Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet - egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

  Rögzített áron történő földgázvásárlás márciustól

  Az állami és önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok 2023. március és szeptember között rögzített áron vásárolhatják meg a földgázt a kereskedőktől. A változó (tőzsdei árhoz kötött) szerződéssel rendelkező felhasználóknak nyilatkozniuk kell erre vonatkozó igényükről. A nyilatkozattételre megállapított határidő jogvesztő.
  A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  E rendelet alkalmazásában intézmény:
  a)
  az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv - ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott külképviseletet -,
  b)
  az a) pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv,
  c)
  - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,
  d)
  a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv,
  e)
  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában lévő intézmény,
  f)
  az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény.
  • Magyarázat

  Az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról rendelet szerint az állami és önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok 2023. március és szeptember között rögzített áron vásárolhatják meg a földgázt a kereskedőktől. A változó (tőzsdei árhoz kötött) szerződéssel rendelkező felhasználóknak nyilatkozniuk kell erre vonatkozó igényükről. A nyilatkozattételre megállapított határidő jogvesztő

  2. §
  (1)
  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az intézmény által a földgázkereskedővel árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött, az árakat nem hirdetményi formában tartalmazó, e rendelet hatálybalépésekor hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az átadott földgáz egységárának meghatározása során 2023. március 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a tárgyhónapra vonatkozóan
  a)
  a TTF árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a TTF földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát vagy
  b)
  a VTP árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a VTP földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát
  c)
  az a) és a b) pontban foglaltaktól eltérő egyéb árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsde szerinti földgáz adott hónapokra vonatkozó, az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsdére vonatkozó tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát
  (2)
  A (3) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén, e rendelet erejénél fogva a földgáz-kereskedelmi szerződéseket az (1) bekezdésben foglalt árképzéssel kell teljesíteni.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti árképzés akkor alkalmazható, ha az intézmény az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanap végéig nyilatkozik a földgázkereskedő felé, hogy az 1. § szerinti intézménynek minősül, és az (1) bekezdés szerinti elszámolást igénybe veszi. A határidő jogvesztő.
  (4)
  A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat a földgázkereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül, a felhasználó e-mail-címének megjelölésével és a földgázkereskedő által megadott, jogosultság fennállását igazoló, kitöltött űrlap csatolásával tehető meg, a más módon megtett nyilatkozat, igazolás érvénytelen. A nyilatkozattétel fogadását a földgázkereskedő elektronikus levélben igazolja vissza a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.
  (5)
  A földgázkereskedő az intézményt a nyilatkozatban megadott e-mail-címen az e rendelet hatálybalépését követő 14. munkanapig tájékoztatja az (1) bekezdés alapján alkalmazott árképzésről.
  3. §
  Az intézmény az e rendelet alapján a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló árképzésre tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, valamint a szerződéstől nem állhat el.
  4. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.