Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

  Állami támogatásban részesülnek a menekülteket befogadó önkormányzatok is

  Állami támogatásra lesznek jogosultak a helyi önkormányzatok az Ukrajna területéről érkezett menekültek elszállásolása során. A megyei, fővárosi védelmi bizottságok támogatási megállapodást köthetnek a szállásadókkal (kereskedelmi szálláshelyekkel) az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezésének biztosítására. A szállásadónak fizetett támogatás mentes a közterhek alól, ide nem értve az általános forgalmi adót.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 13. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. Általános rendelkezések
  nyomtatást
  1. §
  E rendelet alkalmazásában
  a)
  ideiglenes védelemre jogosult:
  aa)
  az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,
  ab)
  az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve
  ac)
  az a) és b) pont szerinti személynek - a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése szerinti - családtagja;
  b)
  menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott személy;
  c)
  szállásadó: a szálláshellyel rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
  d)
  szálláshely: az ingatlan jellegétől függetlenül bármely, lakhatásra alkalmas vagy arra ideiglenesen alkalmassá tett, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő ingatlan.
  • Magyarázat

  Állami támogatásra lesznek jogosultak a helyi önkormányzatok az Ukrajna területéről érkezett menekültek elszállásolása során. A megyei, fővárosi védelmi bizottságok támogatási megállapodást köthetnek a szállásadókkal (kereskedelmi szálláshelyekkel) az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezésének biztosítására. A szállásadónak fizetett támogatás mentes a közterhek alól, ide nem értve az általános forgalmi adót.

  2. §
  (1)
  E rendeletnek a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályait az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár elhelyezése esetén is alkalmazni kell.
  (2)
  E rendeletnek a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók, ha a szállásadó az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes számára önkéntes felajánlás alapján nyújt szálláshelyet.
  3. §
  (1)
  Az e rendeletben meghatározott támogatások - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a 2023. május 31. napja előtt Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után e rendelet hatálybalépésétől 2023. június 15. napjáig vehetők igénybe.
  (2)
  A 2023. május 31. napján vagy ezt követően a Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után az e rendeletben meghatározott támogatások - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a Magyarország területére történő belépést követő egy hónapig vehetők igénybe.
  (3)
  Ha az ideiglenes védelemre jogosult az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőben kezdeményezte a menedékesként történő elismerését, a menekültügyi hatóság döntéséig az e rendeletben meghatározott támogatások igénybe vehetők.
  2. A helyi önkormányzat által biztosított elhelyezés támogatása
  4. §
  (1)
  A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként 4000 forint fajlagos támogatásra jogosult.
  (1a)
  2022. november 1. napját követően az (1) bekezdésben meghatározott fajlagos támogatás összege naponta elszállásoltanként és ellátottanként 7000 forint.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti fajlagos támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat jegyzője, a vármegyei főjegyző - a Főpolgármesteri Hivatal esetében a főjegyző - (a továbbiakban együtt: jegyző) minden hónap harmadik munkanapjáig készíti el és igazolja, amelyben bemutatja, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezést.
  (3)
  A jegyző a (2) bekezdés szerinti általa igazolt igényt a helyi védelmi bizottság részére küldi meg.
  (4)
  Ha a (2) bekezdés szerinti jegyző által igazolt igényben foglaltakkal kapcsolatban kétség merül fel, a helyi védelmi bizottság az abban foglaltakat ellenőrzi.
  (5)
  A helyi védelmi bizottság a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítottak alapján
  a)
  az igényben foglaltakat elfogadja,
  b)
  az igényben foglaltakat kiegészíti, módosítja vagy
  c)
  az igényben foglaltak megalapozatlanságát állapítja meg.
  (6)
  A helyi védelmi bizottság az (5) bekezdés c) pontja szerinti igényt a helyi önkormányzat részére visszaküldi.
  (7)
  Az (5) bekezdés a) és b) pontja esetében, továbbá, ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban nem merül fel kétség, a helyi védelmi bizottság a jegyző által igazolt és elbírált igényt - a vármegyei, fővárosi védelmi bizottság útján - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére haladéktalanul megküldi. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az elbírált igényt az államháztartásért felelős miniszter részére a beérkezést követő öt napon belül továbbítja.
  (8)
  Az államháztartásért felelős miniszter a (7) bekezdés szerinti igényből az általa kifizethetőnek ítélt támogatás összegéről öt napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.
  (9)
  A helyi önkormányzatot a (8) bekezdés szerint megillető támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a (8) bekezdés szerinti értesítéstől számított tíz napon belül folyósítja.
  (10)
  A helyi önkormányzat a támogatást a folyósítás évének december 31. napjáig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolójában számol el.
  3. Eljárás a szálláshely elhagyására irányuló felszólítás eredménytelensége esetén
  5. §
  (1)
  Ha a szálláshelyen tartózkodó ideiglenes védelemre jogosultat vagy menedékest a szállásadó távozásra szólítja fel, és a felszólításnak az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes nem tesz eleget, a szállásadó értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: rendőrség).
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti értesítést követően a rendőrség az ideiglenes védelemre jogosultat vagy a menedékest a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja.
  6. §
  (1)
  Ha a szálláshelyen tartózkodó, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt a szállásadó távozásra szólítja fel, és a felszólításnak az érintett nem tesz eleget, a szállásadó értesíti a rendőrséget.
  (2)
  A rendőrség az (1) bekezdés szerinti értesítést követően az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt a szálláshely elhagyására kötelezi.
  (3)
  A (2) bekezdés szerinti esetben a rendőrség tájékoztatja az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt, hogy az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a menedékes részére nyújtott valamennyi ellátás és kedvezmény - így a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás - megilleti.
  (4)
  Ha az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy a befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást igénybe kívánja venni, a rendőrség a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja.
  7. §
  (1)
  Ha az 5. és 6. § szerinti esetben az ideiglenes védelemre jogosult, menedékes vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár birtokában olyan ingó dolog van, amelyet nem tud magával vinni, a dolog elszállítására a rendőrség nem köteles.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti esetben a felelős őrzés szabályai érvényesülnek.
  4. Egyéb módon történő elhelyezés
  8. §
  (1)
  Ha a minisztérium vagy a vármegyei, fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban együtt: megrendelő) és a szállásadó megállapodást köt 20 főnél nagyobb létszámú ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezését ellátó szálláshely igénybe vételére, a szállásadó az elszállásolt ideiglenes védelemre jogosult, illetve menedékes szállása és ellátása után egyedi támogatást igényelhet.
  (2)
  Az (1) bekezdés szerinti megállapodás a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter vagy az általa megbízott személy jóváhagyását követő napon lép hatályba.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege - ha a felek a megállapodásban ettől eltérően nem rendelkeznek - megegyezik a 4. § (1) bekezdése szerinti fajlagos támogatás összegével.
  (4)
  Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igényt a szállásadó minden hónap harmadik munkanapjáig megküldi a megrendelő részére, és abban bemutatja, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes védelemre jogosultnak és menedékesnek biztosított elhelyezést.
  (5)
  Ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban kétség merül fel, a megrendelő az abban foglaltakat ellenőrzi.
  (6)
  A megrendelő az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítottak alapján
  a)
  az igényben foglaltakat elfogadja,
  b)
  az igényben foglaltakat kiegészíti, módosítja vagy
  c)
  az igényben foglaltak megalapozatlanságát állapítja meg.
  (7)
  A megrendelő a (6) bekezdés c) pontja szerinti igényt a szállásadó részére visszaküldi, és tájékoztatja, hogy a megállapodás mely rendelkezéseit sértette meg.
  (8)
  A (6) bekezdés a) és b) pontja esetében, továbbá, ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban nem merül fel kétség,
  a)
  - ha a megrendelő minisztérium - a minisztériumot vezető miniszter az elbírált igényt az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja,
  b)
  - ha a megrendelő vármegyei, fővárosi védelmi bizottság - a vármegyei, fővárosi védelmi bizottság az elbírált igényt - az abban foglaltak igazolásával - a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja.
  (9)
  A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a vármegyei, fővárosi védelmi bizottságtól érkezett elbírált igényeket összesíti, és - a (10) bekezdés szerinti kivétellel - az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja.
  (10)
  Ha a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter az igényben foglaltakkal nem ért egyet, a vármegyei, fővárosi védelmi bizottságot - legfeljebb öt nap határidővel - az igény kiegészítésére vagy átdolgozására hívja fel, ha a kiegészített vagy átdolgozott igénnyel egyetért, az igényt az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja.
  (11)
  Az államháztartásért felelős miniszter a kifizethető támogatás összegéről
  a)
  - ha a megrendelő minisztérium - az elbírált igény továbbításától számított öt napon belül értesíti a megrendelő minisztériumot vezető minisztert,
  b)
  - ha a megrendelő vármegyei, fővárosi védelmi bizottság - az összesített elbírált igények továbbításától számított öt napon belül értesíti a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert.
  (12)
  A szállásadónak az őt a (11) bekezdés szerint megillető támogatást a döntést követő tíz napon belül kell folyósítani.
  (13)
  A támogatás folyósításáról az érintett miniszter utalványozása alapján a kincstár gondoskodik.
  5. Egyéb eljárási szabályok és a kereskedelmi szálláshelyre vonatkozó eltérő rendelkezések
  9. §
  (1)
  Ha nem szükséges ellenőrzést lefolytatni, a helyi védelmi bizottság az önkormányzat által megküldött, a 2. alcím szerinti, a megrendelő a szállásadó által megküldött, a 4. alcím szerinti támogatási igényt a támogatási igény megérkezését követő tíz napon belül bírálja el.
  (2)
  Ha a helyi védelmi bizottság vagy a megrendelő ellenőrzést tart, az igényt az igény beérkezését követő tizenöt napon belül bírálja el.
  10. §
  (1)
  A kereskedelmi szálláshely esetén a megrendelő és a kereskedelmi szálláshely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes szállása és ellátása céljából a 4. alcímben foglaltaktól függetlenül szerződést köthet.
  (2)
  A megrendelő és a kereskedelmi szálláshely között az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolására és ellátására irányuló, 2022. február 24. napjától létrejött szerződéseket az (1) bekezdésben megjelölt szerződésekkel egyenértékűnek kell tekinteni.
  (3)
  Ha a kereskedelmi szálláshelyet az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolása és ellátása céljából hatósági határozattal elrendelt gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében vették igénybe, és e kereskedelmi szálláshelyen az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolása és ellátása céljából a megrendelő és a kereskedelmi szálláshely szerződést köt, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnik.
  11. §
  A 4. alcím alapján a szállásadónak fizetett támogatás mentes a közterhek alól, ide nem értve az általános forgalmi adót.
  6. Záró rendelkezések
  12. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. március 16-án lép hatályba.
  (2)
  A 13. § 2022. március 30-án lép hatályba.
  12/A. §
  E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2022. (X. 5.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (1a) bekezdését 2022. november 1. napjától, első alkalommal a 2022. november hónapra vonatkozó támogatási igény készítése során kell alkalmazni.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.