgáltatások lebonyolítását.

  Ezeket az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett, az előzetes beosztásnak megfelelően szervezik meg.

   

   

   

  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.