Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet - az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

  Behozatali tilalom egyes ukrán termékekre

  Behozatali tilalmat rendelet el a Kormány egyes, Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekre. A tilalom a tranzitforgalomra nem vonatkozik.
  Az Európai Unió tagállamai az (eU) 2022/870 rendeletben „szolidaritási folyosó” formájában lehetőséget biztosítottak bizonyos Ukrajnából származó termékek mennyiségi korlátozás nélküli, vám-, valamint hatósági vizsgálattól mentes formában történő, az Európai Unió tagállamainak területére történő behozatalára harmadik országok élelmezésbiztonságának, valamint ukrán mezőgazdasági termelők piaci kapcsolatainak biztosítására. A gyakorlati megvalósítás tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a termékek jelentős hányada nem harmadik országokba kerül továbbszállításra, hanem dömpingáron a tagállamokban kerül értékesítésre. Az uniós jog által megkövetelt szigorú termelési szabályoknak való megfelelési kötelezettség hiányában az ukrán termékek behozhatatlan versenyelőnnyel rendelkeznek, amely súlyos zavarokat okoz a tagállamok belső piacán.

  A magyar kormányzat a többi érintett közép-kelet-európai tagállammal összehangoltan és együttesen 2022 ősze óta ad jelzéseket az Európai Unió különböző fórumain, hogy Ukrajna megsegítését úgy kell megvalósítani, hogy az - a közös agrárpolitikának az európai Unió Működéséről szóló Szerződés 39. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt céljának megfelelően - ne okozzon piaci zavart és készlet-felhalmozódást a belső piacon, 2023 januárjától pedig a kialakult piaci zavarok okán az érintett tagállamok szintén összehangoltan konkrét uniós lépéseket sürgettek a megnövekedett ukrán import kezelésére, hiszen erre vonatkozó intézkedési lehetőségei az európai Uniónak vannak. A kormányzat által a magyar mezőgazdaságot és fogyasztókat védő, korábban megkezdett minőség- és növényegészségügyi ellenőrzések után azonban - a többi közép-kelet-európai tagállamhoz hasonlóan - új szintre kell lépni a védelem területén.

  Az Európai Unióról szóló Szerződés 3. cikkének (1) bekezdése szerint az európai Unió célja népei jólétének előmozdítása. Az Európai Bizottság uniós jogban rögzített elsődleges feladata a tagállamok érdekeinek harmadik országok irányában történő legmesszebb menő képviselete.

  A jelenlegi piaci folyamatok folytatódása olyan komoly károkat okozna a magyar mezőgazdaság számára, hogy rendkívüli intézkedésekkel kell ezeknek gátat szabni. Tekintettel arra, hogy Szlovákia elkezdte korlátozni az ukrán gabona felhasználhatóságát, Lengyelország pedig 2023. április 15-én behozatali tilalmat rendelt el bizonyos Ukrajnából származó termékekre, a magyar piac vonatkozásában kialakuló további zavar megelőzése érdekében a Kormány e rendelet szerinti intézkedés bevezetéséről döntött a hatékony közös uniós fellépésig terjedő időre. A Magyarországra történő behozatal korlátozása átmeneti jellegű és 2023. június 30-ig tart, ez elegendő idő lehet érdemi és tartós megoldást jelentő uniós intézkedések meghozatalára, az ukrán áruk teljes körű vámmentességének, a szolidaritási folyosók működésének átgondolására.

  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az Ukrajna területéről származó, az 1. mellékletben meghatározott termék (a továbbiakban: érzékeny termék) Magyarország területére átszállítás céljából akkor hozható be, ha a behozatal napjától számított tizenötödik nap végéig elhagyja Magyarország területét.
  (2)
  Az érzékeny termék fuvarozója köteles igazolni, hogy a fuvareszközön szállított termék nem Ukrajna területéről származik. ennek során az ügyfél nyilatkozata önmagában nem vehető figyelembe az érzékeny termék származásának igazolására.
  • Magyarázat

  Behozatali tilalmat rendelet el a Kormány egyes, Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekre. A tilalom a tranzitforgalomra nem vonatkozik.

  2. §
  (2)
  Az 1. § (1) bekezdésének alkalmazása során az érzékeny terméket szállító eszközt Magyarország területére történő belépéskor hatósági zárral kell ellátni olyan módon, hogy a szállítóeszközről való bármilyen mennyiség eltávolítására csak a hatósági zár roncsolásával kerülhessen sor.
  (3)
  Az érzékeny termék fuvarozója felelős a hatósági zár sértetlenségének biztosításáért és a szállítmánynak az 1. § (1) bekezdés szerinti határidőben történő továbbításáért.
  (4)
  A hatósági zárat az állami adó- és vámhatóság helyezi fel.
  (5)
  A hatósági zár felhelyezésekor nyilvántartásba kell venni
  a)
  a szállítmány megnevezését,
  b)
  a szállítmány mennyiségét,
  c)
  a fuvarozó
  ca)
  nevét,
  cb)
  székhelyét és - ha van - magyarországi fióktelepének címét,
  cc)
  adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát, FeLIR azonosítóját,
  cd)
  hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,
  ce)
  elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és
  cf)
  fizetési számlaszámát,
  d)
  a szállítóeszköz tulajdonosát, üzembentartóját, forgalmi rendszámát vagy vasúti szállítóeszköz esetében pályaszámát,
  e)
  a Magyarország területéről való kilépés tervezett helyét és idejét, a tervezett magyarországi útvonalat.
  3. §
  (1)
  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet] szerinti bejelentési kötelezettség fennáll az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben felsorolt termékeken kívül az 1. mellékletben foglalt táblázat 10., 13., 18. és 19. sorában meghatározott, továbbá 1002 Rozs és 1003 Árpa vámtarifaszám alá tartozó, Magyarország területére behozni szándékozott termékekre vonatkozóan is, a 13/2020. (XII. 23.) PM rendeletben foglaltak szerint.
  (2)
  A bejelentési kötelezettség a címzettet terheli.
  (3)
  E rendelet alkalmazásában címzett
  a)
  az (1) bekezdés szerinti terméknek az európai Unió más tagállamából belföldre irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adóalany,
  b)
  az (1) bekezdés szerinti terméknek az európai Unió más tagállamából belföldre irányuló beszerzésétől eltérő, egyéb célból történő behozatala esetén az az általános forgalmi adóalany, akinek a nevében az áru átvétele megtörténik.
  (4)
  Az (1) bekezdés alkalmazása során a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kötelezett az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózónak minősül.
  4. §
  (1)
  Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi, amelynek során az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj bevallását, kivetését, beszedését, az útdíj megfizetése és az útdíjköteles elemi útszakaszok jogszerű használata ellenőrzésének támogatását lehetővé tévő elektronikus rendszer és a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer adatai is felhasználhatóak.
  (2)
  Az e rendeletben foglaltak megsértése esetén a rendőrség vagy az állami adó- és vámhatóság az érzékeny terméket Magyarország területére beszállító fuvarozónak minősülő természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy egyéb szervezet terhére a termék általános forgalmi adó nélküli értékének száz százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.
  5. §
  (1)
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2)
  Ez a rendelet 2023. július 1-jén hatályát veszti.
  6. §
  E rendelet rendelkezéseit a 2023. május 2. napján vagy azt követően aláírt, érzékeny termék Magyarország területére átszállítás céljából történő fuvarozására irányuló vagy azt eredményező szerződések tekintetében kell alkalmazni.
  7. §
  E rendelet 2023. május 1-jén hatályos rendelkezéseit az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2023. (V. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kell alkalmazni, ha a termék Magyarország területére átszállítás céljából történő fuvarozására irányuló vagy azt eredményező szerződés aláírására 2023. május 2. napját megelőzően került sor.
  8. §
  Ez a rendelet az Ukrajnából származó egyes termékekre vonatkozó megelőző intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2023/903 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
  1.
  1. MELLÉKLET A 130/2023. (IV. 18.) KORM. RENDELETHEZ
  Érzékeny termékek köre
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.